Tải Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 153/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ
THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 153/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH
ĐỒNG THÁP, KON TUM, NAM ĐỊNH, LÀO CAI, HẢI DƯƠNG, THANH HÓA, BẮC NINH, BẮC
GIANG, THÁI NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày
17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày
17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyề
n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 625/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành
lập thị trấ
n Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 720/NQ-UBTVQH14 ngày 16/7/2019
của Ủy ban Thường vụ Quố
c hội về việc thành lập thị
trấ
n Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH14
ngày 16/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Lộc Hòa
và phường Mỹ Xá
thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam
Định;

Căn cứ Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày
11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các
phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14
ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quố
c hội về
việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14
ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14
ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quố
c hội về
việc thành lập 03 phường thuộc thành phố
Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14
ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14
ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp xã thuộc tỉnh Bắ
c Giang;

Căn cứ Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14 ngày
21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quố
c hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14
ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
việc
sắp xếp cá
c đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14
ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14
ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
việc
sắ
p xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã
Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Thông tư 07/2017/TT-BTTTT ngày
23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính
quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh
Mã bưu chính quốc gia đã ban hành kèm theo Quyết định 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
– Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
– Lưu VT, BC, CTT (230).

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Anh Tuấn

DANH MỤC

CÁC
TỈNH, THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
Ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-BTTTT
ngày 05/02/2021

1. Tỉnh Đồng Tháp

2. Tỉnh Kon Tum

3. Tỉnh Nam Định

4. Tỉnh Lào Cai

5. Tỉnh Hải Dương

6. Tỉnh Thanh Hóa

7. Tỉnh Bắc Ninh

8. Tỉnh Bắc Giang

9. Tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file