Tải Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1873/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ,
THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
1873/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày
15 tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU
LỊCH

Căn cứ Nghị định số
79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Kế hoạch số
4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;

Căn cứ Quyết định số
737/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ
năm 2021 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ
trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm
theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia
đình”.

Điều 2. Giao Vụ Gia
đình chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức triển
khai thực hiện.

– Kinh phí thực hiện tổng
kết tại trung ương từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2021.

– Kinh phí thực hiện tổng
kết tại địa phương từ ngân sách địa phương

Điều 3. Chánh Văn
phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao/Văn hóa, Thông tin, Thể thao
và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
– Trung ương Hội LH Phụ nữ Việt Nam (để phối hợp);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
– Lưu: VT, GĐ, NTH (200).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”
(Kèm theo Quyết định số 1873 /QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Đánh giá việc thí điểm “Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng
10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thực hiện thí
điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm làm rõ những kết quả đạt được,
hạn chế, bất cập (nếu có); đề xuất giải pháp hoàn thiện “Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình” triển khai trên phạm vi toàn quốc.

– Tổ chức tuyên truyền bài
học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương trên
các phương tiện truyền thông.

2. Yêu cầu

– Đảm bảo đánh giá nghiêm
túc, khách quan kết quả thực hiện thí điểm từ trung ương tới địa phương

– Việc tổ chức tổng kết được
thực hiện thiết thực, hiệu quả và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn
vị liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng báo cáo tổng
kết

– Việc xây dựng báo cáo tổng
kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại 12 tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (nhận kinh phí hỗ trợ của Bộ), gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao
Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên – Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng,
Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành chủ động thực hiện thí
điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” từ ngân sách địa phương, cần tập trung
vào các nội dung chính sau:

+ Đánh giá thực trạng hiểu
biết của người dân tại địa bàn thí điểm về các tiêu chí ứng xử trong gia đình
(có số liệu dẫn chứng cụ thể trước và sau khi thực hiện thí điểm);

+ Đánh giá tình hình, tác
động của việc áp dụng thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đối với các
gia đình cũng như sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa bàn thí
điểm, nguyên nhân và hướng giải quyết; có sự so sánh với các địa bàn không thực
hiện thí điểm;

+ Thống kê các kết quả đạt
được về tình hình xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, kết quả tổ chức thực
hiện thí điểm;

+ Đề xuất, kiến nghị của địa
phương về việc hoàn thiện và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
trong thời gian tới.

– Báo cáo tổng kết của các
cơ quan, đơn vị, địa phương cần có đầy đủ thông tin, số liệu, dữ liệu về kết
quả triển khai, tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”,
được minh họa bằng các sản phẩm truyền thông, tư liệu, tài liệu đã được sản
xuất, phát hành (chi tiết theo mẫu gửi kèm).

2. Tổ chức Hội nghị tổng
kết

– Hình thức tổ chức: Hội
nghị được tổ chức tập trung tại Hà Nội hoặc trực tuyến tùy theo tình hình thực
tiễn và bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.

– Thời gian tổ chức: Tháng 7
năm 2021.

– Thành phần đại biểu tham
dự: Mời đại diện các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở trung ương; đại diện 12
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình” từ ngân sách hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại
diện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động triển khai thí điểm “Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình” từ ngân sách địa phương; đại diện các cơ quan
truyền thông tại trung ương.

– Chương trình Hội nghị:

+ Khai mạc;

+ Báo cáo tổng kết đánh giá
kết quả thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;

+ Báo cáo tham luận của các
cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện và phối hợp triển khai, thực hiện
“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;

+ Thảo luận, tham gia ý kiến
của các đại biểu tham dự Hội nghị;

+ Phát biểu chỉ đạo của Bộ
trưởng;

+ Bế mạc.

3. Tuyên truyền kết quả thí
điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên các phương tiện truyền thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

– Vụ Gia đình:

+ Chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

+ Tổng hợp, xây dựng Báo cáo
tổng kết, đề xuất nội dung, chương trình Hội nghị, các cuộc họp chuẩn bị cho
Hội nghị tổng kết;

+ Phối hợp với Văn phòng Bộ,
Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện video clip về kết quả thực hiện thí điểm “Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại trung ương và địa phương;

+ Xây dựng dự toán kinh phí
thực hiện Kế hoạch và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

– Văn phòng Bộ: Hướng dẫn sử
dụng kinh phí theo quy định hiện hành và phối hợp với Vụ Gia đình thực hiện các
nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.

– Các cơ quan, đơn vị liên
quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Gia đình thực hiện Kế
hoạch.

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch/Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội,
Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí
Minh và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao/Văn hóa, Thông
tin, Thể thao và Du lịch chủ động thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình” từ ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức
tổng kết đánh giá và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia
đình) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Đề nghị Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội đánh giá công tác phối hợp thực
hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại các địa phương (theo nội
dung tại mục 2.5 của Chương trình phối hợp số 639/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN ngày 23
tháng 02 năm 2018 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch giai
đoạn 2018-2022”).

