Tải Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2452/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 2452/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22
tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định
số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31
tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn
nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 16 tháng
4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình
số 102/TTr-SYT ngày 15 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh
mục 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định theo Quyết định số 1739/QĐ-BYT
ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 10 thủ tục
hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Y tế đã công bố tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm
2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Phụ lục II kèm theo)

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể
từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
– Bộ Y tế;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 10 THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2452/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính công bố bãi bỏ theo Quyết
định số 1739/QĐ-BYT ngày 16/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

1.

B-BYT-279198-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học gia đình

2.

B-BYT-279200-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế kể từ ngày 01/01/2016

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3.

B-BYT-279217-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối
với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

4.

B-BYT-279218-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối
với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh,
chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

5.

B-BYT-279219-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác
sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

6.

B-BYT-279220-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác
sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh
viện đa khoa

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

7.

B-BYT-279221-TT

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác
sỹ đối với trạm y tế cấp xã

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

8.

B-BYT-279222-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám
bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

9.

B-BYT-279223-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám
bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy
phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

10.

B-BYT-279224-TT

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia
đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tổng cộng: 10
TTHC

 

PHỤ LỤC II

BÃI
BỎ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2452/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định
số 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh bị bãi bỏ

1.

1.001927.000.00.00.H08

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học gia đình

2.

1.001918.000.00.00.H08

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế kể từ ngày 01/01/2016

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3.

1.001905.000.00.00.H08

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối
với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

4.

1.001858.000.00.00.H08

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối
với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh,
chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

5.

1.001793.000.00.00.H08

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác
sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

6.

1.001769.000.00.00.H08

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác
sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh
viện đa khoa

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế

7.

1.001691.000.00.00.H08

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác
sỹ đối với trạm y tế cấp xã

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

8.

1.001663.000.00.00.H08

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám
bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

9.

1.001638.000.00.00.H08

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám
bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy
phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

10.

2.000741.000.00.00.H08

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia
đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tổng cộng: 10
TTHC

 

Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file