Tải Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2019 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2019

Số hiệu: 131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2019

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
131/QĐ-UBND


Giang, ngày 20
tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC
TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư
pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2019 (có
Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở,
ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định
thi hành./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm tra văn bn QPPL-Bộ Tư pháp;
– TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Lãnh đạo Văn phòng (NCPC);
– Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
– Sở Tư pháp;
– Lưu: VT, NCPC.

CHỦ
TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

DANH MỤC

VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG
HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

STT

Tên
loại văn bản

Số,
ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên
gọi của văn bản


do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.
Lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội (03 văn bản)

1

Nghị
quyết

Số 14/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất
vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Hà Giang đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện
nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
03/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/8/2019

2

Nghị
quyết

Số 114/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức thù lao đối với thành
viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên trên địa bàn
tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/01/2020

3

Quyết
định

Số 2664/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

Ban hành mức tặng quà chúc thọ,
mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa
bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
01/2019/QĐ- UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số
2664/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Giang.

15/01/2019

2.
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 văn bản)

4

Nghị
quyết

Số
107/2013/NQ-HĐND ngày 23/9/2013

Quy định về định mức hoạt động, nội
dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ
thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
03/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/8/2019

5

Quyết
định

Số 1576/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006

Quy định mức chi hoạt động sự
nghiệp văn hóa thông tin – tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
02/2019/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số
1576/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Giang.

15/02/2019

5

Quyết
định

Số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Ban hành Quy định thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
10/2019/QĐ- UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ
Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Hà
Giang.

20/4/2019

3.
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn (02 văn bản)

6

Quyết
định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017

Ban hành Quy định chi tiết thực
hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND của Hội
đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp
hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số
05/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy định
chi tiết thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa
bàn tỉnh Hà Giang.

07/3/2019

7

Quyết
định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

Quy định một số nội dung thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
09/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang Quy định một số nội
dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/4/2019

8

Nghị
quyết

Số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành chính sách khuyến khích
phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/01/2020

4.
Lĩnh vực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (03 văn bản)

9

Nghị
quyết

Số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 -2016.

Bị bãi bỏ bởi
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/8/2019

10

Nghị
quyết

Số 40/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

11

Quyết
định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
06/2019/QĐ- UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số
19/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang.

15/3/2019

5.
Lĩnh vực Tư pháp (2 văn bản)

12

Quyết
định

Số
02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

Ban hành Quy định về cơ chế phân
công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
07/2019/QĐ-UBND ngay 27/02/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực
hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

15/03/2019

13

Quyết
định

Số 2197/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Ban hành quy chế phối hợp trong
quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
25/2019/QĐ- UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số
2197/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

10/12/2019

6.
Lĩnh vực Công thương (05 văn bản)

14

Quyết định

Số 1304/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Ban hành Quy chế về trách nhiệm
quản lý và cơ chế phối hợp trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
08/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản
lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/4/2019

15

Nghị quyết

Số 120/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/01/2020

16

Quyết định

Số 1928/2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2005

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng
thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
30/2019/QĐ- UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang bãi bỏ 03 Quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Công thương.

10/01/2020

17

Quyết định

số 3667/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quy định trình tự, thủ tục quản lý
hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
30/2019/QĐ- UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang bãi bỏ 03 Quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Công thương.

10/01/2020

18

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Về việc ban hành quy chế về trách
nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành các
cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
30/2019/QĐ- UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang bãi bỏ 03 Quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Công thương.

10/01/2020

7.
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (09 văn bản)

19

Quyết
định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất giai
đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn
tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024.

01/01/2020

20

Quyết
định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết
định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng
giá các loại đất giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
28/2019/QĐ-UBND ngay 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn
tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024.

01/01/2020

21

Quyết
định

Số
37/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh
giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
29/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định hệ số điều
chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2020

22

Quyết
định

Số 1562/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Quy chế thu thập, quản lý, cập
nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn
tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
27/2019/QĐ-UBND ngay 18/12/2019 ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác,
và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà
Giang.

31/12/2019

23

Nghị
quyết

Số 164/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Thông qua Bảng giá các loại đất
giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
22/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa
bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 – 2024.

01/01/2020

24

Quyết
định

Số 1747/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007

Về việc quy định thời hạn thực hiện
thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa
bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
14/2019/QĐ- UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 02 quyết định
của UBND tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

15/6/2019.

25

Quyết
định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 12/21/2014

Về việc ban hành Bộ đơn giá hoạt
động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

26

Quyết
định

Số
07/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh ban
hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

10/7/2019

 

Quyết
định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

Sửa đổi khoản 1, Điều 17 Quy định
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm
2015 của UBND tỉnh Hà Giang.

8.
Lĩnh vực Tài chính (09 văn bản)

27

Quyết
định

Số 1160/QĐ-UBND
ngày 09/6/2016

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định
mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
1160/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định
mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị hành chính
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/01/2020

28

Quyết
định

1588/QĐ-UBND
ngày 16/8/2017

Về việc bổ sung định mức sử dụng xe
chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
1160/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định
mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị hành chính
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/01/2020

29

Nghị
quyết

Số 34/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Quy định phân cấp thẩm quyền điều
chuyển, thanh lý, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/01/2020

30

Nghị
quyết

Số
58/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ chi tiếp khách nước
ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách
trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số
15/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh quy định
chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà
Giang.

