Tải Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 23/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 20/03/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Lâm
Đồng, ngày 20
tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6
năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng
11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá
đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về
thu
tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP
ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổ
i,
bổ
sung một số điều của các Nghị định quy định về
thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
ngày 06 thá
ng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê
đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 332/2016/TT-BTC
ngày 26 thá
ng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số
76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số
điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 333/2016/TT-BTC
ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổ
i,
bổ
sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC
ngày 16 thá
ng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của
Nghị định số
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều
chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng để làm
cơ sở:

1. Xác định giá đất cụ thể các loại đất
(đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông
nghiệp không phải đất ở)
theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của
Luật Đất đai năm 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ
đồng, cụ thể:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước
công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất
ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất
phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn
mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với đất nông
nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước
giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với
tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường
hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu
giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường
hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất
trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường
hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho
thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp
công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho
thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình
thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai năm
2013;

g) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp
tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo
giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định
trong dự án.

2. Xác định giá thuê đất thu tiền
hàng năm cho trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất
để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền
sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, quyền cho thuê đất
thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự
án có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày
kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng
4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá
đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh;
Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– TTTU, TTHĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
– Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
– Trung tâm Công báo – Tin học;
– Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN

CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

BẢNG
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đính kèm Quyết định
số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP,
LÂM NGHIỆP

