Tải Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 140/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 140/QĐ-BTP

Hà Nội,
ngày 21
tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC
GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP
ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BTP
ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu t
chức của
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP
ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của
Bộ Tư pháp;

Căn cQuyết định số 86/QĐ-BTP ngày
17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành
Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước n
ăm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày
01/01/2020 của Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp n
ăm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm
lịch tư pháp quốc
gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết
định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục
Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để th/h);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Lưu; VT, TTLLTPQG (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng BTư pháp)

A. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn
diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trung tâm Lý lịch
tư pháp quốc gia theo quy định của pháp luật về Lý lịch tư pháp (LLTP).

2. Phát huy tinh thần chủ động, tự
giác, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của
Trung tâm LLTP quốc gia trong việc tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ
chuyên môn của đơn vị.

3. Kế hoạch công tác là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh
giá kết quả công tác của Trung tâm LLTP quốc gia; phục vụ cho công tác thi đua,
khen thưởng của Trung tâm LLTP quốc gia.

II. Yêu cầu

1. Bám sát
nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 của
ngành Tư pháp và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm
2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2020.

2. Bảo đảm bao quát, toàn diện, đồng
thời mỗi nhiệm vụ trong Kế hoạch phải rõ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi
hiệu quả.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết
đối với các nhiệm vụ theo hướng xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, tiến
độ thực hiện, chú trọng việc khắc phục các hạn chế của những năm trước, nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả mỗi nhiệm vụ đề
ra.

4. Bảo đảm công tác chỉ đạo, điều
hành của Giám đốc Trung tâm; sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả giữa các
Phòng thuộc Trung tâm và công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

B. NỘI DUNG
CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ
trọng tâm

1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật LLTP
năm 2009.

2. Lập hồ sơ đề nghị đưa Luật sửa đổi,
bổ sung Luật LLTP vào chương trình
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

3. Tăng cường công tác xây dựng Cơ sở
dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp, bảo đảm thông tin
LLTP được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, chính xác; chất lượng thông tin được
kiểm soát chặt chẽ.

4. Tiếp tục triển khai các giải pháp ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP; tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP
nhằm giải quyết triệt để tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP, đặc biệt chú
trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Trung tâm LLTP quốc gia.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Quy
chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm LLTP quốc
gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp
Phiếu LLTP (Quy chế số 02).

II. Nhiệm vụ cụ
thể

1. Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực
LLTP

1.1. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật LLTP.

1.2. Lập hồ sơ đề nghị đưa Luật sửa đổi,
bổ sung Luật LLTP vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

2. Công tác xây dựng văn bản, Đ án khác

2.1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền
ban hành Quy chế một cửa trong cấp Phiếu LLTP và giấy phép lao động cho người
nước ngoài theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam.

2.2. Xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào
hoạt động của Trung tâm LLTP quốc gia theo Quyết định số 1015/QĐ-BTP ngày
26/4/2019 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi, áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động
của cơ quan Bộ Tư pháp và Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống
thi hành án dân sự giai đoạn 2019- 2021.

3. Xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu
LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và các S
Tư pháp

Tăng cường công tác tiếp nhận, kiểm
tra, phân loại, xử lý thông tin
LLTP; hoàn thành vượt định mức xử lý thông tin; bảo đảm chất lượng thông tin
LLTP được kiểm soát chặt chẽ, chính xác.

4. Cấp Phiếu LLTP và hỗ trợ STư pháp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP

4.1. Cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm
LLTP quốc gia bảo đảm chính xác, đúng thời hạn.

4.2. Triển khai cấp Phiếu LLTP đáp ứng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại
Trung tâm LLTP quốc gia.

4.3. Tiếp tục phối hợp với Cơ quan Hồ
sơ nghiệp vụ và các Sở Tư pháp triển khai Quy chế số 02, bảo đảm Phiếu LLTP cấp
tại các Sở Tư pháp đúng và sớm thời hạn theo quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra, kim tra liên ngành trong lĩnh vực LLTP

5.1. Phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao kiểm tra tình hình thực hiện Luật LLTP tại các địa phương theo
Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp (dự kiến 06 tỉnh/thành phố).

5.2. Kiểm tra tình hình thực hiện
pháp luật về LLTP tại các Sở Tư pháp theo Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra,
khảo sát của Bộ Tư pháp (dự kiến 04 Sở Tư pháp tỉnh/thành phố).

6. Ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác LLTP

6.1. Xây dựng và triển khai thí điểm
Giải pháp phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai
thác Cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và một số Sở Tư pháp.

6.2. Nâng cấp hệ thống Phần mềm hỗ trợ
tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và
các Sở Tư pháp, đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu ngày càng tăng của các cá nhân, cơ
quan, tổ chức.

7. Công tác khác

7.1. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tổ
chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm LLTP quốc gia.

7.2. Kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo; rà
soát, sắp xếp viên chức, người lao động theo vị trí việc làm được phê duyệt; tiếp
tục bổ sung biên chế theo chỉ tiêu được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao cho Trung tâm
LLTP quốc gia.

7.3. Tăng cường công tác tham mưu, tổng
hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực
hiện các nhiệm vụ được giao. Thực
hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê; thi đua khen thưởng, tài chính kế toán, văn thư, lưu trữ, mua sắm, quản lý
tài sản theo quy định của pháp luật.

7.4. Thực hiện ứng dụng chữ ký số đầy
đủ, thường xuyên; khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều
hành và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

7.5. Phối hợp với Văn phòng Bộ thường
xuyên duy trì việc theo dõi, cập nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ
Tư pháp.

7.6. Thực hiện hợp tác quốc tế về
LLTP, tuyên truyền pháp luật về LLTP.

7.7. Thành lập các tổ công tác đột xuất
để thực hiện hỗ trợ một số Sở Tư pháp trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và
tra cứu, xác minh thông tin để cấp
Phiếu LLTP.

7.8. Thực hiện các công tác khác theo
sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Trung tâm LLTP quốc gia chủ
động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn
theo Kế hoạch công tác; tăng cường sự phối hợp của các Bộ, ngành có liên quan
và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động được giao; thường
xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, có đánh giá tình hình thực hiện. Lãnh đạo
Trung tâm chủ động nắm bắt tình
hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Trung tâm, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các
đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối
hợp với Trung tâm LLTP quốc gia trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Căn cứ
Kế hoạch này, Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng
thuộc Trung tâm xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ được giao.

4. Kinh
phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí
khác (nếu có). Cục Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí
từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai Kế hoạch này theo quy định.

5. Trong
quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Giám đốc Trung tâm LLTP quốc
gia kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác
năm 2020 của Trung tâm LLTP quốc gia.)./.


BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM
2020 CỦA TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, t
chức phối hp thực
hiện

Thi gian hoàn thành

Sản phm chủ yếu

Nguồn kinh phí bảo đảm

1

Hoàn thiện thể chế
trong lĩnh vực LLTP

 

1.1

Tổng kết 10 năm
thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

Theo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật LLTP của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

Ngân sách nhà
nước- nguồn kinh phí không tự chủ

1.2

Lập hồ sơ đề
nghị đưa Luật sửa đi, bổ sung Luật LLTP vào chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2021

Trung tâm LLTP
quốc gia

Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn
đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính và một số đơn vị
có liên quan khác

Tháng 8

Luật sửa đi, bổ sung Luật
LLTP được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngân sách nhà
nước- nguồn kinh phí không tự chủ

2

Công tác xây dựng văn bản, Đề án khác

2.1.

Xây dựng và
trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế một cửa trong cấp Phiếu lý lịch tư
pháp và giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hướng liên thông, đơn giản
hóa thủ tục, rút ngn thời gian giải quyết

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Đơn vị có
liên quan thuộc Bộ Lao động, Thương Binh và xã hội

– Vụ Pháp luật
quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin.

Tháng 10

Quyết định ban
hành Quy chế một cửa trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động cho người
nước ngoài theo hướng liên thông, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết
của cấp có thm quyền

Ngân sách nhà
nước – nguồn kinh phí lự chủ

2.2.

Xây dựng, mở rộng,
chuyển đi và áp dụng Hệ thống qun lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
9001:2015 vào hoạt động của Trung tâm LLTP quốc gia theo Quyết định số
1015/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ trưng ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi,
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Mô hình khung hệ thống quản lý chất
lượng của Hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2019-2021

Trung tâm LLTP
quốc gia

Văn phòng Bộ

Tháng 11

– Quyết định ban
hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
9001:2015 vào hoạt động của Trung lâm LLTP quốc gia;

– Quyết định
công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
vào hoạt động của Trung tâm LLTP quốc gia.

