Tải Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Hữu Hoàng
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
19/2020/QĐ-UBND

Khánh
Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI
TIẾT CÁC NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT
CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT, PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
GIÁ ĐẤT VÀ TỔ GIÚP VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá
đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội
đồng thẩm định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ
trình số 3017/TTr-STC ngày 29 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chi tiết các nội dung chi
và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định
bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc
của các Hội đồng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội
đồng thẩm định giá đất (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và các thành viên Tổ giúp
việc của các Hội đồng;

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến
hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi cho hoạt động
thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án
giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

1. Nội dung chi

– Chi in ấn, photo tài liệu và văn phòng phẩm;

– Chi xăng xe, thuê xe đi khảo sát thực địa (nếu
có);

– Chi thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng
giá đất điều chỉnh;

– Chi thẩm định phương án giá đất cụ thể;

– Chi thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc chuyên
gia về giá đất tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định
giá đất.

– Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến
hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ
giúp việc của các Hội đồng.

2. Mức chi

a) Chi thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng
giá đất điều chỉnh

STT

Thành phần tham
dự

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

1

Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch thường trực)
chủ trì cuộc họp

dự thảo

550.000

2

Các Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng
(trừ ủy viên là đại diện tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc chuyên gia về giá
đất)

dự thảo

400.000

3

Thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng, thư ký hành
chính

dự thảo

250.000

b) Chi thẩm định phương án giá đất cụ thể

b1. Đối với các phương án xác định giá đất cụ thể
để xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án hoặc các phương án xác định giá
khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc
cho thuê đất, thuê mặt nước

STT

Thành phần tham
dự

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

1

Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch thường trực)
chủ trì cuộc họp

phương án

550.000

2

Các Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng
(trừ ủy viên là đại diện tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc chuyên gia về giá
đất)

phương án

400.000

3

Thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng, thư ký hành
chính

phương án

250.000

4

Đại diện đơn vị liên quan tham dự

phương án

150.000

b2. Đối với các phương án xác định giá đất cụ thể
để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các phương án xác định giá
đất cụ thể khác

STT

Thành phần tham
dự

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

1

Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch thường trực)
chủ trì cuộc họp

phương án

300.000

2

Các Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng
(trừ ủy viên là đại diện tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc chuyên gia về giá
đất)

phương án

200.000

3

Thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng, thư ký hành
chính

phương án

150.000

4

Đại diện đơn vị liên quan tham dự

phương án

80.000

Ghi chú: Chỉ được thanh toán khi phương án đã
được Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ
tịch thường trực Hội đồng thừa ủy quyền ký thông báo kết quả thẩm định phương
án giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh thủ tục trình UBND
tỉnh phê duyệt theo quy định.

c) Chi thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc
chuyên gia về giá đất tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm
định giá đất

c1. Thuê chuyên gia về giá đất tham gia Hội đồng
thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất

Lương chuyên gia tư vấn theo ngày quy định tại
Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBH ngày 12/01/2015 của Bộ Trưởng Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội về quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong
nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp
đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước; cụ thể:

Điều kiện, trình
độ của chuyên gia

Mức lương đồng/ngày

– Chuyên gia tư vấn có bằng đại học chuyên ngành
có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

– Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng
chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư
vấn.

2.000.000

– Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên
ngành tư vấn và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư
vấn.

– Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng
chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành
tư vấn.

1.500.000

– Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên
ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

1.000.000

– Chi phí tàu xe đi lại (thanh toán theo thực tế
phát sinh; trường hợp đi lại bằng máy bay thì thanh toán theo giá vé hạng phổ
thông);

– Chi phí lưu trú, thuê phòng nghỉ: 600.000
đồng/người/ngày.

c2. Thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá tham gia Hội
đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất

Mức phí thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá tham gia
Hội đồng thẩm định giá đất không vượt quá 20% chi phí thuê đơn vị tư vấn xác
định giá đất, nhưng không thấp hơn 5.500.000 đồng/phương án xác định giá đất để
làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước và không thấp hơn
3.300.000 đồng/phương án xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước
thu hồi đất. Trường hợp mức phí vượt quá 20% chi phí thuê đơn vị tư vấn xác
định giá đất thì Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt mức phí cho từng
trường hợp cụ thể.

Mức phí thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá tham gia
Hội đồng thẩm định bảng giá đất không vượt quá 3% chi phí thuê đơn vị tư vấn
xây dựng dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, nhưng không
thấp hơn 10.000.000đồng/dự thảo.

d) Các khoản chi in ấn, photo tài liệu và văn phòng
phẩm; Chi xăng xe, thuê xe đi khảo sát thực địa (nếu có); chi khác thực hiện
theo thực tế phát sinh.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm
định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc của các Hội đồng
này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính và được sử
dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc
các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư
pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên: Hội đồng thẩm định bảng giá
đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng này chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

– Như Điều 5;
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
– Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh,
– CT và các PCT UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;
– UBMTTQVN tỉnh;
– TT Cổng TTĐT tỉnh, TT Công báo tỉnh;
– Báo KH, Đài PT-TH Khánh Hòa;
– Lưu: VT, HB, VC, CN, KN, HLe.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hoàng

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file