1. Đất nông nghiệp trồng cây hàng
năm

Số
TT

Tên
đơn vị hành chính

Vị
trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

1

Xã Hà Đông

23

1,00

18,4

1,00

11,5

1,05

2

Xã Mỹ Đức

22

1,00

17,6

1,00

11

1,05

3

Xã Quốc Oai

22

1,00

17,6

1,00

11

1,00

4

Xã Quảng Trị

18

1,00

14,4

1,00

9

1,10

5

Xã Triệu Hải

23

1,00

18,4

1,00

11,5

1,00

6

Xã Đạ Kho

24

1,00

19,2

1,00

12

1,25

7

Xã An Nhơn

27

1,00

21,6

1,00

13,5

1,00

8

Xã Hương Lâm

22

1,00

17,6

1,00

11

1,00

9

Xã Đạ Lây

23

1,00

18,4

1,10

11,5

1,20

10

Xã Đạ Pal

18

1,00

14,4

1,00

9

1,20

11

Thị trấn Đạ Tẻh

29

1,00

23,2

1,00

14,5

1,00

2. Đất
nông nghiệp trồng câ
y lâu năm

Số
TT

Tên
đơn vị hành chính

Vị
trí 1

Vị
trí 2

Vị trí 3

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

1

Xã Hà Đông

21

1,00

16,8

1,00

10,5

1,10

2

Xã Mỹ Đức

20

1,00

16

1,00

10

1,16

3

Xã Quốc Oai

20

1,00

16

1,00

10

1,27

4

Xã Quảng Trị

17

1,00

13,6

1,00

8,5

1,00

5

Xã Triệu Hải

21

1,00

16,8

1,00

10,5

1,00

6

Xã Đạ Kho

22

1,00

17,6

1,00

11

1,18

7

Xã An Nhơn

24

1,00

19,2

1,00

12

1,00

8

Xã Hương Lâm

18

1,00

14,4

1,00

9

1,20

9

Xã Đạ Lây

21

1,00

16,8

1,00

10,5

1,15

10

Xã Đạ Pal

17

1,00

13,6

1,00

9

1,10

11

Thị trấn Đạ Tẻh

26

1,00

20,8

1,00

13

1,00

3. Đất
nông nghiệp nuôi trồng thủy sản

Số TT

Tên
đơn vị hành chính

Vị
trí 1

Vị
trí 2

Vị trí 3

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

1

Xã Hà Đông

18

1,00

14

1,00

10

1,00

2

Xã Mỹ Đức

17

1,00

14

1,00

10

1,00

3

Xã Quốc Oai

17

1,00

14

1,00

10

1,00

4

Xã Quảng Trị

15

1,00

12

1,00

9

1,00

5

Xã Triệu Hải

18

1,00

14

1,00

10

1,00

6

Xã Đạ Kho

20

1,00

17

1,00

12

1,00

7

Xã An Nhơn

22

1,00

19

1,00

13

1,00

8

Xã Hương Lâm

17

1,00

15

1,00

9

1,00

9

Xã Đạ Lây

19

1,00

15

1,00

11

1,00

10

Xã Đạ Pal

15

1,00

12

1,00

9

1,00

11

Thị trấn Đạ Tẻh

24

1,00

20

1,00

14

1,00

4. Đất nông nghiệp khác

Số TT

Tên
đơn vị hành chính

Vị
trí 1

Vị
trí 2

Vị trí 3

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

1

Xã Hà Đông

18

1,00

14

1,00

10

1,00

2

Xã Mỹ Đức

17

1,00

14

1,00

10

1,00

3

Xã Quốc Oai

17

1,00

14

1,00

10

1,00

4

Xã Quảng Trị

15

1,00

12

1,00

9

1,00

5

Xã Triệu Hải

18

1,00

14

1,00

10

1,00

6

Xã Đạ Kho

20

1,00

17

1,00

12

1,00

7

Xã An Nhơn

22

1,00

19

1,00

13

1,00

8

Xã Hương Lâm

17

1,00

15

1,00

9

1,00

9

Xã Đạ Lây

19

1,00

15

1,00

11

1,00

10

Xã Đạ Pal

15

1,00

12

1,00

9

1,00

11

Thị trấn Đạ Tẻh

24

1,00

20

1,00

14

1,00

5. Đất
m nghiệp

Số TT

Tên
đơn vị hành chính

Vị
trí
1

Vị
trí 2

Vị trí 3

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

1

Xã Hà Đông

7

1,00

6

1,00

5

1,00

2

Xã Mỹ Đức

7

1,00

6

1,00

5

1,00

3

Xã Quốc Oai

7

1,00

6

1,00

5

1,00

4

Xã Quảng Trị

7

1,00

6

1,00

5

1,00

5

Xã Triệu Hải

7

1,00

6

1,00

5

1,00

6

Xã Đạ Kho

7

1,00

6

1,00

5

1,00

7

Xã An Nhơn

7

1,00

6

1,00

5

1,00

8

Xã Hương Lâm

7

1,00

6

1,00

5

1,00

9

Xã Đạ Lây

7

1,00

6

1,00

5

1,00

10

Xã ĐạPal

7

1,00

6

1,00

5

1,00

11

Thị trấn Đạ Tẻh

7

1,00

6

1,00

5

1,00

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG
THÔN:

Số TT

ĐỊA BÀN, KHU VỰC,
ĐOẠN ĐƯỜNG

Giá
đất (1.000 đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

I

XÃ ĐẠ KHO:

 

 

1.1

Khu vực I

 

 

1.1.1

Đường Tỉnh lộ 721

 

 

1

– Từ dốc Ma Thiên Lãnh đến hết trường
tiểu học Nguyễn Trãi, Thửa số 946 (8)

184

1,00

2

– Từ hết Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thửa số 737(8) đến hết đường vào nghĩa trang thôn 5, Thửa số
209(7)

328

1,00

3

– Từ hết đường vào nghĩa trang thôn
5, thửa số 203(7) đến đường vào xưởng chế biến gỗ Doanh
nghiệp Phước Tiến, thửa số 584(7)

430

1,00

4

– Từ đường vào xưởng chế biến gỗ
Doanh nghiệp Phước Tiến, Thửa số 583(7) đến ngã ba đài tưởng niệm

 

 

4.1

– Từ đường vào xưởng chế biến gỗ
Doanh nghiệp Phước Tiến, Thửa số 583(7) đến cây xăng Phước Tiến, Thửa số
505(6)

1.850

1,00

4.2

– Từ Cây xăng Phước Tiến, Thửa số 504 (6) đến ngã ba đài tưởng niệm

2.070

1,00

5

– Từ ngã ba đài tưởng niệm (mới) đến
cầu mới Thị trấn Đạ Tẻh

1.945

1,00

1.1.2

Đường Liên Xã (Huyện lộ)

 

 

1

– Từ ngã ba Đài tưởng niệm đến cầu
sắt Đạ Tẻh

2.140

1,00

2

– Từ ngã ba Triệu Hải đến giáp nhà ông
Phạm Văn Long, Thửa số 29(6)

385

1,00

3

– Từ nhà ông Phạm Văn Long, thửa số
14(6) đến cầu I

130

1,05

4

– Từ Cầu I đến giáp ranh xã Triệu Hải

148

1,00

1.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Từ Tỉnh lộ 721 đến cầu Hải Thảo

85

1,00

2

– Từ cầu Hải Thảo đến giáp hội trường
Thôn 9, Thửa số 78(11)

83

1,00

3

– Từ hội trường thôn 9, Thửa số
568 911) đến hết Trường học Thôn 11, Thửa số 158(17)

53

1,00

4

– Đường thôn 6 từ giáp TL 721 (bà
Phong) đến hết nhà ông Tít

40

1,00

5

– Đường thôn 6 từ giáp TL 721 (ông
Dài) đến hết nhà ông Sơn

40

1,00

6

– Đường thôn 5 từ giáp TL 721 (ông
Ánh) đến hết nhà ông Sử

40

1,00

7

– Đường thôn 5 từ giáp TL 721 (Ông
Kha) đến hết nhà ông Hiên

40

1,00

8

– Đường thôn 4 từ giáp TL 721 (ông
Sang) đến hết nhà ông Mỹ

65

1,00

9

– Đường thôn 2 từ giáp đường liên
xã (ông Bổng) đến hết nhà ông Truyền

35

1,00

10

– Đường thôn 1 từ giáp huyện lộ
(ông Điện) đến cầu Sắt

60

1,00

11

– Đường thôn 1 từ cầu Sắt đến hết đất nhà bà Tâm

40

1,00

12

– Đường thôn 1 từ giáp huyện lộ
(ông Đạt) đến hết đất nhà bà Ngọc

35

1,00

13

– Đường thôn 1 từ giáp huyện lộ
(ông Tình) đến hết đất nhà ông Thường

35

1,00

1.3

Khu vực III: khu vực còn lại

28

1,00

2

XÃ AN NHƠN:

