Tải Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 2251/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH BẮC KẠN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2251/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày
09 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG –
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số
1326/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương
binh và Xã h
ội về công bố thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng của quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội về việc thực hiện các chính
sách hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covi
d-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố kèm theo Quyết định này 01 danh mục thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm
quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại
chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

Điều 2. Giao
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH,
HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ
giải quyết thủ tục hành chính của các danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm
theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
– Như Điều 4 (T/h);
– Cục KSTTHC-Văn phòng Chính Phủ;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Lưu: VT, NCPC (Vân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ
HỘI TỈNH BẮC KẠN

STT

Số
hồ sơ TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung


quan thực hiện

1

1.008360.000.00.00.H03

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày
19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

– UBND cấp huyện;

– UBND tỉnh.

Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file