Tải Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1649/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
1649/QĐ-UBND


Mau, ngày 27
tháng 9
năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ
THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN MÃ SỐ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành
một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ
-CP;
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngay 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 62/TTr-SKHĐT ngày
23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy
chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau (có Quy định cụ thể kèm
theo).

Điều 2. Sở
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc
thực hiện Quyết định. Định kỳ hằng năm hoặc theo tình hình thực tế, Sở Kế
hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo đề
xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu
có).

Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng
Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện,
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Các PVP UBND tỉnh (VIC);
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
– Phòng KT,CCHC (KC);
– Lưu: VT.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi

QUY ĐỊNH

THỰC
HIỆN THÍ ĐIỂM LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Cà Mau)

Điều 1. Nguyên tắc, mục đích liên
thông giải quyết thủ tục hành chính

1. Tuân thủ đúng Quy định này và các
văn bản khác có liên quan.

2. Cá nhân, người đại diện hộ gia
đình có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ
tục hành chính.

3. Bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng và
tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan thực
hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký
thuế.

2. Cơ quan đăng
ký kinh doanh, Chi cục Thuế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm giải quyết thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

Điều 3. Hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính

1. Hồ sơ liên thông thủ tục đăng ký
thành lập hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
(theo Mẫu quy định tại Phụ lục III-1 ban
hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư): 01 bản.

– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng
minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh
hoặc người đại diện hộ gia đình: 02 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Biên bản họp nhóm cá nhân về việc
thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân
thành lập: 01 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Danh sách các cá nhân góp vốn thành
lập hộ kinh doanh (theo Mẫu quy định tại Phụ
lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư) (nếu có): 01 bản.

– Tờ khai đăng ký thuế (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký
thuế): 01 bản.

2. Hồ sơ liên thông thủ tục đăng ký
thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh chưa được cấp
mã số thuế) và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Thông báo về việc thay đổi nội dung
đăng ký hộ kinh doanh.

– Tờ khai đăng ký thuế (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký
thuế): 01 bản.

– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng
minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh
hoặc người đại diện hộ gia đình: 01 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ
kinh doanh: 01 bản.

3. Thời gian giải quyết thủ tục hành
chính liên thông: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 4. Quy trình thực hiện liên
thông thủ tục hành chính

1. Cá nhân, người đại diện hộ gia đình
nộp hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ
sơ.

a) Trường hợp hồ
sơ chưa đầy đủ, chính xác, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông
báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho người đăng
ký hộ kinh doanh.

b) Trường hợp hồ
sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức, viên chức tiếp
nhận, viết phiếu hẹn cho người đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

3. Chuyển hồ sơ

a) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của
ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuyển hồ sơ đăng ký kinh doanh cho cơ quan
đăng ký kinh doanh huyện, thành phố; chuyển hồ sơ đăng ký mã số thuế cho Chi cục
Thuế huyện, thành phố ngay sau khi nhận được kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng
ký hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh huyện, thành phố chuyển sang.

b) Thời gian thực hiện: Chuyển ngay hồ
sơ tiếp nhận trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp
theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

4. Giải quyết thủ tục hành chính

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh huyện,
thành phố có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục
hành chính; nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào phần mềm Hộ kinh
doanh tỉnh Cà Mau; gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh qua mạng
điện tử cho Chi cục Thuế huyện, thành phố; trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính. Thời gian thực hiện: 1,5 ngày làm việc.

Đối với hồ sơ qua thẩm định chưa đủ
điều kiện giải quyết, cơ quan đăng ký kinh doanh của huyện, thành phố trả lại hồ
sơ kèm theo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung gửi cho người đăng ký hộ kinh doanh thông qua Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Thời gian thông báo trả lại hồ
sơ không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Chi cục Thuế huyện, thành phố có
trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật
đối xứng mã số thuế vào phần mềm Hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau; trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.

Đối với hồ sơ qua thẩm định chưa đủ
điều kiện giải quyết, Chi cục Thuế huyện, thành phố trả lại hồ sơ kèm theo
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung gửi cho người đăng ký
hộ kinh doanh thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 01 ngày làm việc
kể từ khi nhận được bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh huyện, thành phố gửi qua mạng điện tử.

5. Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố trả kết quả cho người đăng ký hộ
kinh doanh (gồm Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký
thuế) bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.

Trường hợp hồ sơ được giải quyết trước
hạn thì cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động
liên hệ với người đăng ký hộ kinh doanh đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file