 

 

2.1

Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721)

 

 

1

– Từ cầu Đạ Mí đến đến hết ngã ba vào
B5, Thửa số 1199(3)

180

1,20

2

– Từ hết ngã ba B5, thửa số 1198(3)
đến chân dốc Mạ Ơi

135

1,10

2.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Từ ngã ba B5, thửa số 1200(3) vào
đến cầu B5

66

1,00

2

– Từ cầu B5 đến núi Ép

55

1,00

3

– Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 721, thửa
số 1143, 1145(1) vào hồ Đạ Hàm

75

1,05

4

– Từ ngã ba Đạ Mí, thửa số 937,
939(2) vào đến hết phân hiệu thôn 7

65

1,00

5

– Từ hết phân hiệu thôn 7 An Nhơn,
thửa số 143(10) vào hết buôn Tố Lan

45

1,00

6

– Từ ngã ba Đạ Mí đến hết phân hiệu
đội 2, thửa số 1002(2)

54

1,10

2.3

Khu vực III: khu vực còn lại

30

1,00

3

XÃ HƯƠNG LÂM:

 

 

3.1

Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721)

 

 

1

– Từ dốc Mạ Ơi
đến đỉnh dốc Bà Gà, thửa số 01(1), hết đường vào thôn Hương Thành

105

1,00

2

– Từ đỉnh dốc Bà Gà, hết đường vào
thôn Hương Thành, thửa số 32(3) đến đỉnh dốc Dạ Hương, thửa số 23, 24 (4)

85

1,00

3

– Từ đỉnh dốc Dạ Hương, thửa số 11,
12 (4) đến cầu Đạ Lây

150

1,15

3.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Đường Đội 12 Từ giáp 721 đến cầu
ông Vạn

70

1,00

2

– Từ cầu ông Vạn đến hết ngã ba
Hương Phong, thửa số 25, 27(9)

80

1,10

3

– Từ hết ngã ba Hương Phong, Thửa số
26, 184 (9) đến Khe Tre

66

1,00

4

– Đường thôn Hương Vân 1 nhánh 1+2
vào đến 200 m

72

1,00

5

– Đường thôn Hương Vân 2

120

1,00

6

– Đường thôn Hương Thành (xóm bà
Tý)

35

1,00

7

– Đường xóm thôn Hương Thành

40

1,00

8

– Đường thôn Hương Phú (xóm nông
nghiệp)

35

1,00

9

– Đường thôn Hương Phú (Xóm ông
Tám)

38

1,00

10

– Đường thôn Hương Thủy (Xóm ông Sữa)

35

1,00

11

– Đường thôn Hương Vân 1(Xóm ông Cao)

35

1,00

12

– Đường thôn Hương Sơn (Xóm 1)

35

1,00

13

– Đường thôn Hương Sơn (Xóm 2)

38

1,00

3.3

Khu vực III: khu vực còn lại

28

1,00

4

XÃ ĐẠ LÂY

 

 

4.1

Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721)

 

 

1

– Từ cầu Đa Lây đến giáp ngã ba vào
trạm Y tế, thửa số 793(3)

228

1,00

2

– Từ ngã ba trạm Y tế, thửa số
792(7) đến hết ngã ba vào thôn Thuận Hà, thửa số 845(7)

260

1,10

3

– Từ hết ngã ba thôn Thuận Hà, thửa
số 760(7) đến hết Xưởng đũa Hoa Lâm, hết đường vào thôn Thuận Lộc

198

1,00

4

– Từ hết xưởng đũa Hoa Lâm, hết đường
vào thôn Thuận Lộc đến đường vào xóm Tày, thửa số 68 (5)

110

1,10

5

– Từ hết đường vào xóm Tày, thửa số
102(5) đến ranh giới huyện Cát Tiên

95

1,00

4.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Từ tỉnh lộ 721 vào hết trạm Y tế,
thửa số 170(1)

80

1,00

2

– Đường từ Tỉnh lộ 721 vào đến giáp
Nhà máy điều

70

1,05

3

– Đường thôn Liêm Phú vào đến 300 m

110

1,10

4

– Đường thôn Liêm Phú đoạn còn lại

60

1,10

5

– Đường thôn Phước Lợi vào đến 300
m

90

1,10

6

– Đường thôn Phước Lợi đoạn còn lại

50

1,10

7

– Đường thôn Thuận Hà vào đến 300 m

70

1,10

8

– Đường thôn Thuận Hà đoạn còn lại

45

1,20

9

– Đường thôn Thuận Lộc vào đến 300
m

75

1,00

10

– Đường thôn Thuận Lộc đoạn còn lại

50

1,00

11

– Đường thôn Thanh Phước vào đến hết nhà ông Phan Mậu Tiến Đạt

45

1,00

12

– Đường thôn Hương Bình I (Xóm 1)
vào 200m

45

1,00

13

– Đường thôn Hương Bình I (Xóm 2) đến
đường thôn Phước Lợi

60

1,00

14

– Đường thôn Lộc Hòa (Xóm 1) đến hết
đất nhà ông Chế Văn Minh

40

1,10

15

– Đường thôn Thuận Lộc từ nhà bà Vu
đến hết đất nhà ông Tám

35

1,00

16

– Đường thôn Thuận Lộc từ nhà ông
Phước đến hết nhà ông Hồ Đình Chương

35

1,00

17

– Đường thôn Phước Lợi từ nhà ông
Thọ đến hết nhà ông Bùi Quang Nông

35

1,00

4.3

Khu vực III: khu vực còn lại

31

1,00

5

XÃ HÀ ĐÔNG

 

