Tải Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lâm Hải Giang
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1763/QĐ-UBND

Bình Định, ngày
06 tháng 05 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN
LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22
tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số
72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số
03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 104/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng
4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải
quyết 04 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2.
Quyết định này sửa đổi Quyết định số 165/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3.
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp
với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định
này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần
mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể
từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– LĐ VP UBND tỉnh;
– VNPT Bình Định;
-TT TH-CB, P.HC-TC;
– Lưu: VT, KSTT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành theo Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 06/05/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh)

QUY TRÌNH
NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG
TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

STT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1

STT 09, Phụ lục 1, Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 14/01/2020

Gia hạn Giấy phép hoạt động
cho thuê lại lao động

22 ngày làm việc

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

14,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Việc làm và
Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết:
11 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết
quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

6,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

½ ngày

Bước 4. Văn thư Văn
phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh.

2

STT10, Phụ lục 1, Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 14/01/2020

Cấp lại Giấy phép hoạt động
cho thuê lại lao động

– Đối với trường hợp doanh
nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên
doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy
phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy
phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép: 22 ngày làm việc.

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

14,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Việc làm
và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 11
ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết
quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

6,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

½ ngày

Bước 4. Văn thư Văn
phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh.

– Đối với trường hợp doanh nghiệp
thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp
giấy phép: 27 ngày làm việc.

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

22,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Việc làm
và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết:
17 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: 02

ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 02 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết
quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

3,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày

Bước 4. Văn thư Văn
phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh.

3

Thành lập Hội đồng thương lượng
tập thể

20 ngày làm việc

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

12,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Việc làm và
Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết:
09 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết
quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

6,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn thư Văn
phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh.

4

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng
thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ,
kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

07 ngày làm việc

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

3,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Việc làm
và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: ½ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết:
1,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: ½ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: ½ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết
quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

2,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn thư Văn
phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh.

 

Tổng cộng: 04 TTHC

 

 

 

 

Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file