01/8/2019

31

Nghị
quyết

Số 22/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây
trồng và di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch để phát triển cây cao
su giai đoạn 2008 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
03/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ
một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/8/2019

32

Nghị
quyết

Số
29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành Quy định phân cấp nguồn
thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp
ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

33

Nghị
quyết

Số 49/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Về việc quy định một số nội dung
chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà
Giang (nhiệm kỳ 2011-2016).

34

Nghị
quyết

Số 89/2013/NQ-HĐND
ngày 26/4/2013

Quy định mức chi hỗ trợ các sáng
lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của
Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

35

Nghị
quyết

Số 162/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức chi thực hiện chính
sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
năm 2014-2015.

9.
Lĩnh vực Tổ chức – Nội vụ (02 văn bản)

36

Quyết
định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
32/2019/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và
hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/01/2020

37

Nghị
quyết

Số 52/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016

Quy định mức chi bảo đảm công tác
cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
03/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/8/2019

10.
Lĩnh vực Y tế (03 văn bản)

38

Nghị
quyết

Số 109/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc Quy định giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà
Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số
40/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định
mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản
lý của tỉnh Hà Giang.

01/01/2020

39

Nghị
quyết

Số 85/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định về một số chính sách hỗ
trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực
giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 – 2025.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/01/2020

40

Nghị
Quyết

Số 61
/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành chính sách hỗ trợ công tác
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số
08/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện chương
trình mục tiêu Y tế – Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2019

11.
Lĩnh vực Thông tin và truyền thông; lĩnh vực khoa học và công nghệ (02 văn
bản)

41

Nghị
quyết

Số 139/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014

Về việc ban hành chính sách đặc thù
hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ
quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và
các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hết hiệu lực được quy định trong
văn bản (Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

31/12/2019

42

Quyết
định

Số 484/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012

Ban hành quy chế quản lý, vận hành,
sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của
các cơ quan đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số
17/2019/NQ-HĐND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/9/2019

12.
Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư (02 văn bản)

43

Quyết
định

Số 1970/QĐ-UBND ngày 29/9/2017

Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo
định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
24/2019/QĐ- UBND ngày 07/11/2019 quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ
quan hành chính nhà nước tại tỉnh Hà Giang.

01/12/2019

44

Nghị
quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Về việc Ban hành một số chính sách
khuyến khích phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

01/01/2020

 

DANH MỤC

VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

STT

Tên
loại văn bản

Số,
ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội
dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực


do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.
Lĩnh vực Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (02 văn bản)

01

Nghị
quyết

Số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành chế độ, định mức chi đảm bảo các
điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ
2016-2021.

Điểm a Khoản 2 Điều 1 của Nghị
quyết và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, gồm: điểm a Khoản 2 Mục I;
điểm d Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Mục III; điểm đ Khoản 1 Mục IV; Khoản 2 Mục
IX; điểm b, điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Mục X; Mục VI tại Phụ lục, khoản 2 Mục
VI tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết; Điểm a, điểm b Khoản 3 Mục IX
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết.

Được sửa đổi,
bổ sung và bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND
tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị
quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 và Nghị quyết số
96/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

01/8/2019

02

Nghị
quyết

Số 96/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế hoạt động của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Khoản 2 Điều 1; Điều 6; Khoản 1, 3
Điều 9; điểm a Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều 10; điểm a
Khoản 1 Điều 21; Điều 27; Khoản 2 Điều 29; Khoản 2, 3 ,4 Điều 30; Khoản 2
Điều 31; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 1 Điều 43 của Quy chế ban hành kèm theo
Nghị quyết;

Khoản 4 Điều 4;

Khoản 3; Khoản 4 Điều 8;

Khoản 1 Khoản 2 Điều 11;

Sửa đổi tiêu đề và bổ sung nội dung
của Điều 22; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 23.

2.
Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư

3

Nghị
quyết

Số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ
đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020.

Điểm d Khoản 2 Điều 5 tại Quy định
ban hành kèm theo Nghị quyết.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị
quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi nội dung điểm
d Khoản 2 Điều 5 tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND
ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa
phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà
Giang giai đoạn 2016 – 2020.

01/01/2020

2.
Lĩnh vực Tổ chức – Nội vụ (01 văn bản)

4

Nghị
quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao
động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

– Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2
Điều 1.

– Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số
05/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị
quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ
trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ
công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

01/8/2019

3.
Lĩnh vực Giao thông vận tải (01 văn bản)

5

Quyết
định

Số 13/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019
của Ủy ban nhân dân Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi
đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

– Sửa đổi khoản 2 Điều 2, khoản 2
Điều 4, khoản 3 Điều 6.

– Bãi bỏ khoản 5 Điều 3 và Phụ lục
số 2.

Được sửa đổi và bãi bỏ bởi Quyết
định số 22/2019/QĐ- UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh.

15/10/2019

II.
VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Không có)

Tổng số: 05 văn bản.

B.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020 (Không
có)

STT

Tên
loạ
i văn bản

Số,
ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội
dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực


do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

II.
VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2019

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file