 

5.1

Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 725)

 

 

1

– Từ cầu Hà Đông đến giáp đường
thôn 4, 5, thửa số 547(1)

156

1,00

2

– Từ giáp đường thôn 4, 5, thửa số 267(1)
đến ranh giới xã Mỹ Đức

180

1,15

5.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Từ giáp TL 725 vào đến hết Trung
tâm cụm xã, thửa số 469(1)

120

1,10

2

– Từ hết Trung tâm cụm xã, thửa số
587(1) đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sáu

70

1,15

3

– Từ hết nhà bà Nguyễn Thị Sáu đến
hết nhà ông Uy

60

1,00

4

– Đường thôn 1+2 từ giáp TL 725 đến
hết nhà ông Thắng

70

1,00

5

– Từ hết nhà ông Thắng đến hết đất
nhà ông Liền

60

1,00

6

– Từ hết nhà ông Thắng đến kênh DN8

60

1,00

7

– Đường thôn 2+3 Từ giáp TL 725 đến
kênh tiêu

70

1,00

8

– Đường thôn 2+3 Từ kênh tiêu đến
kênh DN8

75

1,00

9

– Từ nhà ông Đăng đến hết nhà ông
Chính thôn 1

63

1,00

10

– Đường từ nhà ông Hoàng Văn Tráng
đến hết nhà ông Nguyễn Văn Đoàn thôn 1

50

1,00

11

– Đường từ nhà ông Hoàng Văn Uy
thôn 5 đến hết nhà ông Nguyễn Văn Ái thôn 3

50

1,00

12

– Đường từ nhà ông Đỗ Xuân Dậu đến hết
nhà bà Nguyễn Thị Sang thôn 5

50

1,00

13

– Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Tuấn
thôn 5 đến hết nhà ông Đỗ Văn Thảo thôn 4

50

1,00

5.3

Khu vực III: khu vực còn lại

26

1,15

6

MỸ
ĐỨC

 

 

6.1

Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 725)

 

 

1

– Từ ranh giới xã Hà Đông đến kênh
ĐN6

180

1,15

2

– Từ kênh ĐN6 đến đường vào hội trường
thôn 2

165

1,10

3

– Từ đường vào hội trường thôn 2 đến
hết đất nhà ông Tạ Minh Tiến, thửa số 541(3)

144

1,00

4

– Từ nhà ông Tạ Minh Tiến, thửa số
542(3) đến hết nhà bà Trần Thị Thắng, thửa số 364(8)

216

1,00

5

Từ hết nhà bà Trần Thị Thắng, thửa số 363(8) đến cầu thôn 7

110

1,20

6

– Từ Cầu thôn 7 đến hết đất ông
Nguyễn Xuân Đoài

100

1,20

6.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Từ nhà bà Trần Thị Thương, thửa số 106(10) đến hết đất ông Ngô Tấn Hùng

34

1,10

2

– Từ ngã ba Mỹ Đức đến kênh Đông

110

1,00

3

– Từ kênh Đông đến chân đập Hồ Đạ Tẻh
(phía đường nhựa)

72

1,00

4

– Từ hết Trung tâm cụm xã đến hết
nhà ông Đinh Văn Toàn

72

1,00

5

– Đường vành đai Trung tâm cụm xã

60

1,20

6

– Khu vực định canh định cư Con Ó
xã Mỹ Đức

35

1,00

7

– Đường từ giáp 725 đến cầu tràn
(Đường kênh Nam)

40

1,00

8

– Đường từ cầu tràn đến hết đất ông
Vũ Văn Lân (đường kênh nam)

41

1,00

9

– Đường vào hội trường thôn 2 (hết
đường nhựa)

40

1,00

10

– Đường vào Hội trường thôn 4 (đến
cầu sắt)

40

1,00

11

– Đường vào hội trường thôn 3 (Đến
kênh Đông)

40

1,00

12

– Đường vào hội trường thôn 5 (Đến
nghĩa địa)

40

1,00

13

– Đường thôn 4 từ nhà bà Sơn đến suối

40

1,00

14

– Đường thôn 2+4 từ giáp TL 725 đến
cầu sắt

35

1,00

15

– Đường thôn 2 từ giáp TL 725 đến hết
nhà ông Trần Lưu Nghĩa

35

1,00

16

– Đường thôn 6 từ nhà ông Nhã đến hết
nhà ông Kiểu

35

1,00

17

– Đường thôn 7 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Nguyễn Đình Oai