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch chỉ đạo tổng kết đánh giá hoạt động thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình” tại địa phương./.

 

Mẫu số 07

ỦY BAN NHÂN
DÂN…
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

Phần thứ nhất

I. BỐI CẢNH KINH TẾ, VĂN
HÓA, XÃ HỘI CỦA ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM.

II. TÌNH HÌNH HIỂU BIẾT
VỀ CÁC TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM

1. Thực trạng hiểu biết về
các tiêu chí ứng xử trong gia đình của người dân tại địa bàn thí điểm.

(Căn cứ Phiếu đăng ký thực
hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Phiếu đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình sau khi đã được các thành viên trong gia đình điền).

2. Đánh giá tình hình, các
tác động đối với các gia đình và sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa
bàn thí điểm, nguyên nhân và hướng giải quyết

Phần thứ hai

Tình hình thực hiện thí điểm
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (trong thời gian báo cáo)

1. Tình hình xây dựng
và ban hành văn bản chỉ đạo
thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình ở địa bàn thí điểm: hình thức, nội dung, thời gian, cơ quan và/hoặc
đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, kết quả, hạn chế, yếu kém. Liệt kê các văn
bản được cơ quan liên quan, cơ quan cấp tỉnh ban hành để thực hiện thí điểm Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình (Phụ lục 1). Thống kê số lượng huyện, xã đã ban
hành văn bản thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

2. Về tổ chức thực
hiện
thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: nêu rõ hình thức, nội
dung, thời gian, đối tượng, kết quả, hạn chế của các vấn đề sau:

2.1. Việc đăng ký thực hiện
của các thành viên gia đình, gia đình và địa bàn thí điểm. Những tiêu chí không
được đăng ký thực hiện, lý do. Những biến động, thay đổi trong việc đăng ký của
các thành viên gia đình, gia đình và địa bàn thí điểm.

2.2. Việc thực hiện các hoạt
động thí điểm tại địa bàn, khó khăn, vướng mắc. Nêu rõ những lý do không thực
hiện của từng tiêu chí và những ý kiến khác trong đánh giá từng tiêu chí của
thành viên gia đình; những đánh giá, đề xuất của cơ quan báo cáo.

2.3. Tình hình hướng dẫn,
kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu
chí ứng xử trong gia đình.

3. Đánh giá, phân tích
nguyên nhân (khách quan và chủ quan, thuận lợi và khó khăn) của kết quả đạt
được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm và hướng giải quyết (trên cơ sở mục
đích đã được đề ra trong Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm
2017).

3.1. Về kết quả đạt được
trong việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

3.2. Về sự chuyển biến trong
nhận thức của các thành viên gia đình, gia đình và địa bàn thí điểm, thể hiện
qua các việc sau đây:

– Nhận thức về xây dựng, giữ
gìn hạnh phúc bền vững của mỗi thành viên gia đình và gia đình, hướng tới sự ổn
định, văn minh cho toàn xã hội.

– Ý thức pháp luật, đề cao
đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng
đồng, xã hội và đất nước.

– Các vấn đề xã hội của địa
bàn thí điểm nói riêng và tỉnh/thành nói chung.

3.3. Đánh giá hoạt động của
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác thí điểm Bộ tiêu
chí ứng xử trong gia đình.

3.4. Các giải pháp để thực
hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình một cách có hiệu quả, đạt mục đích đề ra.

4. Đề xuất, kiến nghị

4.1. Đối với Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ.

4.2. Đối với Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan.

4.3. Đối với địa phương.

Các phụ lục, bảng biểu
gửi kèm theo báo cáo:

– Danh mục văn bản được ban
hành thực hiện thí điểm tại địa phương cấp tỉnh, huyện, xã (Phụ lục 1).

– Phiếu tổng hợp đăng ký
thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo mẫu số 04B).

– Phiếu tổng hợp đánh giá
thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo mẫu số 06D)

 

Tên cơ quan báo cáo

Phụ lục 1

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH THỰC HIỆN

THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

(Ban
hành theo Báo cáo số      / 
  ngày    tháng   
năm    
của                
)

STT

THUỘC TÍNH VĂN BẢN

(Nghị quyết, Chỉ thị, thông tri, Chương trình hành động, kế hoạch…)

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH/KÝ HIỆU/NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH/TÊN VĂN BẢN (ghi
đầy đủ)

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04B (Dành
cho Sở VHTTDL tổng hợp)

ỦY BAN NHÂN
DÂN…
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

………..,
Ngày……..tháng…….năm……..

 

PHIẾU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

Tỉnh/Thành phố…………………….

