Tải Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Điều 1, 995/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Điều 1, 995/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 1474/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 02/08/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Điều 1, 995/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Điều 1, 995/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1474/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 02
tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH
MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC GIA CẦM TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT
ĐỊNH SỐ 995/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong
phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tại Tờ trình số 85/TTr-SNN ngày 01/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí
phòng, chống bệnh dịch gia súc, gia cầm tại Điều 1, Quyết định số 995/QĐ-UBND
ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

– Lợn con, lợn thịt các loại: mức hỗ trợ 25.000 đồng/kg
thịt hơi;

– Lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: mức hỗ trợ
30.000 đồng/kg thịt hơi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc
các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– C. PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
– Lưu: VT, KTN (PVD).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Điều 1, 995/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file