Tải Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 20/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Trần Quốc Văn
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2021/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2020
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ,
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22
tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày
24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ,
công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân
phố;

Căn cứ Nghị định số 69/2020/NĐ-CP
ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,
cách chức thành viên Ủy ban nhâ
n dân;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên
trách ở
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ
tại Tờ trình số
333/TTr-SNV ngày 26/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng
4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một
số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên

1. Sửa đổi, bổ
sung điểm b khoản 3 Điều 2 như sau:

“b) Cấp xã loại 2 được bố trí tối đa
20 người (trong đó: Cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 09 người);”

2. Sửa đổi, bổ
sung khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Đối với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã: Cấp xã loại 1, loại 2 được bố trí tối
đa không quá 02 người; cấp xã loại 3 được bố trí 01 người.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1,
khoản 2 Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ
sung điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Chức danh công chức Văn phòng –
Thống kê: Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 02 người.”

b) Sửa đổi, bổ
sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Các chức danh công chức cấp xã được
bố trí 01 người đảm nhiệm, gồm:

a) Chỉ huy trưởng Quân sự, Tài chính
– Kế toán.

b) Văn phòng – Thống kê đối với cấp xã
loại 2, loại 3.

c) Tư pháp – Hộ tịch đối với cấp xã
loại 3.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

2. Từ ngày Quyết định này có hiệu lực
cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã loại 2 thực hiện theo quy định tại Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy
định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,
công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà
nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);
– Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Lưu: VT, CVNCNH.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Văn

 

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file