Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BIỆT PHÁI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ;
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ ĐƠN VỊ THỪA GIÁO VIÊN ĐẾN ĐƠN VỊ THIẾU GIÁO VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày
15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP
ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP
của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở
trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị quyết số
96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm
2015 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn
bản số 184/SNV-CCVC ngày 27/02/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn
bản số 78/BC-STP ngày 21/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biệt
phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa
giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có
liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các Ban, UBKT, VP -Tỉnh ủy;
– Các Ban, VP – HĐND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Huyện, Thành, Thị ủy;
– Các Phó Văn phòng;
– Trung tâm TT-CB-TH;
– Lưu: VP, KGVX, NC1.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

QUY ĐỊNH

BIỆT PHÁI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ; TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ
ĐƠN VỊ THỪA GIÁO VIÊN ĐẾN ĐƠN VỊ THIẾU GIÁO VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH
CHUNG

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều
chỉnh

Quy định này quy định nguyên tắc, điều
kiện, thời hạn, đối tượng, chế độ chính sách, nghĩa vụ và quy trình thực hiện
biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở từ các huyện, thành phố, thị xã
(sau đây gọi tắt là đơn vị cấp huyện) thừa giáo viên đến đơn vị cấp huyện thiếu
giáo viên; từ trường trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là THPT) thừa giáo
viên đến trường THPT thiếu giáo viên.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các giáo
viên đã được tuyển dụng theo quy định, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và
đang làm việc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh.

Điều 2. Giải
thích từ ngữ

Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu
như sau:

1. Biệt phái giáo viên là việc giáo
viên của đơn vị cấp huyện này được cử đến làm công tác giảng dạy ở đơn vị cấp
huyện khác; từ trường THPT này đến trường THPT khác trong địa bàn Hà Tĩnh theo
yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định theo quy định hiện hành.

2. Địa bàn vùng khó khăn, bao gồm:
Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang
ven biển, vùng miền núi (các xã đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ,
vùng sâu, vùng xa, địa bàn chưa có phương tiện giao thông công cộng.

3. Địa bàn vùng thuận lợi, bao gồm: Gần
nơi gia đình viên chức thường trú lâu dài, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh,
thị xã Kỳ Anh, thị trấn và các vùng phụ cận thành phố, thị xã.

Điều 3. Mục đích
của việc biệt phái

Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng,
chất lượng đội ngũ giáo viên, cân đối thiếu, thừa giáo viên giữa các đơn vị cấp
huyện, giữa các trường THPT; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện vùng sâu,
vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; thúc đẩy viên chức hoàn
thành nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; chống tư tưởng an phận,
thiếu chí hướng phấn đấu.

Điều 4. Nguyên tắc
biệt phái

1. Biệt phái giáo viên phải căn cứ
vào chỉ tiêu biên chế, cơ cấu bộ môn, số lượng giáo viên thừa tại trường, cấp học;
lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đảm bảo cân đối giáo viên
giữa huyện thừa giáo viên sang huyện thiếu giáo viên, trường thừa giáo viên
sang trường thiếu giáo viên. Việc thực hiện biệt phái giáo viên được tiến hành
bình đẳng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, đúng đối tượng theo
quy định.

2. Đối với đơn vị cấp huyện thiếu
giáo viên (đơn vị nhận giáo viên biệt phái): Phải thực hiện việc rà soát, điều
chuyển, cân đối giáo viên trong địa bàn trước để ưu tiên tiếp nhận bố trí giáo
viên biệt phái.

3. Giáo viên biệt phái từ trường thừa
giáo viên sang trường thiếu giáo viên được ưu tiên bố trí ở các địa điểm thuận
lợi (nhất là giao thông) để yên tâm công tác.

4. Việc biệt phái giáo viên được duy
trì thường xuyên hàng năm, trên cơ sở nhu cầu giảng dạy và cơ cấu giáo viên của
các trường học nhằm cân đối thừa, thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả
phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

5. Giáo viên trong độ tuổi biệt phái,
thuộc đối tượng biệt phái được cử biệt phái đến trường học còn thiếu giáo viên
để thực hiện nhiệm vụ trong một khoảng thời gian theo quy định. Trong quá trình
thực hiện biệt phái giáo viên giữa các trường học không gây xáo trộn tổ chức,
tư tưởng đội ngũ giáo viên làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong nhà
trường.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỜI
HẠN, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, NGHĨA VỤ CỦA GIÁO VIÊN THỰC HIỆN BIỆT PHÁI

Điều 5. Điều kiện
và thời hạn biệt phái

1. Giáo viên thuộc diện biệt phái có
tuổi đời từ 45 trở xuống đối với nữ, từ 50 trở xuống đối với nam; thời hạn biệt
phái không quá 03 năm; việc biệt phái phải đảm bảo cơ cấu môn học theo quy định.

