Tải Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

Số hiệu: 2157/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2157/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH
CHÍNH CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày
24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắ
p xếp các đơn
vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban
Thư
ờng vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã tro
ng giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số
834/SNV-XDCQ&TCBC ngày 27/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển
khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn
2019 – 2021.

Điều 2. Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban
hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở,
ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;
Chủ tịch UBND cấp xã thuộc diện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Thường vụ Tnh ủy; Để báo
cáo
– Thường trực HĐND tnh; Để
báo cáo
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tnh;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
– Các Ban Đảng Tnh ủy;
– Các Tổ chức chính trị – xã hội cấp tnh;
– TT Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– HĐND các huyện, TP, TX;
– Đài Phát thanh TH tỉnh, Báo Qung Bình,
– VPUBND tnh: LĐ, Trưởng các Phòng, TT THCB;
– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Công Thuật

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH
GIAI ĐOẠN 2019 – 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc
sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã (sau
đây gọi là Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị); Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp
các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 (sau đây gọi là Nghị quyết
số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Nghị quyết số 32/NQ-CP
ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp
huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; Thông báo số 1083-BT/TU ngày
12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
từ nay đến năm 2021; Thông báo số 1139-BT/TU ngày
01/6/2019 về điều chỉnh phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã
trên địa bàn huyện Bố Trạch; Công văn số 2652/BNV-CQĐP
ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện,
cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021; UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính
(ĐVHC) cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp các ĐVHC cấp xã nhằm tổ chức
hợp lý ĐVHC phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh,
khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các ĐVHC cấp
xã gắn với việc mở rộng, thành lập
ĐVHC đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và
nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

2. Yêu cầu

– Sắp xếp ĐVHC cấp xã phải đảm bảo
tính tổng thể, đồng bộ, cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng,
hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm
ổn định chính trị – xã hội, không gây xáo trộn lớn, bảo đảm sự lãnh đạo tập
trung, thống nhất của cấp ủy đảng.

– Gắn sắp xếp các ĐVHC cấp xã với việc
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao
chất lượng cán bộ, công chức; phát huy hiệu quả nguồn lực
của nhà nước và xã hội; không ảnh hưởng đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

– Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất
là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực
lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; coi trọng và làm tốt công tác
tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống
chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

– Sắp xếp ĐVHC cấp xã căn cứ theo các
nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời chú trọng,
cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa
lý – tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị,
trật tự xã hội.

– Trong quá trình thực hiện phải đồng
thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức có liên quan và
có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

II. LỘ TRÌNH THỰC
HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Năm 2019:

a. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban
hành mới chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư tại
các ĐVHC cấp xã do sắp xếp trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng
dẫn của Trung ương.

b. Hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp
xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định
để giảm số lượng ĐVHC.

c. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp
đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi
dư tại các ĐVHC cấp xã tiến hành sắp xếp (tiếp tục thực hiện những năm sau trong quá trình sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021).

2. Năm 2020:

a. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ
cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

b. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với những người
dôi dư sau đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại những ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

3. Năm 2021:

a. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021
– 2026 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

b. Tiếp tục sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối
với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại những ĐVHC cấp xã mới hình thành
sau khi sắp xếp.

c. Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp
xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội
nghị triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã

a. UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển
khai, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực
hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã, hoàn thành trước 30/6/2019.

b. Sở Thông tin và Truyền thông chủ
trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc
thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các
cấp, của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC
cấp xã.

c. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh,
Báo Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, nêu những kết
quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh
nghiệm trong việc triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

d. UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn
thể chính trị – xã hội cùng cấp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng
thuận trong xã hội, của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân ở địa
phương trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

(Các nội dung tại điểm b, c, d thời
gian bắt đầu từ khi Kế
hoạch này được ban hành cho
đến khi
tiến hành tổng kết việc thực hiện sắp xếp
các ĐVHC cấp xã vào năm 2021).

2. Xây dựng,
thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019
– 2021

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc,
lộ trình sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ
Chính trị và các quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội.

