Tải Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1664/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1664/QĐ-TTg


Nội
, ngày 19 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT
KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019 – 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công
Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (sau đây gọi tắt là
Ban Chỉ đạo) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng
Chính phủ – Trưởng Ban.

2. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ
Công Thương – Phó trưởng Ban thường trực.

3. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ
Công Thương – Phó Trưởng Ban.

4. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ
Xây dựng – Thành viên.

5. Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư – Ủy viên.

6. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ – Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo – Ủy viên.

8. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ
Giao thông vận tải – Ủy viên.

9. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ủy viên.

10. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội – Ủy viên.

11. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng
Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên.

12. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông – Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Trường Giang, Vụ trưởng
Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính – Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Phó Chủ tịch
kiêm Tổng thư ký Hội khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả Việt Nam – Ủy viên.

15. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực
Việt Nam – Ủy viên.

16. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Vụ trưởng
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Thư ký.

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp
Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc
quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính
phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:

a) Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính
phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức, giám sát, triển
khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình;

b) Đề xuất điều chỉnh chính sách và
áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình;
chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề
án, dự án đã được phê duyệt;

c) Ban Chỉ đạo được huy động các
chuyên gia trong và ngoài nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu,
biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ
khác được giao.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo,
điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong
việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:

a) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ
về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình;

b) Thông qua khung kế hoạch tổng thể
5 năm và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình;

c) Thông qua và thực hiện kế hoạch
công tác năm của Ban Chỉ đạo và phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên
Ban Chỉ đạo để thực hiện Chương trình;

d) Thông qua và ban hành Quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo;

đ) Thông qua và ban hành Quy chế xây
dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình
sử dụng kinh phí thuộc ngân sách từ trung ương.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn
đề thuộc Chương trình

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ,
ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức,
đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Điều 4. Chế độ hoạt động

1. Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường
trực, Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản
chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban thường trực,
Phó Trưởng ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con
dấu của các bộ, ngành, cơ quan mình phụ trách.

Điều 5. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực
giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động thuộc Chương
trình chịu trách nhiệm:

1. Xây dựng kế hoạch công tác năm của
Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các cuộc họp của Ban chỉ đạo; xây dựng khung kế hoạch 5
năm và hàng năm thực hiện chương trình, trình Ban Chỉ đạo thông qua; tổ chức
tuyển chọn, tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo
quy chế được Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Hướng dẫn, điều phối các bộ,
ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức,
cá nhân xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc Chương trình.

3. Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực
hiện Chương trình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện
các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo giao về các hoạt
động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 6. Kinh phí hoạt động

Hàng năm, Bộ Công Thương có trách nhiệm
lập dự toán và phân bổ kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng
kinh phí đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện
hành về sử dụng ngân sách.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký ban hành

Điều 8. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
– Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Than Khoáng sản
Việt Nam;
– Các thành viên Ban Chỉ đạo;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL;
– Lưu: VT, CN (2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file