Tải Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày
28 tháng
6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2017/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2017 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH
QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC
PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số
điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;

Căn
cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính
phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo
đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 10/TTr-STC ngày 12/6/2019 và
ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại các Báo cáo số 82/BC-STP ngày
4/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều
1.
Bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND
ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết
bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

Điều
2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 10/7/2019.

Điều
3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Thủ trưởng các sở, ban ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
– Bộ Tài chính (báo cáo);
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– Báo Quảng Ngãi;
– Đài PT – TH Quảng Ngãi;
– VPUB: CVP, PCVP, QTTV, CBTH;
– Lưu: VT, KTbngoc117

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Trần Ngọc Căng

 

 

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file