2. Thứ tự xem xét trong việc biệt
phái:

a) Giáo viên tự nguyện biệt phái;

b) Giáo viên chưa công tác tại vùng
khó khăn;

c) Giáo viên đã có thời gian công tác
tại vùng khó khăn nhưng chưa đủ 03 năm đối với nữ và 05 năm đối với nam theo
quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ;

d) Giáo viên chưa lập gia đình;

đ) Giáo viên cùng một bộ môn, có cùng
điều kiện thì cử giáo viên nam đi biệt phái trước, nữ giáo viên đi biệt phái
sau;

e) Giáo viên cùng một bộ môn, có cùng
điều kiện thì người ít tuổi hơn được cử đi biệt phái trước, người nhiều tuổi được
cử đi biệt phái sau.

Điều 6. Chế độ
chính sách và nghĩa vụ của giáo viên biệt phái

1. Giáo viên biệt phái được hưởng:
Lương và phụ cấp lương (nếu có), các quyền lợi khác theo quy định; các chế độ,
chính sách quy định tại Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày
18/7/2018 của HĐND tỉnh; trường hợp biệt phái từ vùng đặc biệt khó khăn đến
vùng không đặc biệt khó khăn thì không được hưởng các khoản phụ cấp đối với
viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn; trường hợp biệt phái đến vùng
có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được
hưởng các chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn
theo quy định của Chính phủ.

Hàng tháng, đơn vị tiếp nhận giáo
viên biệt phái gửi bản chấm công về cho đơn vị cử biệt phái để làm căn cứ thanh
toán tiền lương và các chế độ khác cho giáo viên biệt phái.

2. Giáo viên phải nghiêm chỉnh chấp
hành quyết định biệt phái của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện thời gian biệt
phái đúng quy định. Giáo viên được cử biệt phái phải chịu sự phân công, bố trí,
đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nơi đến làm nhiệm vụ biệt
phái. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ biệt phái, giáo viên có thành tích xuất
sắc (hoặc vi phạm kỷ luật) thì UBND cấp huyện, trường THPT nơi giáo viên được cử
đến biệt phái tiến hành bình xét khen thưởng (hoặc xem xét xử lý kỷ luật), đề
nghị hình thức khen thưởng (hoặc hình thức kỷ luật) và gửi hồ sơ về UBND cấp
huyện, trường THPT nơi cử biệt phái để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan
cấp trên có thẩm quyền quyết định. Hết thời hạn biệt phái, giáo viên được cử đi
biệt phái phải nộp báo cáo kết quả trong thời gian công tác biệt phái (có nhận
xét, đánh giá của đơn vị nơi đến làm nhiệm vụ biệt phái) cho đơn vị cử đi biệt
phái.

Điều 7. Đối tượng
được ưu tiên không thuộc diện biệt phái

1. Bản thân giáo viên là con đẻ, con
nuôi duy nhất hoặc đang trực tiếp chăm sóc cả bố và mẹ đều là thương binh, bệnh
binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

2. Cả hai vợ, chồng đều là giáo viên
thuộc diện biệt phái thì chỉ thực hiện biệt phái 01 người.

3. Những người có vợ hoặc chồng thuộc
lực lượng vũ trang hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại hải đảo,
các xã biên giới, các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế hoặc đang làm nhiệm vụ
quốc tế.

Trường hợp giáo viên có nguyện vọng
biệt phái, phải có đơn xin biệt phái, có xác nhận đồng ý của Hội đồng nhà trường.

Điều 8. Những trường
hợp chưa thực hiện biệt phái

1. Giáo viên đang trong thời hạn xử
lý kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

2. Giáo viên đang trong thời gian được
cử đi học trong hoặc ngoài nước.

3. Giáo viên đang điều trị bệnh hiểm
nghèo (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền).

4. Giáo viên nữ đang mang thai hoặc
nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

5. Giáo viên đang nuôi con đơn thân
dưới 18 tuổi.

6. Giáo viên đang trong thời gian tập
sự.

Điều 9. Hoàn
thành thời hạn biệt phái

Giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ, hết
thời hạn biệt phái theo quy định thì được cấp có thẩm quyền quyết định trở về
nơi công tác cũ hoặc bố trí sắp xếp về các trường khác thuộc vùng thuận lợi hoặc
tạo điều kiện để giáo viên liên hệ chuyển công tác, chuyển vùng theo nguyện vọng.

