Tải Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hiệu: 1872/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ VĂN HÓA, THỂ
THAO
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
1872/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15
tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ
CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số
79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số
04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch quy định một số nội dung về giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ
Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lựa chọn, bổ
nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

Điều 2.
Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm
2021 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, PC, VĐL(80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH
VIÊN TƯ PHÁP TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 1872/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Thông tư số
04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch quy định một số nội dung về giám định tư pháp (Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL),
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai việc lựa chọn, bổ nhiệm giám định
viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
như sau:

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Lựa chọn những người
có đủ điều kiện theo quy định để bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ
giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đáp ứng yêu cầu công
tác giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa thời gian tới.

3. Đảm bảo tính kịp thời,
khách quan, đúng trình tự, thủ tục.

II. NỘI DUNG
VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Rà
soát người có đủ tiêu chuẩn
theo quy định tại Điều 4;
lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp
theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL
gửi
về Vụ Pháp chế – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà Nội).

– Cơ quan, đơn vị thực hiện:
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: Trước
ngày 15/7/2021.

2. Tổng hợp
hồ sơ, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm và
cấp thẻ giám định viên tư pháp
.

– Cơ quan, đơn vị thực hiện: Vụ
Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên
quan.

– Thời gian thực hiện: Trước
ngày 15/8/2021.

3. Tổ chức hội thảo, tập huấn
nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp mới được bổ nhiệm
.

– Cơ quan, đơn vị thực hiện: Vụ
Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Tháng 9
– 10/2021.

(Tùy theo tình hình thực tiễn
và bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp mới sẽ được tổ
chức theo quy mô và hình thức phù hợp).

III. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp
với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo
Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức làm phôi và in thẻ giám định viên
tư pháp theo quy định.

2. Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ
quan, đơn vị liên quan phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai các nội dung theo kế
hoạch.

3. Kinh phí thực hiện: Trích từ
nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ./.

Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file