Tải Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
19/2020/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày
30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU
LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo
vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật
Tài nguyên môi trường ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất
đai ngày 29 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du
lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định
số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực du lịch;

Theo đề nghị của
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý Khu du lịch,
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chính phủ;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
– Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
– Các khu du lịch, điểm du lịch;
– Công báo Tỉnh, Báo ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
– Lưu: VT, THVX. VD.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG
THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về công
tác quản lý hoạt động du lịch tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.

Điều 2.
Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các
sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức, cá
nhân và cộng đồng dân cư có hoạt động du lịch hoặc có liên quan đến hoạt động
du lịch tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3.
Đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm du lịch

1. Đơn vị quản lý Khu du lịch,
điểm du lịch bao gồm: Ban quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp được
thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

2. Nguồn tài chính phục vụ cho
hoạt động quản lý Khu du lịch, điểm du lịch bao gồm: Khoản thu từ phí tham quan
danh lam thắng cảnh; hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; khoản tài trợ và
đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn tài
chính hợp pháp khác.

Điều 4. Nhiệm
vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh

1. Công khai quy hoạch phát triển
Khu du lịch, điểm du lịch; quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư; kiểm
tra, giám sát tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê
duyệt; phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp thẩm quyền xử lý các hạng mục đầu
tư không đúng với quy hoạch hoặc tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường Khu
du lịch, điểm du lịch.

2. Thực hiện quản lý, khai
thác, bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch một cách hợp lý theo quy
hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các giải pháp đầu tư phát triển
khu du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh, của địa
phương và định hướng phát triển ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu thu hút khách du
lịch và phát triển bền vững.

3. Ban hành nội quy quản lý Khu
du lịch, điểm du lịch, tổ chức kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch, tổ
chức dịch vụ hướng dẫn khách tham quan, trải nghiệm.

4. Quản lý, giám sát các hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý; bảo đảm vệ sinh an toàn thực
phẩm, vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong Khu du lịch,
điểm du lịch; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối
với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho
khách đến tham quan và sử dụng dịch vụ; cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn,
giới thiệu cho khách du lịch về các địa điểm tham quan, các sản phẩm và dịch vụ
du lịch đang được khai thác.

6. Tuyên truyền nâng cao ý thức
cộng đồng dân cư và du khách trong việc bảo vệ, tôn tạo và phát triển Khu du lịch,
điểm du lịch; bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư địa phương, ưu tiên giải quyết việc
làm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư địa phương tham gia các hoạt
động du lịch.

7. Xây dựng hệ thống biển báo,
biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch.

8. Thành lập đường dây nóng hỗ
trợ du khách, tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời các kiến nghị của
khách du lịch.

9. Được thu phí các dịch vụ
theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức đào tạo, tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức về văn hóa – lịch sử địa phương, kỹ năng nghiệp vụ du lịch,
công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và người lao động
trong Khu du lịch, điểm du lịch.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
DU LỊCH TRONG KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Điều 5. Quản
lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch phải thực hiện
nghiêm các nội dung sau đây:

a) Phải có Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp
luật và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh, trừ các trường hợp
không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Tuân thủ các quy định của
pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn, nghĩa vụ đối với từng loại hình dịch vụ du
lịch và các nội dung của quy định này. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ
du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục
vụ khách du lịch (gồm các dịch vụ: ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải
trí, chăm sóc sức khỏe).

c) Chấp hành sự kiểm tra, giám
sát về chất lượng dịch vụ (kể cả đối với các cơ sở sản xuất, cung cấp nguyên liệu,
sản phẩm, phục vụ khách du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch);

d) Không được sử dụng tư cách
pháp nhân của tổ chức, cá nhân khác; không cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tư
cách pháp nhân của mình;

đ) Thực hiện niêm yết công khai
chất lượng, giá dịch vụ và bán đúng giá niêm yết; tổ chức đón tiếp, phục vụ
khách với thái độ thân thiện, lịch sự, hòa nhã, không được tranh giành, đeo
bám, chèo kéo khách gây phản cảm hoặc làm mất trật tự an ninh trong Khu du lịch,
điểm du lịch.

e) Các phương tiện vận chuyển
khách du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch phải được đăng ký và quản lý theo
quy định của pháp luật.

2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ
du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch không được phá vỡ cảnh quan môi trường
thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch
sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện đúng
quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và quy định này.

3. Cung cấp đầy đủ thông tin
cho khách về quy định bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường; không để
khách lợi dụng hoạt động du lịch làm xâm hại đến an ninh quốc phòng, trật tự an
toàn xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc; phản ánh kịp thời với chính quyền
địa phương về các hành vi gây tổn hại đến an ninh trật tự, môi trường, cảnh
quan thiên nhiên.

