Tải Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Số hiệu: 2631/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2631/QĐ-UBND


Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/BỊ
BÃI BỎ LĨNH VỰC: NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN; HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm
2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị
định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 tháng 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số
18/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công
bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên
tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học
và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN
ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ tại Tờ trình số 913/TTr-SKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa
đổi, bổ sung; 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử,
an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ
lục kèm theo).

Điều 2. Sở
Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được
công bố tại Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính: số 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 mục III Phần B (lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt
nhân); số 11 mục IV Phần B (lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ) Danh mục
thủ tục hành chính ban hành chính kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01
tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– PCT TT Lê Hồng Sơn;
– VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
– VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, các phòng: TKBT, KSTTHC, HC-TC, KG-VX;
– Trung tâm Tin học Công báo TP;
– Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
– Lưu: VT, KSTTHC.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC I

DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI BAN HÀNH/ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

Tên
TTHC

Thời
gian giải quyết

Cách
thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn
cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử,
an toàn bức xạ và hạt nhân

1.

Thủ tục khai báo thiết bị X- quang
chẩn đoán trong y tế

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4.

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5.

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6.

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7.

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức
xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

– Gửi trực tiếp

– Gửi qua hệ thống bưu chính

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ;

– Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công
nghệ cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II

Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công
nghệ

8.

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về
khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam

Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ:

– Thời hạn giải quyết tại Sở Khoa
học và Công nghệ Hà Nội là 15 ngày làm việc.

– Thời hạn giải quyết tại UBND
Thành phố Hà Nội là 10 ngày làm việc.

– Hồ sơ đăng ký đặt và tặng giải
thưởng về khoa học và công nghệ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

– Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả – Sở KH&CN thành phố Hà Nội.

– Nơi trả kết quả: UBND thành phố
Hà Nội

Bộ phận Một Cửa – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Khu Liên cơ Võ Chí Công số 258
đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

– Luật Thi đua, khen thưởng ngày
26/12/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng ngày 16/11/2013;

– Luật Khoa học và Công nghệ ngày
18/6/2013;

– Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày
30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và
các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

– Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày
05/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải
thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

– Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày
27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

PHỤ LỤC II

DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ
VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Chủ
tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Thứ
tự thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND
Thành phố

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định việc bãi bỏ

 

Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt
nhân

1.

Thủ tục 1 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND Thanh phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục khai báo thiết bị X- quang
chẩn đoán trong y tế

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

2.

Thủ tục 2 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

3.

Thủ tục 3 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

4.

Thủ tục 4 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép
tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

5.

Thủ tục 5 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

6.

Thủ tục 6 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ
nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán
trong y tế)

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

7.

Thủ tục 7 Mục III – Phần B

Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó
sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang
chẩn đoán trong y tế

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file