Tải Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Tải File Word, PDF [DownLoad]



Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hiệu: 2031/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2031/QĐ-UBND


Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,
THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BGTVT
ngày 23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao
thông vận tải tại Tờ trình số 1817/TTr-SGTVT ngày 17/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 13 thủ tục hành chính được thay thế (13
thủ tục hành chính thay cho 25 thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Đường thủy
nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính
đã được chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu; Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Lĩnh vực Đường bộ, Đường
thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành
chính được ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ
Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi
trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận
tải.

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải
chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng
quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải
quyết của đơn vị mình.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và Danh mục kèm theo được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ:
www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 3. Giao
Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và
cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này
rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm
của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

CHỦ
TỊCH

Nguyễn Văn Thọ

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ
RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định 2031/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. Danh mục thủ
tục hành chính mới ban hành:

Stt

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực
Đường thủy nội địa

1

1.009442

Thỏa thuận
thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp trực
tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

1.009443

Đổi tên
cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của chủ cảng, bến thủy nội
địa, khu neo đậu.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

3

1.009444

Gia hạn
hoạt động cảng, bến thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp.

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

4

1.009445

Thỏa thuận
nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
gian 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

5

1.009446

Công bố
chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội
địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

– Cảng thủy
nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

+ Trong
thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận
tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, Bộ
Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa;

– Cảng thủy
nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 05 ngày,
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết
định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

6

1.009447

Công bố
đóng cảng, bến thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

7

1.009448

Thiết lập
khu neo đậu

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

8

1.009449

Công bố
hoạt động khu neo đậu

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

9

1.009450

Công bố
đóng khu neo đậu

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an hoặc biên bản khảo sát hiện trường khu neo đậu hoặc đơn đề nghị của
chủ đầu tư khu neo đậu, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này
ban hành quyết định công bố đóng khu neo đậu.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

10

1.009451

Thỏa thuận
thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động
trên đường thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

11

1.009440

Thủ tục
điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh vào
cảng thủy nội địa Việt Nam

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Tất cả các
ngày trong tuần kể cả ngày lễ, tết.

(Thời gian
làm việc 24/24)

2. Thời
hạn giải quyết:

Chậm nhất
30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành các thủ tục khai báo điện tử
và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Tại cảng,
bến thủy nội địa nơi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.

Hồ sơ thông
qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/)

Theo phí,
lệ phí quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp
dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa;

– Thông tư
số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

12

1.009441

Thủ tục
điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh rời
cảng thủy nội địa Việt Nam

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Tất cả các
ngày trong tuần kể cả ngày lễ, tết.

(Thời gian
làm việc 24/24)

2. Thời
hạn giải quyết:

Chậm nhất
30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành các thủ tục khai báo điện tử
và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Tại cảng,
bến thủy nội địa nơi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa.

Hồ sơ thông
qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/)

Theo phí,
lệ phí quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp
dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa;

– Thông tư
số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

II. Danh mục thủ tục hành chính
được sửa đổi.

Stt

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính cũ

Tên thủ tục hành chính mới

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực
Đường thủy nội địa

1

1.003658

Cấp lại
giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Công bố lại
hoạt động bến thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp trực
tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

100.000 đồng/lần

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa;

– Thông tư
số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường
thủy nội địa và đường sắt.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

1.004242

Công bố lại
cảng thủy nội địa

Công bố lại
hoạt động cảng thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

– Đối với
cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong thời hạn
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Đối với
cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong thời hạn 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thẩm
định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và báo cáo thẩm
định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng
thủy nội địa.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

100.000 đồng/lần

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

– Thông tư
số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường
thủy nội địa và đường sắt.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

3

1.003614

Thủ tục đối
với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa

Cấp giấy
phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Tất cả các
ngày trong tuần kể cả ngày lễ, tết.

(Thời gian
làm việc 24/24)

2. Thời
hạn giải quyết:
Trong thời
hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Tại cảng,
bến thủy nội địa nơi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây: Trực tiếp tại cảng, bến thủy nội
địa nơi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.

Theo biểu phí, lệ phí quy định tại Thông tư
248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng bến thủy nội địa.

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa;

– Thông tư
248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng bến thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

4

1.003592

Thủ tục đối
với phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến thủy nội địa

Cấp giấy
phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Tất cả các
ngày trong tuần kể cả ngày lễ, tết.

