Tải Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Số hiệu: 19/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
19/2021/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 06
tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT
ĐỊNH SỐ 29/2017/QĐ-UBND NGÀY 06/10/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số
158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại,
giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
51/2015/TT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Y tế tại Tờ trình số 66/TTr-SYT ngày 24/3/2021, của Sở Tư pháp tại Báo cáo số
233/BC-STP ngày 23/3/2021 và của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 1068/BC-SNV ngày 29
tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, ban hành kèm
theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Nam Định.

1. Sửa đổi,
bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ
máy

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Y tế có Giám đốc và không
quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy
ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực
hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi
Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc
Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng
đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định
khác.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra Sở.

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp
vụ:

– Phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính;

– Phòng Nghiệp vụ Y;

– Phòng Nghiệp vụ Dược.

d) Các Chi cục thuộc Sở:

– Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa
gia đình;

– Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm.

đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập:

– Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
Nam Định;

– Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định;

– Bệnh viện Phục hồi chức năng
tỉnh Nam Định;

– Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm
– Mỹ phẩm tỉnh Nam Định;

– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Nam Định;

– Trung tâm Giám định y khoa tỉnh
Nam Định;

– Trường Trung cấp Y tế tỉnh
Nam Định;

– Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;

– Trung tâm y tế thành phố Nam
Định;

– Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc;

– Trung tâm y tế huyện Vụ Bản;

– Trung tâm y tế huyện Ý yên;

– Trung tâm y tế huyện Nghĩa
Hưng;

– Trung tâm y tế huyện Nam Trực;

– Trung tâm y tế huyện Trực
Ninh;

– Trung tâm y tế huyện Xuân Trường;

– Trung tâm y tế huyện Giao Thủy;

– Trung tâm y tế huyện Hải Hậu.

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
trên địa bàn huyện, thành phố là đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế các huyện,
thành phố.”

2. Sửa đổi,
bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm của
Giám đốc Sở

1. Quy định cụ thể chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, phòng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định.

2. Bố trí, sắp xếp, sử dụng
công chức, viên chức và lao động hợp đồng phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu
ngạch công chức và cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phân bổ chỉ tiêu biên chế
cho các phòng, đơn vị thuộc sở, đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo
quy định của pháp luật.

Bổ sung số lượng người làm việc
cho Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nam Định trong tổng số lượng người làm việc
của Sở được cơ quan có thẩm quyền giao, để đảm bảo đủ số lượng người làm việc tối
thiểu theo quy định. Chuyển số lượng người làm việc và viên chức thuộc Chi cục
An toàn vệ sinh thực phẩm làm nhiệm vụ lấy mẫu, xét nghiệm về an toàn thực phẩm,
về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định theo đúng quy định.

Xây dựng đề án, trình cấp có thẩm
quyền giải thể Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Nam Định theo quy định hiện
hành.

4. Điều chỉnh, sắp xếp lại số cấp
phó vượt quy định để bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP
ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm
2021.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội
vụ, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Như Điều 3;
– Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VP1, VP7, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH


Phạm Đình Nghị

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file