Tải Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 201/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 201/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày
06 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ
2016 – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số
1869/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức
vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần
Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết
quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ
2016-2021 đối với ông Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở
Xây dựng tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ
tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số
2186/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ
sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021
đối với ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị quyết số
25/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày
17/7/2020, Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số
39/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy
chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Căn cứ Quyết định số
427/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 –
2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Nội vụ tại Tờ trình số 1274/TTr-SNV ngày 27/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công
nhiệm vụ

1. Phân công giữa Chủ tịch
và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của
Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban
nhân dân tỉnh.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh là người đứng đầu, lãnh đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân,
thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố; chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề khác mà pháp luật quy
định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cùng tập
thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh
trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công
tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh trực tiếp chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn,
nhiệm vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các
công việc thuộc phạm vi được phân công.

d) Trong phạm vi nhiệm vụ được
phân công, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc
thuộc lĩnh vực được phân công. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác
của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải
quyết. Trường hợp vấn đề cần có ý kiến của Chủ tịch hoặc giữa các Phó Chủ tịch
có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải
quyết công việc đó kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết định.

đ) Hàng tuần, Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban để xem xét, giải quyết
các vấn đề, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, chủ trương, chính
sách, kiến nghị của cơ sở và các công việc cần tập trung chỉ đạo. Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề đưa ra họp giao ban. Các Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình công việc được phân công theo dõi và
những vấn đề cần thiết khác, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp
giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và
công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân
tỉnh để cho ý kiến về các Tờ trình, Đề án trình Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân tỉnh.

g) Trong trường hợp cần thiết
hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh trực tiếp giải quyết công việc được phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh vắng mặt hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc
thay Phó Chủ tịch vắng mặt.

h) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
phân công và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề quan trọng.

2. Phân công đối với Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong phạm vi lĩnh vực được
phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn thay
mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính
sách, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của
cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả
cao.

b) Kiểm tra, đôn đốc các cơ
quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy; các Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định, Chỉ
thị của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện và đề xuất
những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

c) Giải quyết những vấn đề phát
sinh hàng ngày thuộc phạm vi mình phụ trách; xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh để xử lý những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách chưa được cơ quan có
thẩm quyền quy định hoặc những vấn đề quan trọng khác; giải quyết các vấn đề liên
ngành mà Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chưa thống nhất.

d) Theo dõi công tác tổ chức và
cán bộ, chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ trong các cơ quan thuộc lĩnh vực được
Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách.

đ) Chịu trách nhiệm cá nhân
trước pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; đồng thời cùng các thành viên
khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể trước Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ủy ban nhân dân
tỉnh.

3. Phân công đối với Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể,
thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giải quyết công
việc thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về kết quả công
việc được phân công phụ trách. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền hạn, trách nhiệm:

a) Giải quyết hoặc xem xét,
trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm
quyền đối với đề nghị của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về vấn đề thuộc phạm vi quản lý ngành,
lĩnh vực công tác mình phụ trách.

b) Tham gia ý kiến với các
thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền
của thành viên đó, có liên quan đến chức năng của ngành, lĩnh vực mình phụ
trách; tham gia giải quyết công việc của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết
định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các
nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và báo cáo kết quả công
việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Có trách nhiệm tham dự đầy
đủ các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường, các cuộc họp của Ủy ban nhân dân
tỉnh theo quy định pháp luật; thảo luận và tham gia ý kiến về những vấn đề được
đưa ra tại các phiên họp, cuộc họp để thống nhất tổ chức thực hiện đối với
những công việc chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ
cụ thể

1. Ông Trần Quốc Nam, Bí thư
Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Phụ trách chung và chỉ đạo
điều hành toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh
vực công tác: Tài chính; thuế; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; hợp tác đầu tư;
phụ trách chung việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, các dự án hạ
tầng có quy mô lớn, trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội, ứng phó biến đổi khí
hậu; tổ chức bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính; địa giới hành chính; nội
chính; phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; Đề án về
“Cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội tổ chức sản xuất, ổn
định đời sống Nhân dân tỉnh Ninh Thuận”; Ngoại vụ; Kinh tế đối ngoại.

