Tải Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 1450/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Lê Thanh Bình
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1450/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày
26 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC
XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2019;

Căn cứ Nghị
định số 63/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành
chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ
tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng thi hành một số quy định của Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định
số 909a/QĐ-BTTTT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về
việc sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Bộ Thông
tin và Truyền thông;

Theo Tờ
trình của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này Danh mục 02
(Hai) thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
và bãi bỏ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và
phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông căn cứ Quyết định
này thông báo và đăng tải công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa, danh mục TTHC thực hiện qua
dịch vụ bưu chính công ích, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Truy cập địa chỉ
http://csdl.dichvucong.vn để khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính được
đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp nội dung thủ tục hành chính cho
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và niêm yết, công khai TTHC theo quy
định.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 (Kèm theo Quyết định số:
1450/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

STT

Tên TTHC

Mức độ cung cấp dịch vụ

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Mức 3

Mức 4

 

Lĩnh
vực Xuất bản, In và Phát hành

 

1

Thủ
tục Cấp giấy
phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

 

x

8 (ngày làm việc)

Tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh (Sở Thông tin và Truyền thông)

Theo quy định tại Thông tư số
214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính:

– Tài liệu in trên giấy: 15.000
đồng/trang quy chuẩn;

– Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

– Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn: 27.000
đồng/phút.

(Kể từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021)
theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản
1 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh


Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh (qua Bộ
phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh)


Qua dịch vụ bưu chính công ích.


Qua Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Trà Vinh tại website:

https://dichvucong.travinh.gov.vn/


Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;


Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;


Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép
xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ
phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;


Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.


Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu
một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19

2

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

X

 

8 (ngày làm việc)

Tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh (Sở Thông tin và Truyền thông)

Theo quy định tại Thông
tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Lệ phí là 50.000 đồng/hồ sơ

(Kể từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021, theo
quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính thu
bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh


Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;


Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;


Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép
xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ
phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;


Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;


Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu
một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19.

 

 

 

 

Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file