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp các
ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021 (Phương án số 800/UBND-PA ngày
30/5/2019 của UBND tỉnh) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và ý kiến thẩm
định của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2652/BNV-VCQĐP ngày 13/6/2019.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với
các sở, ban, ngành, địa phương cùng đơn vị tư vấn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
lập hồ sơ, đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn
2019 – 2021, hoàn thành trước ngày 15/7/2019, gửi các ngành xin ý kiến, trình
các cấp xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định.

3. Xây dựng và
trình phương án sắp xếp từng ĐVHC cấp xã

Trên cơ sở Phương án tổng thể định hướng
sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 – 2021 (Phương án
số 800/UBND-PA ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh), Căn cứ Nghị
quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định hiện
hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng Phương án sắp xếp của từng
ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp
(theo mẫu phụ lục 4A ban hành kèm theo
Công văn s
2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ) gửi Sở Nội vụ
trước ngày 05/7/2019 để
tổng hợp xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của
tỉnh.

4. Tổ chức lấy ý
kiến cử tri về các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

– UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp
báo cáo danh sách cử tri đối với các xã thuộc diện sắp xếp và liên quan về Sở Nội
vụ trước ngày 30/6/2019.

– Sau khi các địa phương hoàn thành
phương án sắp xếp từng ĐVHC cấp xã, Sở Nội vụ tham mưu UBND
tỉnh thông báo ấn định thời gian niêm yết danh sách cử tri và thời gian lấy ý
kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Dự kiến thời gian niêm yết danh
sách cử tri trước 08/7/2019.

Dự kiến thời gian lấy ý kiến cử tri
trước 27/7/2019 (phải sau 15 ngày niêm yết danh sách cử tri).

– Trình tự, thủ
tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực
hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và
Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến
cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC.

Trường hợp lấy ý kiến lần đầu nhưng chưa đạt trên năm mươi phần trăm tổng số cử tri trên địa bàn tán thành
thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương kiên trì
vận
động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử
tri trên địa bàn rồi tổ chức lấ
y ý kiến lần thứ hai. Nếu đã tổ chức lấy ý kiến
cử tri lần thứ hai mà vẫn chưa đạt trên năm mươi phần trăm tổ
ng số cử tri trên địa bàn tán thành thì
chưa xem xét việc sắp xếp ĐVHC cấp xã không được đa số
cử tri tán thành, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo nội dung này về UBND tỉnh để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

– Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp
ý kiến cử tri theo mẫu, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy
ban Thường vụ Quốc hội.

5. Bảo đảm nguồn
kinh phí để thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

a) Sở Tài chính căn cứ Luật Ngân sách
Nhà nước, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các
văn bản pháp luật có liên quan tham mưu UBND tỉnh:

– Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ
chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện
sắp xếp các ĐVHC cấp xã từ nguồn kinh phí thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền
giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các đơn vị thực hiện sắp xếp để chi
các nhiệm vụ: tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp ĐVHC cấp xã; xây dựng đề
án sắp xếp ĐVHC cấp xã; đánh giá tác động của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; tổ chức
lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập, điều chỉnh địa giới ĐVHC để thực hiện
sắp xếp ĐVHC cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức
người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã.

– Đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hỗ
trợ kinh phí cho tỉnh triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước.

Thời gian hoàn thành: 15/7/2019.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở
Tài chính cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động
dôi dư tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày
31/10/2019.

6. Sắp xếp, bố
trí đội ngũ cán bộ, công chức người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối
với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư ở ĐVHC cấp xã mới hình thành sau
khi sắp xếp

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách
nhiệm:

– Thực hiện nghiêm quy định tại khoản
1, Điều 8 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh
lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã cho đến khi
có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã. Trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố
trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng
ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân
cấp quản lý cán bộ của địa phương trước khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm
chức danh đó.

– Tiến hành đánh giá, phân loại, bố
trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp,
bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để
đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị mới; xác định số lượng cán bộ, công chức dôi dư và thực hiện các chế độ, chính sách đối
với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp, hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ
ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC
có hiệu lực thi hành.

– Chỉ đạo việc rà soát, xây dựng
phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc,
tài sản, cơ sở vật chất của các đơn vị thực hiện sáp nhập,
hợp nhất tại các ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh
lãng phí, thất thoát đất đai, tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng.

– Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số
lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức ở ĐVHC mới hình
thành sau sắp xếp; xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng
lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản
biên chế tại các đơn vị mới hình thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng,
quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo
lộ trình, kế hoạch của địa phương. Hàng năm, phải giảm được ít nhất 20% số lượng
lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức dôi dư ở các
đơn vị mới sau khi sắp xếp. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị quyết của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực
thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công
chức ở ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định.

b) Các sở, ban, ngành theo phạm vi
nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của
các địa phương khi thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải
quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư tại các ĐVHC cấp xã mới
hình thành sau khi sắp xếp.

7. Các xã, phường, thị trấn mới hình thành sau khi
sắp xếp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây
dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ
công; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

8. Thực hiện việc
chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC cấp
xã do sắp xếp

Các sở, ngành, địa phương có trách
nhiệm rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm
vi quản lý để hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện,
cấp xã tại những ĐVHC mới hình thành chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá
nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do
thay đổi địa giới ĐVHC. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần phải được thực hiện
ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng
ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành, bảo đảm công khai trên cổng/trang thông tin
điện tử, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thông báo đến các thôn, tổ
dân phố và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi
giấy tờ.

9. Tổng kết việc
sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 – 2021

a) Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, đề
cương tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 để hướng
dẫn địa phương thực hiện, hoàn thành tháng
6/2021
;

b) UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức tổng
kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trực thuộc giai đoạn 2019 – 2021, hoàn thành
báo cáo tổng kết gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất trước
ngày 30/8/2021
;

c) UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc sắp
xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh hoàn thành
trước ngày 30/9/2021
để báo cáo Bộ Nội vụ tổng hợp trình Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện; định
kỳ hàng 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ trước
ngày 10/6 và 10/12) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với
các sở, ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc,
khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; tăng cường
công tác kiểm tra việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; việc sắp xếp đội ngũ
lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết
chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp
xếp các ĐVHC cấp xã; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ
chức do thay đổi địa giới ĐVHC; định kỳ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo
và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và
có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch này của UBND tỉnh.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện,
nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch
này, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan gửi Sở Nội vụ tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết
định.

(Có
Phụ lục Danh mục các Đề
án, nhiệm vụ kèm theo)

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành
thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố,
thị xã; Chủ tịch UBND cấp xã thuộc diện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức có liên
quan triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại
Kế hoạch số 2157
/KH-UBND
ngày 28
/6/2019)

STT

Tên đề án, nhiệm
vụ


quan chủ trì


quan phối hợp

Cấp
trình hoặc gửi văn bản

Sản
phẩ
m

Thời
gian hoàn thành

I

Tổ chức
hội nghị triể
n khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

1

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng
dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các huyện, TP,
TX khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

UBND
tỉnh

Sở,
ngành, địa phương

 

Hội
nghị

Tháng
6/2019

2

Thực hiện công tác thông tin, tuyên
truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ,
công chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp cấp xã ở địa
phương

Sở
Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội
vụ, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp của địa phương. Đài Phát
thanh- Truyền hình, Báo Quảng Bình

 

Các
chuyên đề về thông tin, tuyên truyền sắp xếp ĐVHC

Trong
giai đoạn 2019 -2021

II

Xây dựng, thông qua phương án tổng thể định hướng sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

 

Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp
các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 – 2021 theo
Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND
cấp tỉnh

Thường
trực HĐND cấp tỉnh

Trình
Tỉnh ủy thông qua và gửi Bộ Nội vụ

Phương
án tổng thể

Tháng
5/2019

III

Xây dựng và trình phương sắp xếp từng ĐVHC cấp xã và Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC tỉnh
Quảng Bình

1

Lập, báo cáo danh sách cử tri của các
xã thuộc diện sắp xếp và liên quan

UBND
cấp huyện

ĐVHC
cấp xã liên quan

Sở Nội
vụ

Danh
sách cử tri

Trước
ngày 30/6/2019

2

Xây dựng phương
án sắp xếp của từng ĐGHC cấp xã thuộc diện sắp xếp và liên quan.