(Thời gian
làm việc 24/24)

2. Thời
hạn giải quyết:
Trong thời
hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Tại cảng,
bến thủy nội địa nơi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa.

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

Trực tiếp
tại cảng, bến thủy nội địa nơi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa.

Theo biểu
phí, lệ phí quy định tại Thông tư 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng bến
thủy nội địa.

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa;

– Thông tư
248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng bến thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

III. Danh mục thủ tục hành chính
thay thế:

Stt

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính cũ

Tên thủ tục hành chính mới

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực
Đường thủy nội địa

1

1.009452

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Đối với bến
thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng
nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản thỏa thuận, Sở Giao
thông vận tải lấy ý kiến của Chi cục đường thủy nội địa khu vực:

– Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Giao
thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời;

– Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục đường
thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng gửi chủ đầu tư;

– Trường
hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, trước khi thẩm định, thỏa
thuận thông số kỹ thuật xây dựng, Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Cảng
vụ hàng hải bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được văn bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải có văn bản trả lời.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

1.009453

Thỏa thuận
thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi
công công trình chính

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

3

1.009454

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

100.000 đồng/lần.

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

– Thông tư
số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa
và đường sắt.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

4

1.009455

Công bố
hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình
chính

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

100.000 đồng/lần

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

– Thông tư
số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa
và đường sắt.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

5

1.009456

Công bố
hoạt động cảng thủy nội địa

Công bố
hoạt động cảng thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

– Đối với
cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao
thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận
tải;

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, Bộ
Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

– Đối với
cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận
tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ thống
dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

100.000 đồng/lần

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

– Thông tư
số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa
và đường sắt.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

6

1.009458

Công bố
hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện
thủy nước ngoài

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

– Chấp
thuận hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận
phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được văn bản đề nghị của chủ cảng, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp
thuận gửi chủ cảng;

– Công bố
hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của chủ cảng, Sở
Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa
không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài gửi chủ cảng đồng thời gửi Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

100.000 đồng/lần

– Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

– Thông tư
số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa
và đường sắt.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

7

1.009459

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên
dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm
trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường
thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội
địa địa phương.

Công bố mở
luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa
phương

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

– Công bố
luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương:

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải
thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Sở Giao
thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định công bố mở luồng.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy
nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Công bố mở
luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa
phương

8

1.009460

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên
dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm
trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc đường
thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội
địa địa phương

Công bố
đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu cầu khai thác, sử
dụng

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

+ Trong
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao
thông vận tải thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh;

+ Trong
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo của Sở Giao
thông vận tải thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định công bố đóng
luồng theo phạm vi quản lý.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Chi phí liên quan khi đóng luồng chuyên dùng do tổ
chức, cá nhân có luồng chuyên dùng chi trả, trừ trường hợp đóng luồng vì lý
do bảo đảm quốc phòng, an ninh do cơ quan đề nghị đóng luồng chi trả.

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên
dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

9

1.009461

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa
chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia

Thông báo
luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có
luồng chuyên dùng.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội
địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa
chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội
địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

10

1.009462

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Thỏa thuận
thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

– Cảng thủy
nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao
thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì gửi báo cáo kết quả thẩm
định và 01 bộ hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải.

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Giao
thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với việc xây
dựng cảng thủy nội địa;

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Giao
thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý
kiến bằng văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải;

+ Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải ban
hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư.

– Cảng thủy
nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải có
văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

11

1.009463

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng
công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Thỏa thuận
về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc
kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng
công trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên
dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng đi
qua hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên
dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương.

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng
công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng
công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa
chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

12

1.009464

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong
trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Công bố hạn
chế giao thông đường thủy nội địa

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong
trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong
trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy
nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa
chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở
lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường
thủy nội địa địa phương

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trường
hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội
địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương.

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong
trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội
địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc
gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy
nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương.

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong
trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội
địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa
phương.

13

1.009465

Chấp thuận
phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình bảo đảm an
ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia.

Chấp thuận
phương án bảo đảm an toàn giao thông

1. Thời
gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Các ngày
làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

2. Thời
hạn giải quyết:

Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

Tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ sơ được
nộp theo một trong các phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ
trực tiếp;

– Qua hệ
thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

Không

Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa.

Những nội
dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày
23/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Chấp thuận
phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên
quan đến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với
đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới
hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên
dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối
với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương;
đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file