Tải Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2489/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 02/08/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2489/QĐ-UBND

Quảng
Nam, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 793/QĐ-TTG NGÀY 27/6/2019
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ
KINH PHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG
NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật
Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật
Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ
Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế,
chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi;

Theo đề
nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 225/TTr- SNN&PTNT ngày
31/7/2019 (kèm theo Công văn số 1808/STC-HCSN ngày 16/7/2019 của Sở Tài chính),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi (DTLCP) như sau

1. Hỗ trợ tiêu
hủy do bệnh DTLCP

a) Hỗ trợ trực
tiếp cho người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại (không bao gồm trang trại
chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp), gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi
chung là chủ cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức
hỗ trợ cụ thể:

– Hỗ trợ
25.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại;

– Hỗ trợ
30.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác.

b) Hỗ trợ
doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp
nhỏ và vừa là Công ty con hoặc là Công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh
nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức hỗ trợ:

– Hỗ trợ 8.000
đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại;

– Hỗ trợ
10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác.

Mức hỗ trợ này
tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và
tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Trường hợp chủ
cơ sở chăn nuôi có lợn tiêu hủy do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh (có kết
quả xét nghiệm, nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật thú
y), hoặc có lợn tiêu hủy do phản ứng vắc xin thì mức hỗ trợ áp dụng theo quy
định tại Quyết định này.

2. Hỗ trợ cho
công tác phòng, chống dịch

Hỗ trợ cho cán
bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh DTLCP, với mức chi
200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

3. Nguyên tắc,
điều kiện và trình tự, thủ tục hỗ trợ

a) Đối tượng
chăn nuôi là người chăn nuôi, hộ nông dân, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc
phòng, có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP được hỗ trợ trong khoảng thời
gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch.

Trường hợp
phát dịch sau tái đàn, thì ngoài điều kiện trên, yêu cầu phải có kết quả xét
nghiệm âm tính với bệnh DTLCP của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm
bệnh (Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm còn trong vòng 10 ngày kể từ ngày trả
lời kết quả đến ngày nhập về cơ sở để chăn nuôi) khi nhập về chăn nuôi, nếu
nhập từ tỉnh khác về chăn nuôi phải kèm theo hồ sơ kiểm dịch của cơ quan kiểm
dịch động vật nội địa nơi đi; và đã khai báo với chính quyền cấp xã, Trung tâm
Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

Trình tự, thủ
tục tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy định
ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của
UBND tỉnh.

b) Đối với các
trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi lợn: Thực hiện theo quy
định tại Điều 3, Điều 4, Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ- CP ngày 09/01/2017 của
Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

4. Cơ chế hỗ
trợ từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh.

5. Giám sát
việc tổ chức hỗ trợ

– Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh DTLCP trên địa
bàn quản lý.

– Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ
quan liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống
bệnh DTLCP tại địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các
huyện, thị xã, thành phố:

– Thực hiện
công khai chính sách và mức hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng và
tại thôn, xã, bảo đảm hỗ trợ trực tiếp đến chủ chăn nuôi bị thiệt hại; kinh phí
hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và mức bồi dưỡng cho các lực lượng tham
gia phòng, chống dịch bệnh DTLCP phải được thực hiện kịp thời, đúng quy định.
Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát lãng
phí và xảy ra tiêu cực.

– Chỉ đạo các
cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến
chủ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP đảm bảo công khai, minh bạch,
đúng quy định.

– Chủ động sử
dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
DTLCP và hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Hằng tháng, tổng
hợp báo cáo gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT
tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ) để thực hiện.

2. Sở Tài
chính căn cứ quy định tại Quyết định này và số thực chi cho phòng, chống bệnh
DTLCP địa phương tổng hợp, báo cáo (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), xem xét,
tham mưu phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và định kỳ báo cáo UBND tỉnh
kết quả thực hiện. Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chi ngân
sách cho công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP, Sở Tài chính phối hợp với Sở
Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm (trường hợp thiếu kinh phí)
hoặc thu hồi (trường hợp dư kinh phí) theo quy định.

Điều 3. Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP quy định tại
Điều 1 Quyết định này được áp dụng từ ngày 27/6/2019 đến ngày 31/12/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp
và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Chi cục
trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ: NN và PTNT, Tài chính;
– TTTU, HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– CPVP;
– Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
E:Dropboxminh tam bNam 2019Quyet dinh8 01 co che, chinh sach ho
tro kinh phi phong, chong benh DTLCP.doc

TM.ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Trí Thanh

 

Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file