Tải Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 1853/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1853/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22
tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP
QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày
21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật
Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014
của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn
2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác
xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày
27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp
tác xã;

Căn cứ Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/7/2007
của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát
triển Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày
11/7/2007 của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển
Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày
22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 246/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông báo số 4147-TB/TU ngày 26/5/2020
của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển
Hợp tác xã tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình
số 334/TTr-SNV ngày 12/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp
tác xã tỉnh Lào Cai:

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lào Cai (sau
đây gọi tắt là Quỹ) hoạt động theo mô hình tài chính nhà nước, trực thuộc UBND
tỉnh Lào Cai, do UBND tỉnh quyết định thành lập, giao cho Liên minh Hợp tác xã
tỉnh là cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng
cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và
các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Nhiệm vụ của Quỹ

a) Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước giao; huy
động vốn đóng góp tự nguyện của các hợp tác xã, các nguồn tài chính trong và
ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển các
hợp tác xã;

b) Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ
thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ
trợ phát triển hợp tác xã;

d) Thực hiện cho vay đầu tư; bảo lãnh tín dụng; hỗ
trợ lãi suất sau đầu tư;

đ) Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của
pháp luật;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

2. Quyền hạn của Quỹ

a) Được huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn
theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ.

b) Được quyền lựa chọn các dự án để quyết định việc
cho vay, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

c) Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn để xem
xét, thẩm định các dự án xin vay vốn, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau
đầu tư, xin hỗ trợ của Quỹ.

d) Được yêu cầu các đơn vị có dự án đang được Quỹ
xem xét hoặc đã được Quỹ cho vay, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu
tư, hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan về tình hình hoạt động, sản xuất
kinh doanh, tài chính, tín dụng.

đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản
lý, sử dụng vốn vay cũng như những vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án
của các hợp tác xã được Quỹ cho vay, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu
tư.

e) Đình chỉ việc cho vay hoặc thu hồi vốn trước
hạn, phát mại tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ; khởi kiện theo quy định
của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các cam kết với Quỹ hoặc vi
phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ.

g) Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, nguồn tài
chính, nhân lực của Quỹ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, nếu những yêu cầu đó
trái với quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ và quy định của pháp
luật.

h) Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành Quỹ

Tổ chức của Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý, Kiểm soát
viên và Bộ máy điều hành.

a) Hội đồng quản lý Quỹ gồm 05 người, cụ thể:

– Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lào Cai;

– Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ (04 người),
gồm: Giám đốc Quỹ là Chủ tịch Liên minh HTX; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành:
Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào
Cai.

Hội đồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm
và miễn nhiệm.

– Hội đồng Quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước. Kinh phí hoạt động
của Hội đồng quản lý được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

b) Kiểm soát viên của Quỹ: Có 01 thành viên, do cán
bộ Liên minh HTX tỉnh Lào Cai kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Kiểm soát viên
được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

Kiểm soát viên của Quỹ làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm.

c) Bộ máy điều hành Quỹ

Cơ cấu tổ chức của bộ máy điều hành Quỹ gồm: Giám
đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

– Cơ quan điều hành: Có 7 người gồm:

+ Giám đốc Quỹ: Là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã do
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm;

+ 01 Phó Giám đốc Quỹ: Là viên chức của Liên minh
Hợp tác xã;

+ 01 Kế toán trưởng: Là viên chức kế toán của Liên
minh Hợp tác xã;

+ 01 Thủ quỹ: Là viên chức của Liên minh Hợp tác xã;

+ Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (thuộc các phòng
của Liên minh Hợp tác xã): 3 người (cán bộ tín dụng, thẩm định dự án).

Cơ quan điều hành Quỹ làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản lý Quỹ,
Kiểm soát viên Quỹ và Bộ máy điều hành quỹ thực hiện theo Điều lệ về tổ chức,
hoạt động và Quy chế quản lý Quỹ do UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc
các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên
minh Hợp tác xã tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– Sở Nội vụ (02);
– Như điều 4 QĐ;
– Lãnh đạo Văn phòng;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, TH, NLN, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file