Tải Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 2321/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thị Hồng Ánh
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2321/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30
tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ
DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN
VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ,
PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2018
của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số
101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại
địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các
quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và
giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường,
thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đính kèm Danh mục và nội dung các quy
trình).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ đã
phê duyệt đảm bảo phù hợp với Quyết định này. Giao Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ
thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Điều 3. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám
đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Võ Thị Hồng Ánh

 

DANH MỤC

QUY
TRÌNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI; ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. Quy trình cấp thành phố

STT

Tên quy trình nội bộ

Mã hiệu

I. Lĩnh vực Lao động, tiền
lương

 

1.

Cấp Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

QT01/LĐ-LĐTL

2.

Cấp lại Giấy phép hoạt động
cho thuê lại lao động

QT02/LĐ-LĐTL

3.

Gia hạn Giấy phép hoạt động
cho thuê lại lao động

QT04/LĐ-LĐTL

4.

Thu hồi Giấy phép hoạt động
cho thuê lại lao động

QT06/LĐ-LĐTL

II. Lĩnh vực Người có công

 

5.

Thực hiện chế độ trợ cấp một
lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương
chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

QT28/NCC

III. Lĩnh vực Bảo trợ xã
hội

 

6.

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở
trợ giúp trẻ em

QT02/TTCTXH- BHXH

B. Quy trình cấp xã

STT

Tên quy trình nội bộ

Mã hiệu

Lĩnh vực Lao động

 

1.

Xác định, xác định lại mức độ
khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

QT03/LĐTBXH

2.

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác
nhận khuyết tật

17/LĐTBXH

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file