Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do tỉnh Hòa Bình ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do tỉnh Hòa Bình ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do tỉnh Hòa Bình ban hành

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI ĐIỀU
KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA THÔ SƠ CÓ TRỌNG TẢI TOÀN
PHẦN DƯỚI 1 TẤN HOẶC CÓ SỨC CHỞ DƯỚI 5 NGƯỜI HOẶC BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy
nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

Căn cứ Luật số 48/2014/QH13 ngày
17/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường
thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao
thông vận tải tại Tờ trình số 69/TTr-SGTVT ngày 18/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi
bỏ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển
phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức
chở dưới 5 người hoặc bè.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

Điều 3. Chánh
Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Tư pháp;
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công An tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL(Bộ Tư Pháp);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Các Ban của HĐND tỉnh (để giám sát);
– Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
– Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Văn phòng: CVP, PVP;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, CNXD (TD.30b).

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

 

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file