Tải Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 2450/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2450/QĐ-UBND

Bình Định, ngày
22 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ
DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG CẤP TỈNH
TRONG LĨNH VỰC: VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NHÀ Ở THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4
năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc
Sở Xây dựng tại Tờ trình số 190/TTr-SXD ngày 17 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm
theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính không
liên thông trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng, Nhà ở được tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan
căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành
chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
– Bộ Xây dựng;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh;
– VNPT Bình Định;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY
TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC: VẬT
LIỆU XÂY DỰNG, NHÀ Ở ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành theo Quyết định số: 2450/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh)

STT

(1)
Tên thủ tục hành chính

(2)
Thời gian giải quyết (ngày)

(3)
Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)
TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(3A)
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)
Bộ phận chuyên môn
(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)
Lãnh đạo cơ quan
(Bước 3: ký duyệt)

(3D)
Cơ quan chuyên môn
(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

I

Lĩnh vực Vật liệu xây
dựng (01 TTHC)

1

Công bố hợp quy sản phẩm,
hàng hóa vật liệu xây dựng

05 ngày

1/2 ngày

Phòng QLXD-VLXD: 3,5 ngày, cụ
thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công
thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết:
2,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết
quả: 1/2 ngày.

Lãnh đạo Sở: 1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/06/2020

II

Lĩnh vực nhà ở (02 TTHC)

1

Công nhận hạng/công nhận lại
hạng nhà chung cư

15 ngày

1/2 ngày

Phòng QLN-PTĐT: 13 ngày, cụ
thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công
thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 12
ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết
quả: 1/2 ngày.

Lãnh đạo Sở: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/06/2020

3

Công nhận điều chỉnh hạng nhà
chung cư

15 ngày

1/2 ngày

Phòng QLN-PTĐT: 13 ngày, cụ
thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công
thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 12
ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết
quả: 1/2 ngày.

Lãnh đạo Sở: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/06/2020

Tổng số: 03 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file