1. Tổng số hộ gia đình
đăng ký:

– Số hộ gia đình 1 thế hệ ……………………………
hộ.

– Số hộ gia đình 2 thế hệ ……………………………
hộ.

– Số hộ gia đình 3 thế hệ
trở lên:…………………hộ.

2. Tổng số người đại diện
đăng ký: …………… người.

2.1. Tổng số người đại
diện đăng ký thuộc nhóm vợ chồng:………………..người.

Nhóm vợ chồng

Độ tuổi

Dân tộc

Tôn giáo

Quan hệ với chủ hộ

chồng

vợ

18 -40

40 -60

60 trở lên

Kinh

Khác

Không

Là chủ hộ

Chồng /vợ

Cha /mẹ

Con /cháu

Anh /chị /em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp

Tiểu học

THCS

THPT

Đại học trở lên

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Doanh nhân

Công nhân, nông dân

Nội trợ, lao động tự do

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tổng số người đại
diện đăng ký thuộc nhóm cha mẹ, ông bà:……người.

Nhóm cha mẹ, ông bà

Độ tuổi

Dân tộc

Tôn giáo

Quan hệ với chủ hộ

Cha mẹ

Ông bà

18 -40

40 -60

60 trở lên

Kinh

Khác

Không

Là chủ hộ

Chồng /vợ

Cha /mẹ

Con /cháu

Anh /chị /em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp

Tiểu học

THCS

THPT

Đại học trở lên

Cán bộ, công chức, viên chức

Doanh nhân

Công nhân, nông dân

Nội trợ, lao động tự do

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tổng số người đại
diện đăng ký thuộc nhóm con, cháu ……………….. người.

Nhóm con, cháu

Độ tuổi

Dân tộc

Tôn giáo

Quan hệ với chủ hộ

Con

cháu

Từ 6- 18

Từ 18- 60

Từ 60 trở lên

Kinh

Khác

Không

Là chủ hộ

Chồng /vợ

Cha /mẹ

Con /cháu

Anh /chị /em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp

Tiểu học

THCS

THPT

Đại học trở lên

Cán bộ, công chức, viên chức

Doanh nhân

Công nhân, nông dân

Nội trợ, lao động tự do

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Tổng số người đại
diện đăng ký thuộc nhóm anh, chị, em …………….. người.

Nhóm anh, chị, em

Độ tuổi

Dân tộc

Tôn giáo

Quan hệ với chủ hộ

Anh, chị

em

Từ 6- 18

Từ 18- 60

Từ 60 trở lên

Kinh

Khác

Không

Là chủ hộ

Chồng /vợ

Cha /mẹ

Con /cháu

Anh /chị /em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp

Tiểu học

THCS

THPT

Đại học trở lên

Cán bộ, công chức, viên chức

Doanh nhân

Công nhân, nông dân

Nội trợ, lao động tự do

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
Ghi rõ số lượng người vào các ô tương ứng.

 

NGƯỜI TỔNG
HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

– Mẫu số 06D (Dành
cho Sở VHTTDL tổng hợp)

ỦY BAN NHÂN
DÂN…
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

……….., Ngày……..tháng…….năm……..

 

PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

Tỉnh/Thành phố…………………….

1. Tổng số hộ gia đình
thực hiện đánh giá ………………………………………hộ.

– Số hộ gia đình 1 thế hệ ……………………………
hộ.

– Số hộ gia đình 2 thế hệ …………………………….
hộ.

– Số hộ gia đình 3 thế hệ
trở lên:…………………hộ.

2. Tổng số người đại diện
đánh giá…………….. người.

– Là đại diện đăng ký
…………………….người.

– Không phải là đại diện
đăng ký………………………….. người.

2.1. Tổng số người đại
diện đánh giá thuộc nhóm vợ chồng……người.

Là đại diện đăng ký

Không phải là đại diện đăng ký

Đã đăng ký


thực hiện

Không
thực hiện

Góp ý về việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cần thiết

Không cần thiết

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tổng số người đại
diện đánh giá thuộc nhóm cha mẹ, ông bà:……người.

Là đại diện đăng ký

Không phải là đại diện đăng ký

Đã đăng ký


thực hiện

Không
thực hiện

Góp ý về việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cần thiết

Không
cần thiết

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tổng số người đại
diện đánh giá ý thuộc nhóm con, cháu …………………người.

Là đại diện đăng ký

Không phải là đại diện đăng ký

Đã đăng ký


thực hiện

Không
thực hiện

Góp ý về việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cần thiết

Không
cần thiết

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Tổng số người đại diện
đánh giá thuộc nhóm anh, chị, em…………….. người.

Là đại diện đăng ký

Không phải là đại diện đăng ký

Đã đăng ký


thực hiện

Không
thực hiện

Góp ý về việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cần thiết

Không
cần thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ghi
rõ số lượng người vào các ô tương ứng

 

NGƯỜI TỔNG
HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file