Ngân sách nhà
nước – nguồn kinh phí tự chủ

3

Xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP
quốc gia và các Sở Tư pháp

 

Tăng cường công
tác tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, xử lý thông tin LLTP

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Các đơn vị có
liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ
Công an, Bộ Quốc phòng.

– Một số đơn vị
có liên quan thuộc Bộ: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin,
Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính;

– Sở Tư pháp
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả năm

Công tác tiếp nhận, kim tra, xử lý thông tin LLTP được thực hiện đy đủ, kịp thời.

– Hoàn thành vượt
định mức xử lý thông tin; chất lượng thông tin LLTP được kiểm soát chặt chẽ,
bảo đảm chính xác.

Ngân sách nhà
nước – nguồn kinh phí không tự chủ

4

Cấp Phiếu LLTP và hỗ trợ Sở Tư pháp tra cứu, xác minh
thông tin để cấp Phiếu LLTP. Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế số 02

4.1

Cấp Phiếu LLTP
tại Trung tâm LLTP quốc gia theo quy định

Trung tâm LLTP
quốc gia

Cơ quan Hồ sơ
nghiệp vụ Cảnh sát và các cơ quan có liên quan

Cả năm

Bảo đảm 100%
Phiếu LLTP cấp tại Trung tâm LLTP quốc gia chính xác, đúng thời hạn

Ngân sách nhà nước – nguồn
kinh phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được để lại

4.2.

Triển khai cấp
Phiếu LLTP đáp ứng mức độ 4 dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm LLTP quốc
gia

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Cơ quan Hồ sơ
nghiệp vụ và các cơ quan có liên quan;

– Cục Công nghệ
thông tin.

Cả năm

Dịch vụ đăng ký cấp Phiếu
LLTP đáp ng mức độ 4 dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại
Trung tâm LLTP quốc gia

Ngân sách nhà
nước- nguồn kinh phí tự chủ; nguồn kinh phí 4%; phí cung cấp thông tin LLTP
do các Sở Tư pháp trích chuyển

4.3

Tiếp tục phối hợp
với Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ và các Sở Tư pháp triển khai Quy chế
số 02

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Cơ quan Hồ sơ
nghiệp
vụ (V06, PV06);

– Sở Tư pháp
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả năm

– Bảo đảm Phiếu
LLTP cấp tại các Sở Tư pháp đúng và sớm thời hạn pháp luật quy định

Nguồn kinh phí
hỗ trợ của V06

5

Công tác phối hợp liên ngành; kiểm tra, kiểm tra liên
ngành trong công tác LLTP

5.1.

Kiểm tra liên
ngành tình hình thực hiện pháp luật về LLTP (dự kiến tại 06 tỉnh, thành phố)

Trung tâm LLTP
quốc gia

Theo Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa
đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020

Báo cáo kết quả
kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện pháp luật về LLTP trình Lãnh đạo Bộ

Ngân sách nhà
nước – nguồn kinh phí không tự chủ

5.2.

Kiểm tra tình hình thực hiện
pháp luật về LLTP tại các Sở Tư pháp (dự kiến tại 04 tỉnh, thành phố)

 

 

Báo cáo kết quả
kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về LLTP trình Lãnh đạo Bộ

Ngân sách nhà
nước – Nguồn kinh phí tự chủ và nguồn kinh phí 4%

6

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP

6.1

Xây dựng và triển
khai thí điểm Giải pháp phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và
khai thác Cơ sở dliệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và một số Sở Tư
pháp

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Đơn vị cung cấp
Phần mềm;

– Một số Sở Tư
pháp thí điểm

– Tháng 8

– Giải pháp phần
mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu
LLTP được triển khai thí điểm tại Trung tâm LLTP quốc gia

Nguồn kinh phí 4%;

Nguồn kinh phí hỗ trợ của V06;

– Một số nguồn
kinh phí khác.

– Tháng 10

Giải pháp phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý,
vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP được triển khai thí điểm một số Sở
Tư pháp

6.2

Nâng cấp hệ thống
Phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm
LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Đơn vị cung cấp
Phần mềm;

– Cơ quan Hsơ nghiệp vụ;

– Sở Tư pháp
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả năm

Phần mềm hỗ trợ
tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và
các Sở Tư pháp được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu ngày càng tăng của cá
nhân, cơ quan, tổ chức

Ngân sách nhà
nước và Nguồn kinh phí hỗ trợ của V06.