35

1,00

6.3

Khu vực III: khu vực còn lại

34

1,00

7

XÃ QUỐC OAI

 

 

7.1

Khu vực I: Đường liên xã (Huyện
lộ)

 

 

 

– Từ cầu sắt đến kênh N6-3

84

1,00

2

– Từ kênh N6-3 đến hết nhà ông Nguyễn
Bá Tiến, thửa số 82

120

1,00

3

– Từ hết nhà ông Nguyễn Bá Tiến, thửa
số 350(6) đến cầu sắt Đạ Nhar

70

1,00

7.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Từ giáp huyện lộ (cầu sắt) đến
kênh N5

40

1,00

2

– Từ kênh N5 đến hết đường bê tông

30

1,00

3

– Từ giáp huyện lộ đến hết hội trường
thôn 4

40

1,00

4

– Từ hết hội trường thôn 4 đến hết
đất nhà ông Thân

35

1,00

5

– Từ giáp huyện lộ (ông Vị) đến hết đất nhà ông Thủy thôn 5

35

1,00

6

– Từ giáp huyện lộ (ông Bình) đến hết
nhà ông Vũ Văn Tùng

45

1,00

7

– Đường thôn 2 từ giáp huyện lộ đến
hết nhà ông Tạ Văn Chiến

35

1,00

8

– Đường thôn 4 từ giáp huyện lộ đến
cống nhà bà Lành

40

1,00

9

– Từ Cầu sắt Đạ
Nhar đến hết Buôn Đạ Nhar (Đường Huyện lộ)

35

1,10

10

– Đường thôn 5 từ ngã ba nhà ông
Chiến đến hồ thôn 5

65

1,00

7.3

Khu vực III: khu vực còn lại

25

1,00

8

XÃ QUẢNG TRỊ

 

 

8.1

Khu vực I: Đường liên xã (Huyện
lộ)

 

 

1

– Từ cầu Quảng Trị đến hết nhà ông
Hồ Minh Hoàng thôn 1, thửa 51(1)

96

1,00

2

– Từ hết nhà ông Hồ Minh Hoàng thôn
1 thửa 377 (1) đến hết nhà ông Nguyễn Đức Trường thôn 3, thửa 179 (3)

65

1,20

3

– Từ hết nhà ông Nguyễn Đức Trường thôn
3, thửa 241 (3) đến hội trường thôn 4, thửa 316 (4)

50

1,10

4

– Từ hết hội trường thôn 4 đến nhà
ông Nguyễn Văn Lư thửa 20(5) .

88

1,00

5

– Từ thửa số 354(6), 21(5) đến cổng
chào Thôn 6

50

1,00

6

– Từ cổng chào Thôn 6 đến giáp cầu
máng Hà Đông

49

1,00

7

– Từ cầu Máng Triệu Hải đến cổng
chào Thôn 7, Thửa số 109(6)

60

1,10

8

– Từ cổng chào thôn 7, Thửa số
396(6) đến cầu Khe Cáu; từ cổng chào thôn 7, thửa số 108(6) đến hết nhà ông Lê
Văn Nghiễn

48

1,10

8.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Đường thôn 2 (Quanh đồi chùa)

28

1,10

2

– Đường thôn 2 từ giáp đường liên
xã đến hết đất nhà bà Hoa

32

1,00

3

– Đường thôn 2 từ hết đất nhà bà Hoa
thửa số đến hết đường

25

1,00

4

– Đường thôn 3 từ giáp đường liên
xã đến hết đất nhà ông Tiến

32

1,00

5

– Đường thôn 3 từ hết đất nhà ông
Tiến đến hết đường

25

1,00

6

– Đường thôn 4 từ giáp đường liên
xã đến cầu Tân Bồi

25

1,00

7

– Đường thôn 5 từ giáp đường liên
xã đến hết nhà ông Hậu

25

1,00

8

– Đường liên thôn 4+7

25

1,10

9

– Đường thôn 4 từ cầu Tân Bồi đến hết
nhà bà Đảo

25

1,00

10

– Đường thôn 6 từ giáp huyện lộ đến
hết nhà ông Lê Mậu Thọ

24

1,10

8.3

Khu vực III: khu vực còn lại

22

1,00

9

XÃ TRIỆU HẢI

 

 

9.1

Khu vực I (Đường liên xã, Huyện
lộ)

 

 

1

– Từ ranh giới xã Đạ Kho đến hết Hội
trường thôn 3A, đường vào thôn 3B

100

1,20

2

Từ hết Hội trường thôn 3A, đường
vào thôn 3B đến ngã ba đường vào
Thác ĐaKaLa, thửa số 221(12)

120

1,10

3

– Từ ngã ba đường
vào Thác ĐaKaLa, Thửa số 223(12) đến ranh giới xã Đạ Pal

95

1,10

4

– Từ ngã tư UBND
xã Triệu Hải đến giáp xã Quảng Trị

100

1,00

9.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Đường thôn 1B từ nhà ông Thỷ đến
hết đất nhà ông Tâm 1A

