Tải Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 18/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2021/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI
KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2015/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN
GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP
ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại,
giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV
ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ
tại Tờ trình số
190/TTr-SNV ngày 24 tháng 3 năm
2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số
20/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị
trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, như sau:

“2. Các phòng chuyên môn và tương
đương của Ban:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ (trên cơ sở sáp
nhập Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2)
.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; Trưởng ban Tôn giáo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ
Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
– Văn phòng CP; Bộ Nội vụ; (b/c)
– TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
– Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
– UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; (b/c)
– CT các PCT UBND tỉnh;
– Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
– Như Điều 2 (t/h);
– Website Chính phủ;
– Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh;
– Đài PT-TH, Báo VP; Cổng TTGTĐT tỉnh;
– Các PCVP, CV NCTH VP UBND tỉnh;
– Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Duy Thành

 

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file