c) Quan hệ, phối hợp với Thường
trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt
Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng; làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án
nhóm B và trọng điểm nhóm C đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn trái
phiếu Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng phòng thủ dân sự; Trưởng Ban an toàn giao
thông tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
Trưởng Ban phát triển kinh tế khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận; Trưởng Ban Chỉ
đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự;
Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang; Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ
cấu kinh tế; Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Văn phòng Phát triển Kinh tế; Trưởng
Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Trưởng
Ban Chỉ đạo quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ
đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh (phụ trách Chỉ số
cải cách hành chính tỉnh – PAR INDEX và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,
ngành và địa phương – DDCI); Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và
một số Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo phân công.

d) Trực tiếp theo dõi hoạt động
các Sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và
Đầu tư; Cục Thuế; Kho bạc; Hải quan và khối Nội chính (Thanh tra, Tư pháp, Công
an, Quân sự, Biên phòng, Tòa án, Viện Kiểm sát…); Ban Xây dựng năng lực và
Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận.

đ) Theo dõi thành phố Phan Rang
– Tháp Chàm.

2. Ông Nguyễn Long Biên, Phó
Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Được Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
và nhân danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân
dân tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Y tế;
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và
Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; Bảo hiểm xã hội; Tôn giáo; Dân tộc;
Thi đua – Khen thưởng; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình
mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm;
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Chương trình 135; Chương
trình 30a; Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi; Ban Đại diện – HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

c) Quan hệ, phối hợp với các
đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Hội đặc thù
(trừ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên minh Hợp tác xã tỉnh), các Hội
nghề nghiệp và các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước.

d) Trực tiếp theo dõi hoạt động
các Sở, ngành, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông; Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận; Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp.

đ) Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức
thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV theo lĩnh vực được phân công; Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trưởng Ban
Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân; Trưởng
Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; Trưởng
Ban Đại diện – HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự
án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm; Phó Trưởng Ban thường
trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh (phụ
trách Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh – PAPI và Chỉ số công
nghệ thông tin – ICT); Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – khen thưởng
tỉnh; Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo quản lý chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm tỉnh; Phó Trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19;
Trưởng Ban và Chủ tịch Hội đồng các chương trình, đề án và công việc khác thuộc
lĩnh vực phụ trách.

e) Theo dõi, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tiếp công dân theo lĩnh vực được phân công; theo dõi, chỉ đạo xử
lý công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình thuộc lĩnh vực phụ trách;
chỉ đạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, báo cáo thường
xuyên cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

h) Theo dõi huyện Ninh Sơn, Bác
Ái.

3. Ông Phan Tấn Cảnh, Ủy
viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Thống kê; Tín dụng nhà nước;
Ngân hàng; Công thương; Giao thông vận tải; Xuất nhập khẩu; Xây dựng; Điện lực;
Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Kinh doanh bảo hiểm; Ban Quản lý các
khu công nghiệp; An toàn giao thông.

b) Trực tiếp theo dõi hoạt động
Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông; Quỹ đầu tư phát
triển tỉnh.

c) Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức
thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV theo lĩnh vực được phân công; Trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo đổi mới và
phát triển doanh nghiệp tỉnh; Ban Chỉ đạo 389; Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và
thị trường bất động sản tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết; Chủ
tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; theo dõi hoạt động Quỹ bảo
lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh (phụ trách Chỉ số năng lực cạnh
tranh tỉnh – PCI); Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban An toàn giao thông tỉnh; Phó
Trưởng Ban phát triển kinh tế khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận; Phó Trưởng Ban
Chỉ đạo quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban và Chủ
tịch Hội đồng các chương trình, đề án và công việc khác thuộc lĩnh vực phụ
trách.

d) Theo dõi, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tiếp công dân theo lĩnh vực được phân công; theo dõi, chỉ đạo xử
lý công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình thuộc lĩnh vực phụ trách;
chỉ đạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, báo cáo thường
xuyên cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

đ) Theo dõi hoạt động chung
khối Doanh nghiệp.

e) Theo dõi hoạt động chung về
công tác xây dựng cơ bản.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

h) Theo dõi huyện Ninh Phước,
Thuận Nam.