Nếu hết thời hạn biệt phái theo quy định,
cá nhân có nguyện vọng tình nguyện ở lại tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống
lâu dài thì được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong thời hạn biệt phái giáo viên có
hoàn cảnh gia đình xảy ra đột xuất như: Bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng (bố, mẹ
đang trực tiếp ở cùng nhà), bản thân hoặc vợ, chồng, con bị tai nạn, bị bệnh hiểm
nghèo phải điều trị dài ngày được Hội đồng nhà trường và Bệnh viện đa khoa cấp
huyện trở lên xác nhận, có đơn trình bày và được Ban Giám hiệu nhà trường xét,
có văn bản nhất trí đề nghị của UBND cấp huyện đang sử dụng biệt phái thì được
Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi cử biệt phái) xem xét, quyết định thôi biệt phái
trước thời hạn và trở về nơi công tác cũ hoặc được bố trí sắp xếp về các trường
khác thuộc vùng thuận lợi; đối với giáo viên THPT thì do Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo xem xét, quyết định.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ THẨM
QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BIỆT PHÁI

Điều 10. Quy
trình biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở

1. Định kỳ hàng năm, UBND cấp huyện
căn cứ kế hoạch biên chế được giao, kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh của
địa phương để rà soát, xác định cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu theo định
mức và cơ cấu bộ môn, xây dựng kế hoạch biệt phái (thôi biệt phái), tiếp nhận,
tuyển dụng giáo viên thuộc quyền được phân cấp quản lý; tổng hợp, báo cáo cụ thể
số lượng giáo viên thừa, thiếu của từng bộ môn, cấp học (sau khi đã cân đối
trên địa bàn) về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở
Giáo dục và Đào tạo thẩm định đề xuất của các đơn vị cấp huyện và tham mưu UBND
tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biệt phái và tiếp nhận biệt phái theo từng cơ cấu bộ
môn cho các đơn vị cấp huyện.

3. Trên cơ sở chỉ tiêu biệt phái được
UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện phân bổ chỉ tiêu biệt phái cho các trường
tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn có giáo viên thừa đối với từng bộ môn;
hướng dẫn các trường tổ chức triển khai thực hiện.

4. Căn cứ vào chỉ tiêu biệt phái được
giao, từng trường thành lập Hội đồng xét biệt phái giáo viên. Hội đồng xét biệt
phái giáo viên tổ chức xét các đối tượng thuộc diện biệt phái, đối tượng không
thuộc diện biệt phái, đối tượng chưa thuộc diện biệt phái, lập danh sách cử đối
tượng biệt phái báo cáo UBND cấp huyện. Thời gian hoàn thành trong tháng 7 hàng
năm.

5. UBND cấp huyện (nơi thừa giáo
viên) thành lập Hội đồng xét biệt phái giáo viên. Hội đồng xét biệt phái giáo
viên có nhiệm vụ tổng hợp danh sách biệt phái; tổ chức họp xét các đối tượng
thuộc diện biệt phái, đối tượng không thuộc diện biệt phái do Hội đồng của các
trường đề xuất; có biên bản, danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị Chủ tịch
UBND cấp huyện quyết định biệt phái giáo viên.

6. Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi thừa
giáo viên) ra quyết định biệt phái cho từng giáo viên thuộc thẩm quyền, theo
phân cấp quản lý; lập danh sách giáo viên được cử biệt phái báo cáo về Sở Giáo
dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo dõi.

Điều 11. Quy
trình biệt phái giáo viên THPT

1. Căn cứ quy mô số lớp được giao và
các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức giáo viên/lớp, quy định về
thời gian làm việc của giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường
THPT đề xuất nhu cầu đội ngũ giáo viên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát
tình hình đội ngũ giáo viên (số hiện có, số sẽ nghỉ hưu, số thôi việc theo
chính sách của Trung ương, của tỉnh trong năm học, số ốm đau lâu dài, bệnh hiểm
nghèo…) để xác định số giáo viên thừa, thiếu của từng trường THPT theo tổng
biên chế và cơ cấu từng bộ môn.

3. Căn cứ thực tế thừa thiếu giáo
viên của các trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án cử giáo
viên biệt phái từ trường THPT thừa giáo viên đến trường THPT thiếu giáo viên
trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

4. Căn cứ chỉ tiêu biệt phái giáo
viên được UBND tỉnh phê duyệt, Trường THPT được giao chỉ tiêu cử giáo viên biệt
phái căn cứ Quy định này và các quy định của pháp luật rà soát đội ngũ, xét cử
giáo viên biệt phái; Lập danh sách giáo viên được cử biệt phái báo cáo về Sở
Giáo dục và Đào tạo.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành
quyết định cử giáo viên đi biệt phái cho từng giáo viên.