4. Bãi đỗ xe, bến tàu khách phục
vụ hoạt động du lịch phải được xây dựng theo quy hoạch, được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân Tỉnh cho phép khi có yêu cầu cần thiết,
nhưng phải đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn viên du lịch hành
nghề trong Khu du lịch, điểm du lịch phải có thẻ hướng dẫn viên du lịch và có sự
phân công của đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm du lịch.

Điều 6. Quản
lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất
vào mục đích xây dựng các công trình phát triển du lịch trong các Khu du lịch,
điểm du lịch, ngoài việc phải tuân thủ các qui định của Luật Đất đai hiện hành
và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, còn phải chấp hành nghiêm
các quy định sau:

a) Tuân thủ quy hoạch, đề án
phát triển du lịch của Tỉnh, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.

b) Sử dụng đất đúng mục đích,
đúng diện tích được giao; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường du
lịch.

c) Trong thời hạn thuê đất,
thuê môi trường rừng nếu ngừng hoạt động kinh doanh du lịch hoặc không còn nhu
cầu sử dụng đất, sử dụng môi trường rừng phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm
quyền cho thuê đất, cho thuê môi trường rừng để xem xét giải quyết.

d) Sau khi được cơ quan có thẩm
quyền giao hoặc cho thuê đất, cho thuê môi trường rừng, trong thời gian quy định
mà chủ dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm gây lãng
phí, sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Khi hết thời hạn thuê đất,
thuê môi trường rừng, nếu có nhu cầu thuê đất, thuê môi trường rừng tiếp tục
thì tổ chức, cá nhân phải làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

2. Tài nguyên tự nhiên trong
các Khu du lịch, điểm du lịch được thực hiện theo các quy định sau:

a) Tài nguyên tự nhiên trong
các Khu du lịch, điểm du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng
có hiệu quả để phát triển du lịch gắn với xây dựng thương hiệu, tạo dựng hình ảnh
địa phương.

b) Nghiêm cấm xả các loại chất
thải, rác thải gây hủy hoại môi trường tự nhiên và phá vỡ cảnh quan thiên
nhiên.

c) Việc khai thác tài nguyên nước
vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch phải tuân thủ các quy định của pháp luật
về quản lý tài nguyên nước. Sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, an toàn, có hiệu
quả; bảo đảm sử dụng tổng hợp đa mục tiêu, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về
quyền lợi và nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân. Việc khai thác nguồn nước ngầm
để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh và dịch vụ, phải có thiết kế theo dự
án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo khai thác và sử dụng hợp
lý tài nguyên nước, có tính đến yếu tố bảo vệ môi trường; thực hiện chức năng
giám sát về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định
của pháp luật.

d) Các tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng
cảnh, hệ sinh thái động, thực vật, sông, kênh, rạch, không được tự ý tháo dỡ một
số chi tiết thuộc tổng thể di tích hoặc chặt phá cây xanh lâu năm trong Khu du
lịch, điểm du lịch và các di tích lịch sử – văn hóa. Trường hợp bất khả kháng
buộc phải tháo dỡ, chặt hạ phải có lý do chính đáng và phải được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cho phép.

Điều 7. Bảo
vệ môi trường du lịch

1. Môi trường trong Khu du lịch,
điểm du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp,
văn minh, bền vững.

2. Đơn vị quản lý Khu du lịch,
điểm du lịch phải thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a) Phải xây dựng và niêm yết những
quy định về bảo vệ môi trường tại Khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh
doanh dịch vụ du lịch.

b) Tổ chức phương tiện, hệ thống
thu gom, hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định;
không xả rác, chất thải, vứt xác động vật xuống sông, kênh, rạch tại các Khu du
lịch, điểm du lịch. Có biện pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi
trường, biến đổi khí hậu.

c) Không thả rong gia súc, gia
cầm trong Khu du lịch, điểm du lịch.

d) Có trách nhiệm tuyên truyền
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

đ) Tuân thủ những quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với những nơi
gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh.

e) Báo cáo đánh giá tác động
môi trường hoặc có kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.

f) Xây dựng hệ thống nhà vệ
sinh công cộng theo tiêu chuẩn quy định; có các biện pháp phòng, chống, khắc phục
tình trạng ô nhiễm môi trường; có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do có hành
vi làm tổn hại đến môi trường.

g) Kịp thời báo cáo với cơ quan
quản lý khi xảy ra các sự cố gây tổn hại đến môi trường.

h) Chịu trách nhiệm trước pháp
luật về hành vi để xảy ra tình trạng gây tổn hại đến môi trường.