50

1,05

2

– Đường thôn 1B từ nhà ông Sắt đến hết đất nhà ông Toàn

50

1,00

3

– Đường thôn 2
từ nhà ông Phương đến kênh DN18

50

1,00

4

– Đường thôn 2 từ nhà ông Vạn đến cầu
Tân Bồi

50

1,15

5

– Đường thôn 3A, 3B từ nhà ông Đại
đến hết đất nhà ông Phong

55

1,00

6

– Đường thôn 3A từ nhà ông Tịnh đến
nghĩa địa

50

1,00

7

– Đường thôn 3A từ nhà ông Thắng đến kênh DN14

50

1,00

8

– Đường thôn 3A từ chợ đến hết đất
nhà ông Sương

45

1,10

9

– Đường thôn 4A từ nhà ông Sơn đến
hết đất nhà ông Sơn (Đào)

45

1,00

10

– Đường thôn 4A Từ Hội trường thôn
4A đến suối 1(thác ĐaKaLa)

55

1,00

11

– Đường thôn 4A Từ nhà ông Tám đến
hết hết đất nhà ông Sơn thôn 5

55

1,05

12

– Đường thôn 4BTừ Hội trường thôn
4B đến hết Hội trường thôn 5

55

1,00

13

– Đường thôn 1B từ giáp huyện lộ đến
hết nhà ông Võ Thế Vinh

50

1,00

14

– Đường thôn
1B từ giáp huyện lộ đến hết nhà ông Võ Nhường

45

1,00

15

– Đường thôn 1B từ giáp huyện lộ đến
hết nhà bà Nguyễn Thị Phơi

45

1,00

16

– Đường thôn 4A giáp Trường THCS
Triệu Hải đến hết nhà bà Lê Thị Quý

45

1,00

17

– Đường thôn 4A từ nhà Ô Nguyễn Lâm
đến hết nhà Ô Nguyễn Xuân Chiến

45

1,10

9.3

Khu vực III: khu vực còn lại

30

1,00

10

XÃ ĐẠ PAL

 

 

10.1

Khu vực I (Đường liên xã, Huyện
lộ)

 

 

1

– Từ ranh giới xã Triệu Hải đến suối
Giao Hà

95

1,20

2

– Từ suối Giao Hà đến chân dốc Tôn
K’Long

80

1,00

10.2

Khu vực II (Đường Hương thôn)

 

 

1

– Đường thôn Xuân Thành từ giáp đường
liên xã đến thác Xuân Đài

50

1,00

2

– Đường thôn Xuân Phong từ giáp đường
liên xã đến hết đất nhà ông Quang

40

1,10

3

– Đường thôn Xuân Thượng từ giáp đường
liên xã đến hết đất nhà ông Vũ Xuân
Hưng

40

1,00

4

– Đường thôn Xuân Châu từ giáp đường
liên xã đến hết đất nhà ông Lưu Công Triều

40

1,00

5

– Khu vực định canh, định cư Tôn
K’Long

41

1,00

6

– Đường thôn Giao Yến từ giáp đường
liên xã đến hết đất nhà ông Vũ Đình Ngưỡng

35

1,00

7

– Đường thôn Xuân Phong, Xuân Thượng
từ giáp đường liên xã đến giáp đường thôn Xuân Phong

35

1,00

10.3

Khu vực III: khu vực còn lại

25

1,05

C. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

Số
TT

ĐỊA
BÀN, KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG

Giá
đất (1.000đ/m2)

Hệ
số điều chỉnh giá đất (lần)

 

THỊ TRẤN ĐẠ TẺH

 

 

1

Đường 3 tháng 2

 

 

1.1

– Từ cầu sắt Đạ Tẻh đến hết đường
vào Bến xe cũ, thửa số 130(21d)

980

1,10

1.2

– Từ hết đường vào Bến xe cũ, thửa số
129 (21d) đến ngã tư chợ Đạ Tẻh

1.320

1,10

1.3

– Từ ngã tư Chợ đến ngã tư Ngân
Hàng Nông nghiệp

1.850

1,15

1.4

– Từ ngã tư Ngân Hàng đến hết đường
vào Khu phố 1C (hẻm 1), thửa số 240(21b)

1.150

1,00

1.5

– Từ hết đường vào khu phố 1C (hẻm 1), thửa số 194(21b) đến hết trụ sở Công
an huyện, thửa số 223 (17c)

983

1,00

1.6

– Từ hết trụ sở Công an huyện, thửa
số 242(17c) đến kênh N 6-8

614

1,10

2

Đường Quang Trung

 

 

2.1

– Từ ngã tư Chợ đến hết tiệm Phôtô
Hùng, thửa 1306 (21B)

1.860

1,10

2.2

– Từ hết tiệm Phôtô Hùng, thửa số
35(21d) đến ngã tư xí nghiệp Xây Dựng

1.500

1,15

2.3

– Từ ngã tư xí nghiệp Xây dựng đến cổng
Trường tiểu học Quang Trung, Thửa số 488(21c)

880

1,15

2.4

– Từ cổng trường Quang Trung, thửa
số 486 (21c) đến hết nhà ông Chu Quang Diện (T.7) thửa số 569 (21)

