Tải Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Số hiệu: 1503/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
1503/QĐ-UBND

Quảng
Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BAN HÀNH GIÁ THÀNH CÁC LOẠI CHẾ PHẨM VI SINH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ ÁN “ỨNG
DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 – 2025,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ
ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị quyết số
31/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát
triển kinh tế – xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số
52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định quản
lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND
ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm
vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr-SKHCN ngày
21/5/2021; thẩm định giá của Sở Tài chính tại Công văn số 1429/STC-QLG&CS
ngày 12/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban
hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong Đề án “Ứng dụng
chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” như sau:

STT

Tên
chế phẩm

ĐVT

Giá thành

1

Chế phẩm Compo – QTMIC

đồng/kg

67.457

2

Chế phẩm Tricho – Pseu

đồng/kg

67.222

3

Chế phẩm Nitro – QTMIC

đồng/kg

119.759

4

Chế phẩm Perfect – QTMIC

đồng/kg

152.459

5

Chế phẩm Pro – QTMIC

đồng/kg

88.134

6

Chế phẩm Bio – QTMIC

đồng/kg

67.420

– Giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá
trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển sản phẩm đến cơ sở (UBND các xã,
phường, thị trấn …), chưa bao gồm chi phí bán hàng (khác), chi phí tài chính
(nếu có), lợi nhuận và không phải là giá bán.

Điều 2. Sở
Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng chế phẩm
vi sinh sử dụng trong Đề án.

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và
Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác
của hồ sơ phương án giá (số liệu đầu vào, tỷ lệ hư hỏng trong sản xuất thực tế,
số giờ tiêu thụ điện thực tế của các loại máy móc khi sản xuất, các báo giá,
hợp đồng kèm theo, thông tin so sánh giá với các sản phẩm tương tự trên thị
trường …); về chất lượng chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án; tổ chức sản
xuất theo đúng mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc
các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN và Thủ trưởng
các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– CT, PCT Lê Đức Tiến;
– Lưu: VT, KHCN.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Văn Hưng

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file