Tải Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2014/QĐ-UBND

 Bà
Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THUỘC THẨM
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm
2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị
định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT
ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố
Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1675/TTr-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh
vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu (theo Phụ lục đính kèm).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành
chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính
được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành
chính theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp
nhận, giải quyết của đơn vị mình.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và Danh mục thủ tục hành
chính được ban hành đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
địa chỉ http://www.baria-vungtau.gov.vn.

Các Quyết định sau đây hết hiệu lực
kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 04
tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục
hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

2. Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 21
tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Giao
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và
cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này
rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm
của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các
Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO
DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO GIÁO DỤC KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Stt


số TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiện

Cách
thức thực hiện

Phí,
lệ phí

Căn
cứ pháp lý

Ghi
chú

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác

1.

1.004441

Cho
phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Buổi
sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ
các ngày lễ, tết;

– Thời gian giải quyết:

+ 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
hồ sơ để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét, ra quyết định.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Hồ sơ:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu
chính;

– Nộp qua cổng thông tin Dịch vụ
công trực tuyến (nếu có).

– DVC mức độ: 3

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm
2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày
21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh
vực giáo dục.

Những nội dung còn lại của TTHC
thực hiện theo Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.

1.004492

Thành
lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Buổi
sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ
các ngày lễ, tết;

– Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Hồ sơ:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu
chính.

– Nộp qua Cổng thông tin Dịch vụ
công trực tuyến (nếu có).

– DVC mức độ: 3

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm
2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày
21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh
vực giáo dục.

Những nội dung còn lại của TTHC
thực hiện theo Quyết định số 2108/QĐ- BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.

1.004443

Cho
phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Buổi
sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ
các ngày lễ, tết;

– Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Hồ sơ:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu
chính.

– Nộp qua Cổng thông tin Dịch vụ
công trực tuyến (nếu có).

– DVC mức độ: 3

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm
2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày
21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh
vực giáo dục.

Những nội dung còn lại của TTHC
thực hiện theo Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.

1.004485

Sáp
nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Buổi
sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ
các ngày lễ, tết;

– Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Hồ sơ:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu
chính.

– Nộp qua cổng thông tin Dịch vụ
công trực tuyến (nếu có).

– DVC mức độ: 4

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm
2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày
21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh
vực giáo dục.

Những nội dung còn lại của TTHC
thực hiện theo Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.

2.001810

Giải
thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị
thành lập)

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Buổi
sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ
các ngày lễ, tết;

– Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Hồ sơ:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu
chính;

– Nộp qua Cổng thông tin Dịch vụ
công trực tuyến (nếu có).

– DVC mức độ: 3.

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục.

Những nội dung còn lại của TTHC
thực hiện theo Quyết định số 2108/QĐ- BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file