Tải Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1328/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 05/08/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1328/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05
tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1851/QĐ-TTG  NGÀY
27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÚC ĐẨY CHUYỂN
GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC
NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030” TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày
14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoa học và Công
nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Chuyển giao công
nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số:
27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số: 05- NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của
Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương,
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng
tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số:
24/2016/HQ14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền
kinh tế giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số:
1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
“Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến
2030”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học
và Công nghệ tại Tờ trình số: 34/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện
Quyết định số: 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước
ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định
hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội. Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các
Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1851/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN
GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Kèm
theo Quyết định số: 1328/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Mục
đích

Cụ thể hóa, triển khai thực hiện
hiệu quả mục tiêu, chủ trương, giải pháp, nội dung Đề án “Thúc đẩy chuyển giao,
làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành,
lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” phù hợp với điều
kiện thực tế tỉnh Bắc Kạn.

2. Yêu cầu

Việc triển khai các nhiệm vụ được
giao trong Kế hoạch phải đồng bộ, kịp thời, phù hợp với Đề án; chương trình, kế
hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và tăng cường đảm bảo an ninh – quốc
phòng để phát triển bền vững.

II. NỘI DUNG
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Xây dựng,
hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ
trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh

a) Xây dựng, đổi mới cơ chế,
chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển giao, làm chủ và phát
triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, phát triển thị trường, tạo lập thị
trường ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các chính sách ưu tiên
sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước tạo ra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật so với
nước ngoài trong các dự án đầu tư;

b) Hoàn thiện, đổi mới cơ chế,
chính sách tài trợ, hỗ trợ cho vay, bảo lãnh vốn vay từ các tổ chức tín dụng,
quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, của tỉnh đáp ứng nhu cầu
chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam của
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung
các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng; tháo gỡ các vướng mắc về quy định kiểm
tra chuyên ngành, thủ tục hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
có các hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào
Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

d) Xây dựng cơ chế khuyến khích
tổ chức, doanh nghiệp liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư tăng
cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp
thu, làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài;

đ) Đổi mới chính sách thu hút đầu
tư nước ngoài (FDI) theo hướng khuyến khích, ưu tiên các dự án FDI sử dụng công
nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện môi trường, có
cam kết thiết lập cơ sở nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và chuyển
giao công nghệ;

e) Tăng cường, hoàn thiện công
tác thống kê về chuyển giao, đổi mới và ứng dụng công nghệ từ nước ngoài của
doanh nghiệp; nâng cấp cơ sở dữ liệu công nghệ, chuyển giao công nghệ;

g) Tăng cường hiệu lực quyền sở
hữu trí tuệ, đánh giá, định giá tài sản trí tuệ và góp vốn doanh nghiệp bằng
tài sản trí tuệ.

2. Đầu tư
hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển
công nghệ

a) Rà soát và lồng ghép đầu tư
mới, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển công nghệ của các tổ chức khoa học
và công nghệ phục vụ tổ chức, doanh nghiệp làm chủ và phát triển công nghệ từ
nước ngoài vào tỉnh Bắc Kạn với các chương trình đầu tư phát triển, chương
trình và đề án khác của các Bộ, Ngành, địa phương;

b) Khuyến khích, tạo điều kiện
thuận lợi để các doanh nghiệp thành lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và
công nghệ nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, năng lực đổi mới công nghệ của
doanh nghiệp.

3. Nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Hỗ trợ nâng cao năng lực đội
ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học
và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực thuộc tổ chức trung gian của thị
trường khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;

c) Tăng cường liên kết giữa các
cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp để phát
triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả
công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Kạn.

4. Định hướng
ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh
trong các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đổi mới,
trình độ sản xuất và năng lực làm chủ, tự thiết kế, sáng tạo công nghệ tại tỉnh
Bắc Kạn

Chú trọng tập trung các ngành,
lĩnh vực sau đây:

– Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ
cao;

– Lĩnh vực bảo quản và chế biến
nông, lâm sản;

– Lĩnh vực công nghệ xây dựng,
giao thông, hạ tầng;

– Lĩnh vực dược phẩm, chẩn đoán
và điều trị bệnh;

– Lĩnh vực công nghệ môi trường,
chống biến đổi khí hậu.