400

1,08

2.5

– Từ hết nhà ông Chu Quang Diện, thửa số 2047(21) đến đường vào hội trường Khu phố
3B, thửa số 1098(25)

245

1,17

2.6

– Từ đường vào hội trường khu phố
3B, thửa số 1099(25) đến hết thôn 7

110

1,10

3

Đường Phạm Ngọc Thạch

 

 

3.1

– Từ đầu Cầu Đạ Tẻh đến hết nhà ông Hoàng Văn Minh, thửa số 263(21a)

1.280

1,25

3.2

– Từ hết nhà ông Hoàng Văn Minh, thửa
số 262 (21a) đến kênh N6-8

870

1,10

3.3

– Từ kênh N6-8 đến cầu Tràn

600

1,10

3.4

– Từ Cầu Tràn đến cầu Đạ Mí

577

1,10

4

Đường 30 tháng 4

 

 

4.1

– Từ ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp đến
giáp đường Phạm Ngọc Thạch

1.370

1,10

4.2

– Từ giáp ngã tư Ngân Hàng đến đường
vào tổ dân phố 1B + 5B

1.480

1,05

4.3

– Từ đường vào tổ dân phố 1B + 5B đến ngã ba giáp đường 26/3, đường vào trường TH Kim Đồng

1.310

1,10

4.4

– Từ ngã ba giáp đường 26/3, đường
vào trường TH Kim đồng đến hết nhà ông Phùng Thế Tải, Thửa số 254(18b)

979

1,10

5

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

5.1

– Từ cây xăng đến giáp ngã 3 hội
trường Khu phố 5B, thửa số 247 (20a)

1.330

1,00

5.2

– Từ ngã ba (hội trường Khu phố
5B), thửa số 258(20a) đến hết đường

1.177

1,00

6

Đường 26 tháng 3

 

 

6.1

-Từ giáp đường 30/4 đến kênh N6-8,
thửa số 121 (18a)

850

1,00

6.2

– Từ giáp kênh N6-8, thửa số
110(18a) đến hết đường

125

1,00

7

Đường tỉnh 725

 

 

7.1

– Từ hết nhà ông Phùng Thế Tải, thửa
số 255(18b) đến hết Huyện Đội, thửa số 450(10)

718

1,10

7.2

– Từ giáp Huyện Đội, thửa số
264(10) đến cầu suối Đạ Bộ

578

1,20

7.3

– Từ suối Đạ Bộ đến giáp ranh xã Hà
Đông

315

1,10

8

Các đường khác

 

 

8.1

– Từ ngã ba Hoài Nhơn đến kênh NN3A

252

1,00

8.2

– Từ kênh NN3A đến giáp ranh xã Quốc
Oai

190

1,00

8.3

– Đường đi vào TDP 9

100

1,00

8.4

– Từ cầu Đạ Mí đến cổng Bà Điều

90

1,00

8.5

– Đường vào
thôn Tân Lập

70

1,00

8.6

– Đường vào Trung tâm Y tế huyện

930

1,00

8.7

– Đường quanh Chợ từ giáp đường 3/2
đến giáp đường Quang Trung

1.913

1,00

8.8

– Đường từ 3/2 đến giáp đường hẻm tổ
dân phố 5c+5b (Xuân Ân)

1.000

1,10

8.9

– Đường từ 3/2 đến giáp đường Phạm
ngọc Thạch (Thành Đá)

500

1,15

8.10

– Đường số 1 Tổ dân phố 1C từ giáp
3/2 đến cuối đường

400

1,10

8.11

– Đường số 2 từ giáp 3/2 đến giáp
đường 26/3

420

1,10

8.12

– Đường số 3 từ giáp 3/2 đến giáp
đường 26/3

270

1,00

8.13

– Đường kênh N6-8 từ giáp đường
26/3 đến giáp đường 721

420

1,00

8.14

– Đường từ giáp 721 đến kênh mương
(Đường vào lò gạch)

400

1,10

8.15

– Đường từ giáp 3/2 đến hết đất nhà
ông Nghiêm (Cạnh CV cây xanh)

360

1,00

8.16

– Đường từ hết đất nhà ông Nghiêm
(Cạnh CV cây xanh) đến giáp TL721

200

1,10

8.17

– Đường từ giáp Quang Trung đến hết
cổng chùa Khánh Vân

430

1,00

8.18

– Đường từ giáp đường Quang Trung đến
giáp TDP 2C, 2D (Cạnh tiệm sửa xe Mạnh Ninh)

530

1,00

8.19

– Đường từ giáp 3/2 đến hết đường
(Cạnh truyền hình)

200

1,00

8.20

– Đường từ giáp đường 30/4 đến giáp
đường công viên cây xanh (cạnh trường cấp 3)

360

1,00

8.21

– Đường từ giáp đường 30/4 đến hết
đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (Trường MN Sơn Ca)

200

1,00

8.22

– Đường từ giáp đường 30/4 đến hết
đường (Trường TH Võ Thị Sáu)

300

1,00

8.23

– Đường vào TDP 1B từ giáp 30/4
(ông Nhã) đến giáp hẻm 3 (công An)

