Tải Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Số hiệu: 20/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Vương Quốc Nam
Ngày ban hành: 24/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2021/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày
24 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT
ĐỊNH SỐ 37/2015/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC
TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm
2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP
ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về
nông nghiệp và phát triển
nông thôn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định chức năng, nhiệm vụ
, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm
theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sóc Trăng:

1. Sửa đổi, bổ sung
Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ cấu lãnh đạo

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân
dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo
Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện
một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi
Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc
Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng
đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định
khác.”

2. Sửa đổi, bổ sung
Điều 4 như sau:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng Sở.

2. Thanh tra Sở.

3. Phòng Kế hoạch, Tài chính.

4. Phòng Tổ chức cán bộ.

5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật (có Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thị xã; Trạm kiểm dịch thực vật
nội địa).

6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y (có Trạm
Chăn nuôi và Thú y huyện, thị xã, thành phố; Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối
giao thông, thành lập theo quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật).

7. Chi Cục Kiểm lâm (có Đội, Hạt Kiểm
lâm trực thuộc).

8. Chi cục Thủy sản (có Trạm thủy sản
liên huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Kiểm ngư được thành
lập khi đủ điều kiện).

9. Chi cục Thủy lợi.

10. Chi cục Phát triển nông thôn.

11. Chi cục Quản lý chất lượng Nông
lâm sản và Thủy sản.

12. Trung tâm Khuyến nông (có Trạm
Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố).

13. Trung tâm Giống nông nghiệp (có
Trại giống trực thuộc).

14. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh
môi trường nông thôn.

15. Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề.

16. Ban Quản lý rừng phòng hộ, được
thành lập khi đủ điều kiện.

Những tổ chức từ khoản 1 đến khoản 11
Điều này là các đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước;
những tổ chức từ khoản 12 đến khoản 16 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở.”

Điều 2.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ
Quyết định thi hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021.

2. Bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung Điều 4 Chương II Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05
tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: NV, NN&PTNT;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– TT. TU, TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn;
– Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Nam

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file