Tải Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2487/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 02/11/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2487/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
CHÍNH SÁCH THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông
tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết
định số 1637/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý
nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ văn bản
số 6515/UBND-TH2 ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị
của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực
chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch UBND
các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ
TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUẾ THUỘC THẨM
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 2487/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11
năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. QUY TRÌNH
NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP TỈNH (01 thủ tục)

Quy trình nội
bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Kê khai,
thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Đối với cơ sở có
tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20m3/ngày trở
lên hoặc đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí
dưới 20m3/ngày.

– Áp dụng tại các
cơ quan: Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Thời gian giải
quyết: 10 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận tờ
khai phí, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Phân công thẩm
định tờ khai phí

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

0,5 ngày

B3

Thẩm định tờ
khai phí, dự thảo văn bản thông báo (nếu có)

Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường

4,5 ngày

B4

Ký nháy văn bản
thông báo (nếu có).

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

01 ngày

B5

Ban hành văn
bản thông báo (nếu có) và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

B5

Ban hành văn
bản thông báo (nếu có) và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

II. QUY TRÌNH
NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP HUYỆN (01 thủ tục)

1. Kê khai,
thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Quy trình nội
bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Đối với cơ sở có
tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20m3/ngày trở
lên hoặc đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí
dưới 20m3/ngày.

– Áp dụng tại các
cơ quan: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và
Môi trường.

– Thời gian giải
quyết: 10 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận tờ
khai phí, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công thẩm
định tờ khai phí

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

B3

Thẩm định tờ
khai phí, văn bản thông báo (nếu có)

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

05 ngày

B4

Ban hành văn
bản thông báo (nếu có) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

III. QUY TRÌNH
NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP XÃ (01 thủ tục)

1. Kê khai,
thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Áp dụng tại các cơ quan: Ủy ban nhân dân cấp xã

Thời gian giải quyết: Không quy định thời gian giải quyết.

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận tờ
khai phí, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Không quy định

B2

Phân công thẩm
định tờ khai phí

Lãnh đạo UBND cấp xã

Không quy định

B3

Thẩm định tờ
khai phí trình, văn bản thông báo (nếu có)

Chuyên viên UBND cấp xã được phân công phụ trách

Không quy định

B4

Ban hành văn
bản thông báo (nếu có) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Không quy định

Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file