UBND
cấp huyện

Đơn
vị liên quan

Sở Nội
vụ

Phương
án

Trước
05/7/2019

3

Niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến
về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND
cấp huyện

UBND
cấp xã

Sở Nội
vụ

Danh
sách

Trước
ngày 08/7/2019

4

Lập hồ sơ, xây dựng Đề án tổng thể sắp
xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 -2021

Sở Nội
vụ

Sở,
ngành, địa phương

UBND
tỉnh

Hồ
sơ, Đề án

Trước
15/7/2019

5

Tổ chức lấy ý
kiến cử tri về các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND
tỉnh

UBND
cấp xã

Sở Nội
vụ

Văn
bản hướng dẫn của UBND tỉnh

Trước
27/7/2019

6

Thông qua HĐND các cấp về phương
án/ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND
các cấp

Các
cơ quan có liên quan

HĐND
các cấp

Nghị
quyết của HĐND các cấp

– Cấp
xã trước 10/8/2019

– Cấp
huyện trước 15/8/2019

Cấp
tỉnh trước 28/8/2019

7

Hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án tổng thể về
việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 tỉnh Quảng Bình

UBND
cấp tỉnh

 

Gửi
Bộ Nội vụ thẩm định

Hồ
sơ Đề án tổng thể

Trước
tháng 31/8/2019

IV

Bảo đảm nguồn kinh phí để
thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

1

Tham mưu hướng dẫn lập dự toán, phân bổ, sử dụng
và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Sở
Tài chính

Sở
Nội vụ và các sở ngành, địa phương

 

Văn
bản hướng dẫn

15/7/2019

2

Tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng
và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các
ĐVHC cấp xã

Sở Nội
vụ và UBND cấp huyện, cấp xã

Sở
Tài chính và sở, ban, ngành có liên quan

Báo cáo
UBND cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh theo thẩm quyền

Dự
toán kinh phí thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Trong
giai đoạn 2019 -2021

3

Đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hỗ trợ kinh phí triển khai sắp xếp ĐVHC

Sở
Tài chính

Cơ quan,
đơn vị liên quan

 

Văn
bản

15/7/2019

4

Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với
CBCC, người lao động dôi dư của các đơn vị do sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Sở Nội
vụ

Sở
Tài chính, các sở, ngành liên quan

HĐND
tỉnh

Nghị
quyết của HĐND tỉnh

Trước
30/10/2019

V

Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội
ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công
chức, người lao động dôi dư ở các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp

1

Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy,
đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở các ĐVHC cấp xã mới
hình thành sau khi sắp xếp. Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức
dôi dư và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi
thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

UBND
cấp huyện

Sở Nội
vụ, UBND cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

UBND
cấp tỉnh

Kế
hoạch, phương án sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư

Hoàn
thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH
về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành

2

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực
hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức dôi
dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế ở ĐVHC mới hình thành
sau sắp xếp. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành
thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức bảo
đảm đúng theo quy định

Sở Nội
vụ

Các
cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp
xếp

UBND
cấp tỉnh

Phương
án, kế hoạch, lộ trình sắp xếp

Hàng năm phải giảm được ít nhất 20%
số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư ở
các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới sau khi sắp xếp

VI

Thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC cấp xã do sắp xếp

 

Triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức
thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới ĐVHC

Các
cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

 

 

Giấy
tờ của cá nhân, tổ chức được chuyển đổi theo ĐVHC mới

Thực
hiện ngay sau khi Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành

VII

Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp
xã trong giai đoạn 2019 – 2021

1

Xây dựng kế hoạch, đề cương tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

Sở Nội
vụ

Sở,
ngành, địa phương

 

Kế
hoạch và đề cương tổng kết

Tháng
6/2021

2

UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức tổng
kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc giai đoạn 2019 –
2021

UBND
cấp huyện

Đơn
vị liên quan, UBND cấp xã

Gửi
UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ)

Báo
cáo tổng kết của cấp huyện

Trước
ngày 30/8/2021

3

Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp
xã giai đoạn 2019 – 2021

UBND
tỉnh

Bộ,
ngành, địa phương

Gửi
Bộ Nội vụ

Báo
cáo tổng kết của tỉnh

Trước
ngày 30/9/2021

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file