3. Khách du lịch, tổ chức, cá
nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư đến Khu du lịch, điểm du lịch phải chấp
hành nội quy, quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến tài
nguyên du lịch.

Điều 8. Bảo
tồn các giá trị văn hóa

1. Đơn vị quản lý Khu du lịch,
điểm du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong Khu du lịch, điểm
du lịch phải có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn
hóa vật thể và phi vật thể tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh,
công trình công cộng; giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân
tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch.

2. Các hoạt động văn hóa và
kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật tại các Khu du lịch, điểm du lịch phải
tuân thủ các quy định về quản lý đối với di sản văn hóa và dịch vụ văn hóa. Việc
tổ chức khai thác các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ
kinh doanh du lịch phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Khuyến khích các Khu du lịch,
điểm du lịch sử dụng bộ nhận diện hình ảnh địa phương Đồng Tháp và định vị hình
ảnh đặc trưng của khu du lịch, điểm du lịch để thiết kế trang phục truyền thống
cho nhân viên của đơn vị khi phục vụ khách; tham gia bảo tồn, phát huy các giá
trị văn hóa bản địa; hình thành đội văn nghệ tại Khu du lịch, điểm du lịch để
phục vụ du khách.

Điều 9. Bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách

Đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm
du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong Khu du lịch, điểm du lịch
phải thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Phải cảnh báo nguy cơ gây
nguy hiểm cho khách du lịch; kịp thời thông báo, hướng dẫn cho khách trong trường
hợp khẩn cấp.

2. Xây dựng các phương án bảo đảm
an toàn cho khách du lịch. Tổ chức bộ phận bảo vệ ứng phó kịp thời, phối hợp chặt
chẽ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho
khách du lịch. Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương
thành lập tổ, đội tự quản về an ninh trật tự và tổ chức tập huấn định kỳ kiến
thức pháp luật cho đội viên, hội viên.

3. Có phương án và các phương
tiện, thiết bị về phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật.

4. Phải tuân thủ các điều kiện
về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

5. Tuân thủ những quy định của
pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự; không được làm phương hại đến
quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; có trách nhiệm đảm bảo an toàn
tính mạng và tài sản cho khách du lịch.

6. Thực hiện đăng ký tạm trú, tạm
vắng theo quy định của pháp luật;

7. Công khai số điện thoại để
tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, góp ý của khách du lịch và người dân.

8. Bố trí, lắp đặt camera giám
sát ở khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nơi thường xuyên tập trung đông du
khách và phân công lực lượng trực theo dõi để phục vụ công tác phòng ngừa, phát
hiện, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự.

9. Trang bị đầy đủ các trang
thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách tham quan
du lịch khi tham gia các dịch vụ trong Khu du lịch, điểm du lịch.

10. Chủ động và tích cực tham
gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Điều 10.
Điều kiện công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch

1. Khu du lịch đáp ứng đầy đủ
các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
2017, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định công nhận Khu du lịch cấp
Tỉnh.

2. Điểm du lịch đáp ứng đầy đủ
các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
2017, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định công nhận Điểm du lịch.

3. Trình tự, thủ tục công nhận
Khu du lịch cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số
168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và trình tự, thủ tục công nhận Điểm
du lịch thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017.

4. Khu du lịch được công nhận
là Khu du lịch cấp Tỉnh thực hiện nội dung quản lý Khu du lịch theo quy định tại
khoản 1 Điều 29 Luật Du lịch 2017 và các nội dung tại quy định này.

Chương
III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.
Trách nhiệm của các sở, ngành và cơ quan liên quan

1. Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch

a) Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ
và trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định công nhận Khu du lịch cấp Tỉnh và công
nhận Điểm du lịch.

b) Tham mưu hoặc phối hợp tham
mưu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, đề án, dự án, chương
trình, kế hoạch phát triển Khu du lịch cấp Tỉnh và Khu du lịch, điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo thẩm quyền.

c) Quản lý việc bảo tồn, phát
huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử – văn hóa,
danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch tại các Khu du lịch cấp Tỉnh và Khu du
lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo đúng quy định của Luật Di sản
văn hóa, Luật Du lịch, các văn bản pháp luật có liên quan.

