Tải Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 2125/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2125/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH
MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN
TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19
tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng
6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017
của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN
ngày 27 tháng 8 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ
sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Khoa học và Cô
ng nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ tại Tờ trình số 1203/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Khoa học và Công nghệ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sửa
đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công
nghệ tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh, bổ sung quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Cục kiểm soát TTHC – VPCP;
– Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
– Các PCVP.UBND tỉnh;
– SKhoa học và Công nghệ;
– Phòng KSTT (kèm hồ sơ), KGVX, TTPVHCC;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm
theo
Quyết định số 2125/QĐ-UBND
ngà
y 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN
I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở
Khoa học và Công nghệ

STT

Số
hồ sơ
TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực: Hoạt động Khoa học và
Công nghệ

1

B-BKC-282204-TT

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về
khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam

Nghị định số 60/2019/NĐ- CP ngày
05 tháng 7 năm 2019 sửa đổ
i, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30
thá
ng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ
Chí
Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng
khác về khoa học và công nghệ

 

PHẦN II. NỘI DUNG
CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẾN TRE

1. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học
và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

– Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá
nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải
thưởng về khoa học và công nghệ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh B
ến Tre. Tòa nhà Bưu
điện tỉnh (tầng 1, tầng 2), địa
chỉ số
03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến
Tre.
Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng
7 giờ – 11 giờ, buổi chiều 13 giờ – 17 giờ. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ:

+ Hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn người nộp
hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Hồ sơ hợp lệ chuyên viên nhận và viết
phiếu hẹn.

+ Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ
và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong 10 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân
tỉnh phải trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá
nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Tòa nhà Bưu điện tỉnh
(tầng 1
, tầng 2), địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng
Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đăng
ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.

+ Quy chế xét tặng giải thưởng quy định
về tên giải thưởng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

– Thời
hạn giải quyết:
Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được hồ sơ đăng ký giải thưởng.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành
chính:
Tổ chức, cá nhân

– Cơ quan
thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy
ban nhân dân tỉnh Bến Tre

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở
Khoa học và Công nghệ.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bến Tre về việc đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.

– Lệ phí:
Không.

– Tên mẫu
đơn, mẫu tờ
khai: Đơn
đăng
ký đặt và tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học
và công nghệ (Mẫu ĐK2)1.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ
tục hành
chính: Không.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành
chính:

+ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và
công nghệ;

+ Nghị
định số
60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của
Chí
nh phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng
Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Lưu ý:
Phần chữ in nghiêng là nội dung được sử
a đổi, bổ
sung

Mẫu ĐK2

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
…., ngày….tháng….năm….

ĐƠN
ĐĂNG KÝ ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:………………………………………………………………………

1. Thông tin tổ chức/cá
nhân đăng ký giải thưởng:……………………………………………..

Đối với tổ
chức

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………Fax:……………………… E-mail: …………………

Số Quyết định thành lập: ……………………………………………………………………………

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính
(đăng ký kinh doanh): ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đứng đầu tổ chức: ………………………………………………………………

Đối với cá nhân

Họ và tên:………………………………………… Quốc tịch: ……………………………………

Ngày, tháng, năm
sinh: ……………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………….
Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………… Fax:………………………. E-mail: ……………

2. Đăng ký giải
thưởng:

2.1. Tên và ý nghĩa giải thưởng: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2.2. Lĩnh vực đăng ký giải thưởng: ……………………………………………………………….

2.3. Mục đích đặt và tặng giải thưởng:
……………………………………………………………

2.4. Quy mô giải thưởng: ……………………………………………………………………………

2.5. Nguồn kinh phí: …………………………………………………………………………………

2.6. Đối tượng áp dụng cho giải thưởng:
…………………………………………………………

2.7. Tóm tắt nguyên tắc, điều kiện
xét tặng, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng:…………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo Quy chế xét tặng giải thưởng
về khoa học và công nghệ)

Tôi/Chúng tôi
cam kết:

a) Tên giải thưởng mới không trùng hoặc
tương tự gây nhầm lẫn với tên giải thưởng về khoa học và
công nghệ đã có; hoặc đã được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức, cá
nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền
(trong trường hợp đăng ký giải thưởng sử dụng tên của tổ
chức, cá nhân);

b) Không xâm phạm lợi ích của nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không trái với
đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)1 Bổ sung mẫu theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của
Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file