Điều 12. Tiếp nhận
giáo viên biệt phái và thời hạn thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi thiếu
giáo viên) thành lập Hội đồng tiếp nhận giáo viên biệt phái. Hội đồng tiếp nhận
giáo viên biệt phái có nhiệm vụ rà soát, thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND cấp
huyện ban hành quyết định tiếp nhận giáo viên biệt phái đến công tác tại các
trường học thuận lợi cho giáo viên.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi thiếu
giáo viên) ban hành quyết định tiếp nhận và giao Hiệu trưởng trường học trên địa
bàn tiếp nhận phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên biệt phái đến thuộc thẩm
quyền, theo phân cấp quản lý; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn thực hiện
chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy thêm giờ (nếu có) cho từng trường học có
giáo viên biệt phái đến công tác; lập danh sách giáo viên tiếp nhận biệt phái
báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo dõi.

3. Trường THPT tiếp nhận giáo viên biệt
phái phân công nhiệm vụ cho giáo viên biệt phái phù hợp với chuyên môn được đào
tạo; phối hợp chặt chẽ với trường cử giáo viên biệt phái trong quản lý, đánh
giá giáo viên biệt phái.

4. Các quyết định biệt phái, tiếp nhận
giáo viên của UBND cấp huyện đối với giáo viên tiểu học, THCS; quyết định cử đi
biệt phái đối với giáo viên THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện xong
trước ngày 15 tháng 8 hàng năm để kịp thời bố trí công tác và phân công nhiệm vụ
tại đơn vị vào đầu năm học mới.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Căn cứ Quy định này để bố trí giáo
viên trên địa bàn phù hợp tạo điều kiện để tiếp nhận giáo viên biệt phái; hướng
dẫn cụ thể việc biệt phái, tiếp nhận biệt phái giáo viên trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cử
giáo viên biệt phái

a) Rà soát, báo cáo cụ thể số lượng
giáo viên thuộc các bộ môn thừa (sau khi đã cân đối trên địa bàn) theo các tiêu
chuẩn quy định gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.
Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về
cân đối giáo viên trên địa bàn và chỉ tiêu biệt phái giáo viên.

b) Quyết định biệt phái giáo viên đến
đơn vị cấp huyện thiếu giáo viên theo chỉ tiêu biệt phái giáo viên đã được UBND
tỉnh phê duyệt. Quyết định thôi biệt phái và bố trí công tác tại đơn vị cũ khi
giáo viên hết thời hạn biệt phái. Lập danh sách giáo viên thôi biệt phái về đơn
vị cũ báo cáo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Bố trí kinh phí và giao cơ sở giáo
dục nơi cử giáo viên biệt phái chi trả tiền lương, phụ cấp (nếu có) và các quyền
lợi khác cho giáo viên được cử đi biệt phái theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp
nhận giáo viên biệt phái:

a) Rà soát, báo cáo cụ thể số lượng
giáo viên thuộc các bộ môn thiếu (sau khi đã cân đối trên địa bàn) theo các
tiêu chuẩn quy định gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian
quy định. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,
UBND tỉnh về quản lý và bố trí giáo viên biệt phái, cơ cấu môn tiếp nhận biệt
phái giáo viên.

b) Quyết định tiếp nhận giáo viên biệt
phái và bố trí tại các trường thuận lợi cho giáo viên được biệt phái đến (trừ
trường hợp giáo viên biệt phái đến có đơn tình nguyện đề nghị được công tác tại
trường học nơi khó khăn còn thiếu giáo viên).

c) Bố trí kinh phí và giao cơ sở giáo
dục nơi tiếp nhận giáo viên biệt phái thực hiện chi trả chính sách biệt phái (sử
dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm tỉnh đã bố trí theo biên chế
kế hoạch), chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn
(nếu có), chế độ tiền lương ngoài giờ (nếu có) cho giáo viên biệt phái.

Điều 14. Sở Nội
vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biệt phái cho các đơn vị
cấp huyện.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành chức năng có liên quan và UBND cấp huyện lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
việc thực hiện Quy định này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện biệt phái về
UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Điều 15. Sở Giáo
dục và Đào tạo

1. Chủ trì hướng dẫn, xây dựng phương
án chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Ban hành quyết định cử giáo viên
đi biệt phái cho từng giáo viên theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phối
hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách cho
giáo viên THPT được cử đi biệt phái theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

3. Kiểm tra việc thực hiện quy trình
xét giáo viên cử đi biệt phái và việc quản lý, sử dụng giáo viên biệt phái của
các trường THPT.

Điều 16. Sở Tài
chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách
đối với giáo viên thực hiện nghĩa vụ biệt phái theo đúng quy định hiện hành của
Trung ương và của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được
hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file