420

1,00

8.24

– Đường TDP 2D
từ giáp 30/4 (ông Tuấn) đến giáp đường hẻm (Thành Đá)

350

1,00

8.25

– Đường TDP 3A từ giáp Đ.Quang Trung (ông Thành) đến giáp đường vào Trung tâm Y tế

180

1,00

8.26

– Đường TDP 3A từ Phạm Ngọc Thạch
(ông Tâm) đến hết đường

250

1,00

8.27

– Đường TDP 2D
từ Phạm ngọc Thạch (bà Nhị) đến giáp đường 2C, 2D (sau
Trường Nguyễn Văn Trỗi)

180

1,00

8.28

– Đường vào Hội trường TDP 2C từ ngã ba chợ đến giáp đường 2C, 2D

400

1,10

8.29

– Đường TDP 2C
từ giáp đường Quang Trung (ông Hộ) đến giáp đường 2C, 2D

250

1,00

8.30

– Đường TDP 2A
từ giáp đường Quang Trung (ông Phiệt) đến hết đất nhà ông KLú

180

1,00

8.31

– Đường TDP 2A
từ giáp đường 3/2 (ông Hai Vận) đến hết đường

250

1,00

8.32

– Đường TDP 5A
từ giáp 3/2 đến hết đất ông Anh (Đường vào bến xe)

300

1,00

8.33

Đường TDP 5A từ
giáp 3/2 (BS Quang) đến Đường Nguyễn Đình Chiểu

250

1,00

8.34

– Đường quanh Công ty thương Mại từ
giáp 3/2 đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu

400

1,00

8.35

– Đường TDP 5B từ giáp Nguyễn Đình
Chiểu (Ông Hoạn) đến hết đất nhà ông Trí

300

1,00

8.36

– Đường TDP 5B, 5C từ giáp đường
30/4 (ông Ngân) đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu (Sĩ Liên)

400

1,00

8.37

– Đường TDP 5C từ giáp 30/4(nhà
khách UB) đến giáp đường TDP 5B, 5C

200

1,00

8.38

– Đường vào Trung tâm chính Trị từ
giáp 30/4 đến giáp đường số 2

450

1,00

8.39

– Đường số 4 TDP 1A từ giáp 26/3 đến
giáp mương thủy lợi

250

1,00

8.40

– Đường vào hội trường TDP 4a từ
giáp 30/4 đến hết đường bê tông

170

1,00

8.41

– Đường vào hội trường TDP 4a, đoạn
còn lại từ giáp đường bê tông đến giáp đường 26/3 đi đường 725

140

1,10

8.42

– Đường TDP 4a từ giáp TL 725 đến
kênh tiêu (Cạnh tiệm sửa xe Hoàng)

180

1,00

8.43

– Đường vào trường Nguyễn Du từ giáp
TL 725 (ông Vũ) đến giáp đường 26/3 đi đường 725

220

1,00

8.44

– Đường TDP 4D từ giáp 30/4 đến hết
đường (ông Nam)

200

1,00

8.45

– Đường vào Trường TH Kim Đồng từ
giáp 30/4 đến hết trường DTNT

400

1,00

8.46

– Đường TDP 4D từ giáp TL 725 (ông Bốn) đến hết đường bê tông

140

1,00

8.47

– Đường TDP 4D từ giáp TL 725 đến hết đường (Hẻm ông Vũ Văn Hạ)

180

1,00

8.48

– Đường TDP 4D từ giáp TL 725 đến hết
đường (Hẻm cạnh Hoàng Hiển)

230

1,00

8.49

– Đường TDP 5C từ giáp N-Đ-Chiểu đến
hết đường (Hẻm cạnh ô Thịnh)

180

1,00

8.50

– Đường TDP 5C từ giáp N-Đ- Chiểu đến
hết đường (Hẻm cạnh ô Yên)

170

1,00

8.51

– Đường TDP 5C+5B từ giáp N-Đ-Chiểu đến hết đường (Hẻm cạnh ô Việt XD)

170

1,00

8.52

– Đường TDP 5B từ giáp N-Đ-Chiểu đến
hết đường (Hẻm cạnh ô Trang)

170

1,00

8.53

Đường TDP 5B từ
giáp N-Đ-Chiểu đến giáp đường hẻm Xuân Ân (ô Hậu)

170

1,00

8.54

– Đường TDP 5B từ giáp N-Đ-Chiểu đến
giáp đường hẻm Xuân Ân (ô Quyền)

170

1,00

8.55

– Đường TDP 4B từ giáp TL 725 đến
kênh mương (Hẻm cạnh ông Soan)

140

1,00

8.56

– Đường TDP 4B từ giáp TL 725 đến hết
đường (Hẻm cạnh ông Ng-Đ Hồng)

140

1,00

8.57

– Đường TDP 4B từ giáp TL 725 đến
kênh mương (Hẻm cạnh HT 4B)

140

1,00

8.58

– Đường TDP 4B+4C từ giáp TL 725 đến
hết đường (Hẻm cạnh ô Viết Chu)

140

1,00

8.59

– Từ giáp đường 26/3 đi đường 725

300

1,00

 

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file