7

Công tác khác

7.1.

Xây dựng Kế hoạch
tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm LLTP quốc gia

Trung tâm LLTP
quốc gia

Văn phòng Bộ, Cục
Công nghệ thông tin; Cục Kế hoạch – Tài chính, Báo Pháp luật Việt Nam và một
số đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Tháng 11

Quyết định ban
hành Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm LLTP quốc gia

Ngân sách nhà
nước – nguồn kinh phí không tự chủ

7.2

Kiện toàn đội
ngũ Lãnh đạo; rà soát, sp xếp viên chc, người lao động theo vị trí việc làm được phê
duyệt; tiếp tục bổ sung biên chế theo chtiêu được Bộ Tư pháp giao cho Trung tâm LLTP quốc
gia

Trung tâm Lý lịch
tư pháp quốc gia

Vụ Tổ chức cán
bộ

Cả năm

Tổ chức bộ máy
của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được sắp xếp, kiện toàn.

Không có kinh
phí

7.3.

Thực hiện ứng dụng
chữ ký số đầy đủ, thường xuyên; khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh
đạo Bộ giao

Trung tâm LLTP quốc
gia

Văn phòng Bộ, Cục
Công nghệ thông tin và một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm

Chữ ký số, Hệ
thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo
dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao được ứng dụng thưng xuyên, hiệu
quả trong hoạt động của Trung tâm LLTP quốc gia

Không có kinh
phí

7.4.

Thực hiện đầy đủ
chế độ
báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, thống kê; thi đua khen thưởng, tài chính kế
toán, văn thư, lưu trữ, mua sắm, quản lý tải sản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lý lịch
tư pháp quốc gia

Vụ Tchức cán bộ, Cục
Kế hoạch-Tài chính, Vụ Thi đua – Khen thưởng và một số đơn vị có liên quan
thuộc Bộ

Cả năm

Báo cáo có liên
quan và thực hiện đầy đủ các chế độ và quy định về tài chính – kế toán; văn
thư; lưu trữ; mua sắm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật

Nguồn kinh phí
tự chủ và nguồn kinh phí 4%

7.5

Theo dõi, cập
nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống
quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Trung tâm LLTP quốc
gia

Văn phòng Bộ

Cả năm

Nhiệm vụ Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được cập nhật đầy đủ, đúng thời
hạn

Không có kinh
phí

7.6.

Công tác hợp
tác quốc tế v LLTP

Trung tâm Lý lịch
tư pháp quốc gia

Văn phòng Bộ, Vụ
Hợp tác quốc tế

Theo Kế hoạch
hoạt động đối ngoại và Kế hoạch hoạt động của các dự án dược cấp có thẩm quyền
phê duyệt

Các hoạt động
nghiên cứu, khảo sát, tọa đàm, hội thảo trong khuôn khổ các dự án hợp tác, tiếp
khách quốc tế được thực hiện nhằm phục vụ công tác LLTP.

Nguồn kinh phí
của Bộ Tư pháp và nguồn kinh phí dự án (nếu có)

7.7.

Công tác tuyên truyền pháp
luật về LLTP

Trung tâm LLTP
quốc gia

– Đài truyền
hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam và một số kênh truyền hình có liên quan;

– Văn phòng Bộ,
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

– Một số Sở Tư
pháp.

Cả năm

Các tin, bài tuyên
truyền, phóng sự, bài nghiên cứu…

Ngân sách nhà
nước – Nguồn kinh phí không tự chủ

7.8.

Thành lập các tổ
công
tác đột xuất để thực hiện hỗ trợ một số Sở Tư pháp trong công tác xây dựng cơ
sở dữ liệu và tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP

Trung tâm LLTP
quc
gia

– Một số Sở Tư
pháp

Cả năm

Một số Sở Tư
pháp được Tổ Công tác của Trung tâm LLTP quốc gia xuống hỗ trợ chuyên môn,
nghiệp vụ

Ngân sách nhà
nước – Nguồn kinh phí tự chủ

7.9.

Thực hiện các
nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao

Trung tâm Lý lịch
tư pháp quốc gia

Các đơn vị có
liên quan thuộc Bộ

Cả năm

Công văn, Báo cáo…

Ngân sách nhà
nước (nguồn kinh phí tự chủ; nguồn kinh phí không tự chủ; nguồn
kinh phí 4%…)

Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file