4. Ông Lê Huyền, Ủy viên Ban
Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Quản lý đất đai, Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước, Biến đổi
khí hậu, Biển và Môi trường; Khí tượng thủy văn; Khoa học và Công nghệ; Kinh tế
tập thể; quan hệ với Hội Nông dân, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chương
trình xây dựng nông thôn mới.

b) Trực tiếp theo dõi hoạt động
các Sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường;
Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa; Ban Quản lý
Vườn quốc gia Phước Bình; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên minh Hợp
tác xã tỉnh.

c) Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức
thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV theo lĩnh vực được phân công; Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên
tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao
năng lực cạnh tranh tỉnh (phụ trách Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối
với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước – SIPAS); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tinh; Trưởng Ban và Chủ tịch Hội
đồng các chương trình, đề án và công việc khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Theo dõi, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tiếp công dân theo lĩnh vực được phân công; theo dõi, chỉ đạo xử
lý công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình thuộc lĩnh vực phụ trách;
chỉ đạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, báo cáo thường
xuyên cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

e) Theo dõi huyện Ninh Hải,
Thuận Bắc.

5. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch
công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục
hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh; công tác ngoại
vụ; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy
ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kết nối hệ thống thông tin hành
chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung
của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công
tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

b) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc phạm vi của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

a) Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Nội vụ; tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc
làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế
độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ,
công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính
phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên; thi
đua, khen thưởng.

b) Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo phân cấp
quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công
tác cán bộ và các nội dung có liên quan theo quy định của Tỉnh ủy.

7. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

a) Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Bộ Chỉ huy quân
sự tỉnh.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân tỉnh về lĩnh vực quốc phòng và quân sự địa phương; trực tiếp chỉ huy lực
lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ.

c) Là Phó Chủ tịch thường trực:
Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh;
Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; tham gia thành
viên các Ban chỉ đạo khác của tỉnh liên quan nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

8. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

a) Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Công an tỉnh.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân tỉnh về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; trực tiếp chỉ huy lực
lượng công an toàn tỉnh.

c) Là Phó Trưởng ban thường
trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng
– an ninh tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; tham gia thành
viên các Ban chỉ đạo khác của tỉnh liên quan nhiệm vụ chuyên môn của Công an
tỉnh theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

9. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Tài chính;
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tài chính, ngân sách
nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, tài sản nhà
nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế
toán, kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính trên địa bàn
tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Kế hoạch và
Đầu tư; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổng hợp quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ
chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước,
đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng
ký kinh doanh; quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã,
kinh tế tư nhân.

11. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Giao thông Vận
tải; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Đường bộ, đường
thủy nội địa; đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai
thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè
phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu
điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành
cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe.

12. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Tư pháp; tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi
hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;
hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý
lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật;
công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương
mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự
nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

13. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Công Thương;
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Cơ khí; luyện kim;
công nghiệp, điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ
công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây
dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công
nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; lưu thông hàng hoá
trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử;
dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội
nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về:
Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn;
phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản,
muối theo quy định của pháp luật.

15. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Khoa học và
Công nghệ; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm
lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ;
ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

16. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và
Môi trường; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai;
tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất, môi trường; chất thải rắn,
khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và
thống nhất về biển.

17. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Xây
dựng; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây
dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật
đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước,
thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; chiếu
sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang trừ nghĩa trang
liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai
thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm
đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở;
thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

18. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo
(không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất
bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh;
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên
địa bàn tỉnh.

20. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra
tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
theo quy định của pháp luật.

21. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và
Đào tạo; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà
nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; phát triển đội
ngũ nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, sách –
thiết bị trường học, đồ dùng – đồ chơi trẻ em; công tác kiểm định chất lượng
giáo dục, tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ.

22. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Lao
động-Thương binh và Xã hội; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà
nước về: Lao động; tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục
nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ
nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

23. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Y tế; tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám, chữa
bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ
truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực
phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác trên
địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

24. Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Chịu trách nhiệm cá nhân về
công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động của Sở Thông tin và
Truyền thông; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí;
xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin;
điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn;
thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin và truyền thông; quảng cáo trên báo chí,
trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản
phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đầu mối Cổng thông
tin điện tử.

Điều 3. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số
458/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ
thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
và các thành viên có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Thường trực TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Văn phòng HĐND tỉnh;
– Các huyện, thành ủy;
– HĐND, UBND các huyện, thành phố;
– VPUB: LĐ, KTTH, Ban TCDNC;
– Lưu: VT, VXNV. PD

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

 

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file