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch cấp Tỉnh và Khu du lịch,
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy
định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh
xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng
du lịch tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy
định; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân
đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, thẩm định báo cáo quyết
toán nguồn thu của các đơn vị quản lý Khu du lịch công, điểm du lịch công và tổng
hợp vào quyết toán năm của địa phương.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh quản lý, hỗ trợ xây dựng hệ thống
cung cấp điện cho các dự án đầu tư xây dựng tại các Khu du lịch, điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

5. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh về công tác quy hoạch, đầu tư xây
dựng hạ tầng giao thông đến các Khu du lịch, điểm du lịch; quy hoạch, cấp phép
các bến, bãi đỗ xe, bến tàu khách tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp.

b) Phối hợp với các cơ quan
liên quan hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đối với các
phương tiện vận chuyển khách du lịch đến các Khu du lịch, điểm du lịch; các
phương tiện vận chuyển khách trong khu du lịch có liên quan đến hệ thống giao
thông đường bộ và đường thủy nội địa theo thẩm quyền; kiểm tra các bến, bãi và điểm
dừng đỗ phương tiện, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du
lịch theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài Nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo lĩnh vực quản lý của ngành;
hướng dẫn thủ tục đất đai, môi trường đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch
tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh đảm bảo đúng quy định của
pháp luật.

b) Thực hiện kiểm tra việc sử dụng
đất, công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại
các Khu du lịch, điểm du lịch và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với
các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên kiểm tra,
giám sát chất lượng môi trường tại các Khu du lịch, điểm du lịch và đề xuất các
biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo các quy định của pháp luật.

7. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong việc lập và triển khai quy
hoạch xây dựng các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hướng
dẫn thủ tục về xây dựng cho các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các sở, ban,
ngành có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng tại các Khu
du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo thẩm quyền pháp luật quy
định.

8. Sở Thông tin và Truyền
thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong công tác quản lý về đầu tư
xây dựng hạ tầng thông tin truyền thông tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

b) Phối hợp với các cơ quan có
liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin truyền
thông tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo thẩm
quyền pháp luật quy định.

9. Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong công tác quản lý các dự
án đầu tư phát triển tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp có sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, theo quy hoạch của ngành. Tham mưu
trình UBND Tỉnh đề án cho thuê môi trường rừng cho các Khu du lịch, điểm du lịch
có sử dụng đất rừng.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở,
ban, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, hỗ trợ các dự
án nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao trong các
Khu du lịch, điểm du lịch thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phục
vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm đặc sản địa phương phục vụ du lịch.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan chỉ đạo, hỗ trợ các Khu du lịch, điểm du lịch tham gia khôi
phục và duy trì các làng nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm quà tặng, quà
lưu niệm đặc trưng của Đồng Tháp phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

10. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh các biện pháp quản lý, đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp. Hướng dẫn các Khu du lịch, điểm du lịch thực hiện các quy định về vệ
sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; xây dựng phương án cứu nạn, cứu
hộ về y tế cho khách du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an
toàn thực phẩm tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội và kiểm
tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai chương trình dạy nghề
cho lao động nông thôn có đủ điều kiện làm việc tại các Khu du lịch, điểm du lịch;
thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch
cho các Khu du lịch, điểm du lịch.

12. Công an Tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc thực
hiện các quy định về giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an
toàn cho khách du lịch tại các Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp.

b) Phối hợp với các sở, ngành,
đơn vị có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn;
cấp phép các cơ sở, đơn vị kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự; thanh
tra, kiểm tra các dịch vụ hoạt động kinh doanh trong các Khu du lịch, điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo thẩm quyền.

c) Chỉ đạo Công an cấp huyện
xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu du lịch, điểm du lịch
trên địa bàn quản lý.

13. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Thực hiện các nhiệm vụ quản
lý đối với Khu du lịch cấp Tỉnh và Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp theo phân cấp của pháp luật quy định thuộc nhiệm vụ quản lý địa bàn
lãnh thổ.

b) Tham mưu trình Uỷ ban nhân
dân Tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển, dự án đầu tư Khu
du lịch cấp Tỉnh và Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc
quyền quản lý (nếu có).

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và các ngành chức năng của Tỉnh quản lý chuyên môn, chuyên
ngành, các hoạt động của Khu du lịch cấp Tỉnh và Khu du lịch, điểm du lịch trên
địa bàn tỉnh thuộc địa bàn quản lý.

14. Tổ chức, cá nhân và cộng
đồng dân cư

a) Tổ chức, cá nhân và cộng đồng
dân cư thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định này.

b) Khuyến khích tổ chức, cá
nhân, cộng đồng dân cư liên kết bảo tồn, phát huy, khai thác có hiệu quả di sản
văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, tài nguyên du lịch, bảo
vệ môi trường, an ninh, an toàn cho du khách, phát triển du lịch tại các Khu du
lịch cấp Tỉnh và Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiệu quả,
bền vững.

Trong quá trình thực hiện, nếu
phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân
có trách nhiệm kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổng hợp, đề xuất cụ thể trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file