5. Triển
khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ

a) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp
tìm kiếm thông tin công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân
lực làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn thông qua các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

b) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp
thực hiện dự án chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào
Việt Nam trên địa bàn tỉnh thông qua các quỹ ngoài ngân sách nhà nước, quỹ phát
triển khoa học và công nghệ của các Bộ, Ngành;

c) Huy động các nguồn vốn trong
xã hội hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển
công nghệ trên cơ sở kết hợp: Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học để nâng cao
năng lực công nghệ, ứng dụng công nghệ mới;

d) Triển khai các chương trình,
gói tín dụng với lãi suất hợp lý nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp
tiếp cận nguồn vốn đầu tư chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước
ngoài vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

6. Hợp tác
quốc tế

a) Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm,
mua bán và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào Việt
Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh
nghiệp; tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp chủ động hợp tác và tiếp nhận
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh;

b) Tăng cường hợp tác quốc tế với
các tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu
và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo tạo nguồn nhân lực, chú trọng hợp
tác với các nước có nền công nghiệp phát triển.

7. Công tác
thông tin, tuyên truyền

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến
để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã
hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động đổi mới công nghệ, bảo hộ
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến, nhân rộng các điển hình đổi mới
công nghệ;

b) Tổ chức hoạt động kết nối
cung – cầu công nghệ, các chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm khoa học và công
nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xúc tiến đầu tư và các hội nghị,
hội thảo liên quan;

c) Nâng cao nhận thức cộng đồng
về sản phẩm, dịch vụ mới và tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích
trong hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào
tỉnh Bắc Kạn.

III. KINH
PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ thuộc Kế hoạch được bảo đảm từ: Ngân sách nhà nước, vốn tự đầu tư của
tổ chức, doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn huy động hợp
pháp khác theo quy định của pháp luật; trong đó, nguồn vốn chủ yếu thực hiện Kế
hoạch do các tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm hoặc đầu tư theo hình thức đối tác
công – tư.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách
nhà nước, việc lập dự toán ngân sách hằng năm được thực hiện theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và được bố trí vào dự toán ngân sách hằng năm của các Sở,
Ngành và địa phương được giao chủ trì nhiệm vụ.

3. Các nguồn vốn từ các tổ chức
tín dụng, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ
của doanh nghiệp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để hỗ trợ
cho vay, bảo lãnh vốn vay đối với hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển
công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh trong các ngành, lĩnh vực
ưu tiên được thực hiện theo quy định, điều lệ hoạt động của các tổ chức tín dụng,
các quỹ.

IV. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Sở
Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở,
Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng
dẫn, kiểm tra, tổ chức sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện; định kỳ hằng năm
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch; đề xuất sửa đổi, bổ
sung Kế hoạch trên cơ sở ý kiến thống nhất bằng văn bản với Sở, Ngành, địa
phương có liên quan khi cần thiết;

b) Chủ trì, phối hợp các cơ
quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc cập nhật, bổ sung, sửa đổi định
hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh
trong các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn (tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch),
phù hợp thực tiễn và khả năng làm chủ công nghệ;

c) Xây dựng kế hoạch, dự toán
ngân sách nhà nước chi cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tìm kiếm thông
tin công nghệ, bí quyết công nghệ và chuyển giao, làm chủ và phát triển công
nghệ từ nước ngoài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

d) Phối hợp với các Sở, Ngành,
địa phương liên quan thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách tạo
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển
công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu công nghệ, công nghệ cao,
chuyển giao công nghệ thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

2. Sở Kế
hoạch và Đầu tư

a) Cân đối, bố trí kinh phí đầu
tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công
nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Triển khai chính sách ưu
tiên sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật so với sản
phẩm của nước ngoài trong các dự án đầu tư.

3. Sở Tài
chính

Tham mưu trình cấp có thẩm quyền
cân đối, bố trí kinh phí phù hợp cho các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch.

4. Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Tham mưu thực hiện cơ chế
khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp liên kết với các cơ sở giáo dục đại học,
giáo dục nghề nghiệp đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch đổi
mới công tác đào tạo trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
theo hướng phát triên nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

5. Các Sở:
Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố

a) Căn cứ tình hình phát triển
kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, rà soát, đề xuất và gửi Sở Khoa học
và Công nghệ tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung
danh mục định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước
ngoài;

b) Thu thập, xử lý, cung cấp
thông tin về công nghệ và thiết bị, thông tin về chuyển giao công nghệ của
ngành, lĩnh vực ưu tiên cho cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyển giao công nghệ
thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ khi có yêu cầu;

c) Thực hiện công tác thống kê
hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ từ nước ngoài của doanh nghiệp
trên địa bàn.

6. Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng
trên địa bàn triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý nhằm
tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư chuyển giao công nghệ tiên tiến,
công nghệ mới, công nghệ cao tiếp cận vốn.

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền,
chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được
giao tại Kế hoạch.

Định kỳ trước ngày 15 tháng 11
hằng năm (hoặc theo yêu cầu đột xuất), báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ được giao, gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị
có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu
có phát sinh vướng mắc, kịp thời phản ánh qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẮC KẠN TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2025, ĐỊNH
HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 1328/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bắc Kạn)

1. Lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao

Công nghệ chọn tạo, nhân giống
cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản: Công nghệ sử dụng ưu thế lai, công
nghệ đột biến thực nghiệm và công nghệ sinh học; công nghệ sinh sản, đặc biệt
là công nghệ tế bào động vật trong đông lạnh tinh, phôi và cấy chuyển hợp tử,
phân biệt giới tính, thụ tinh ống nghiệm, tập trung vào bò thịt; áp dụng phương
pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân nhanh
các giống vật nuôi mới, giống loài thủy sản sạch bệnh.

Công nghệ trồng trọt, chăn nuôi
và nuôi trồng thủy sản: Công nghệ tổng hợp và tự động hóa quá trình trồng trọt
và thu hoạch các loại cây trồng trong nhà lưới, nhà kính (giá thể, công nghệ thủy
canh, tưới nước tiết kiệm, điều tiết tự động dinh dưỡng, ánh sáng, chăm sóc,
thu hoạch); công nghệ sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP; công nghệ tổng hợp
và tự động hóa quá trình chăn nuôi quy mô công nghiệp (có sử dụng hệ thống chuồng
kín, hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, hệ thống phân phối và định lượng
thức ăn tại chuồng); công nghệ sản xuất thức ăn, thuốc thú y thủy sản, các loại
vacxin phòng trị bệnh thủy sản; các chế phẩm sinh học xử lý môi trường.

2. Lĩnh vực bảo quản và chế
biến nông, lâm, thủy sản

Công nghệ chiếu xạ, công nghệ sấy
lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản; công nghệ bao gói khí quyển kiểm soát;
công nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hấp thụ etylen để bảo quản rau,
hoa, quả tươi; công nghệ tạo màng trong bảo quản rau, quả, thịt, trứng; công
nghệ lên men, công nghệ chế biến sâu, công nghệ sinh học và vi sinh sản xuất chế
phẩm sinh học và các chất màu, chất phụ gia thiên nhiên trong bảo quản và chế
biến nông sản; công nghệ sản xuất các màng phủ thân thiện với môi trường; công
nghệ chế biến chuyên sâu các sản phẩm thủy sản có giá trị; thiết kế, chế tạo
dây chuyền thiết bị đồng bộ bảo quản, chế biến quy mô nhỏ và vừa phù hợp với
quy mô vùng nguyên liệu.

3. Lĩnh vực công nghệ xây dựng,
giao thông, hạ tầng

– Phát triển các loại vật liệu
thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế và vật liệu
có sử dụng công nghệ nano;

– Công nghệ đèn tín hiệu giao
thông không dây, sử dụng năng lượng mặt trời; xuồng máy du lịch chạy điện, sử dụng
năng lượng mặt trời.

4. Lĩnh vực dược phẩm, chẩn
đoán và điều trị bệnh

– Công nghệ trồng, chế biến dược
liệu, sản xuất nguyên liệu hóa dược;

– Chẩn đoán hình ảnh, nội soi,
chỉnh hình, ghép tạng, các kỹ thuật công nghệ tiên tiến về tim mạch, điều trị
ung bướu, các dịch vụ chuyên môn về xét nghiệm như hóa sinh, lý sinh, miễn dịch,
di truyền, sinh học phân tử, công nghệ gen. Đặc biệt là kỹ thuật chẩn đoán điều
trị từ xa.

5. Lĩnh vực công nghệ môi
trường, chống biến đổi khí hậu

Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết
bị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, công nghệ tái chế, tái sử dụng
rác thải đô thị, công nghệ xử lý rác thải công nghiệp./.

 

Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file