Tải Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 141/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 141/QĐ-TTg


Nội, ngày 21
tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI ĐƯỜNG PHÁP VÂN – CẦU
GIẼ VỚI ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18
tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng
6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày
23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số
42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày
14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội (văn bản số 301/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019) và ý kiến
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số
8963/BC-BKHĐT
ngày 29 tháng 11 năm 2019) về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường
Vành đai 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường
kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 với
nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Hình thành tuyến
đường theo quy hoạch Giao thông vận tải đã được phê duyệt. Giải quyết tình trạng
ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực
phía Nam, Đông Nam trung tâm thành phố.

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư Xây dựng tuyến
đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 với chiều dài khoảng
3,4 km (tính cả chiều dài các nút giao); bề rộng mặt cắt ngang đường chính B=
60 m (bao gồm 6 làn xe cơ giới B=3,5m, 02 làn xe hỗn hợp tại
2 đường đô thị song hành B=7,0m, giải phân cách giữa, phân cách bên, vỉa hè hai
bên). Điểm đầu tuyến tại điểm cuối nhánh rẽ phải từ đường cao tốc Pháp Vân – Cầu
Giẽ vào đường 70 thuộc nút giao Tứ Hiệp (nhánh N1A) và điểm
cuối là nút giao với đường Vành đai 3. Các hạng mục đầu tư chính bao gồm: Xây dựng
nút giao bán hoa thị Tứ Hiệp; xây dựng đoạn tuyến từ nút giao Tứ Hiệp đến nút
giao Vành đai 3; xây dựng nút giao với đường Vành đai 3; xây dựng đồng bộ hạ tầng
kỹ thuật, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông trên tuyến đường
chính, các nhánh kết nối và hệ thống đường gom,… đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng
2.535.141 triệu đồng (Hai nghìn, năm trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn dự án: Ngân sách
thành phố Hà Nội.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận
Hoàng Mai, huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội.

7. Thời gian thực
hiện dự án: 2020 – 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

a) Chịu trách nhiệm về các thông tin,
số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường
kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, cũng như tiếp thu, giải
trình ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, đảm bảo tính khả thi của Dự án.

b) Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả
thi, thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP
ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính Phủ và các quy định của pháp luật.

c) Nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý
kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8963/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 11
năm 2019.

d) Tổ chức triển khai dự án theo đúng
quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm
2015 và các quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tiết
kiệm 10% tổng mức đầu tư Dự án theo quy định tại Nghị quyết
số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

e) Phối hợp chặt
chẽ với các bộ, ngành có liên quan trong quá trình triển
khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng và các cơ quan có liên
quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng Chính phủ;
– Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài
nguyên và Môi trường;
UBND thành phố Hà Nội;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, NN;
– Lưu: VT, CN (2b).

KT.
THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file