Tải Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 2638/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 30/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2638/QĐ-UBND

Nam
Định, ngày 30 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 221/TTr-SLĐTBXH ngày 21/10/2020 về việc
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội
bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo
hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây
dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công
trực tuyến và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Trung tâm Phục vụ hành chính công;
– Website tỉnh;
– Lưu VP1, VP11.

CHỦ
TỊCH

Phạm Đình Nghị

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO
ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   /10/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Phần I: DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC

STT

Tên quy trình nội bộ

1

Giải quyết chế độ bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động
với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh,
chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động.

2

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh
nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu
hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề
nghiệp.

3

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp.

Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động,
gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi
chức năng lao động.

– Mã số TTHC:
2.002341.000.00.00.H40

– Tổng thời gian
thực hiện: 10 ngày bằng 80 giờ làm việc (trong đó: Giải quyết tại Sở LĐTBXH: 40
giờ, BHXH: 40 giờ)

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức Sở LĐTBXH tiếp nhận
và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận
hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức, phân loại theo quy định và cập
nhật vào phần mềm một cửa chuyển phòng Việc làm – ATLĐ

*Hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi
nghề nghiệp gồm:

– Văn bản của người sử dụng
lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Bản sao có chứng thực Biên
bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

– Bản sao có chứng thực các
chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

b) Hồ sơ hỗ trợ kinh phí khám
bệnh nghề nghiệp gồm:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh
phí khám bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 05
tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Bản sao có chứng thực hồ sơ
bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

– Bản sao chứng từ thanh toán
các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định.

c) Hồ sơ hỗ trợ kinh phí chữa
bệnh nghề nghiệp gồm:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh
phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Bản sao có chứng thực hồ sơ
xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

– Bản sao giấy ra viện hoặc
trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.

– Bản sao chứng từ thanh toán
chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

d) Hồ sơ hỗ trợ kinh phí phục
hồi chức năng:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh
phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Bản sao có chứng thực giấy
chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện; đối với trường hợp bệnh viện có
khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh
nhân về khoa phục hồi chức năng.

– Bản sao chứng từ thanh toán
chi phí phục hồi chức năng, không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ
phục hồi chức năng.

04 giờ

– Giấy hẹn và trả kết quả tại
bộ phận một cửa.

– Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP
ngày 28/7/2020.

– Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

Bước 2

Sở Lao động – TB&XH

Lãnh đạo Phòng Việc làm –
ATLĐ

Phân công xử lý hồ sơ

04 giờ

 

Chuyên viên phòng Việc làm –
ATLĐ

– Kiểm tra, xử lý hồ sơ.

– Tham mưu dự thảo kết quả thủ
tục hành chính.

16 giờ

– Quyết định việc hỗ trợ kinh
phí giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người
lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ
trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức
năng lao động.

– Nếu không hỗ trợ phải trả lời
bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo phòng Việc làm – An
toàn lao động

Kiểm tra, ký nháy, trình lãnh
đạo Sở

04 giờ

Lãnh đạo Sở phụ trách

Ký duyệt

04 giờ

Chuyên viên phòng Việc làm –
ATLĐ Văn thư

– Văn thư đóng dấu.

– Chuyên viên phòng chuyên môn
lưu và chuyển kết quả cho công chức phụ trách bộ phận một cửa của Sở tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC).

04 giờ

Bước 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức tiếp nhận và trả kết
quả của Sở LĐTBXH

– Chuyển kết quả cho cơ quan
Bảo hiểm xã hội.

– Xác nhận trên phần mềm kết
thúc quy trình.

04 giờ

 

Bước 4

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Chi trả kinh phí hỗ trợ cho
người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản
cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

40 giờ

 

2. Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động
phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các
nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

– Mã số TTHC:
2.002343.000.00.00.H40

– Tổng thời gian thực hiện: 10
ngày bằng 80 giờ làm việc (trong đó: Giải quyết tại Sở LĐTBXH: 40 giờ, BHXH: 40
giờ)

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức Sở LĐTBXH tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận
hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức, phân loại theo quy định và cập
nhật vào phần mềm một cửa chuyển phòng Việc làm – ATLĐ.

* Hồ sơ gồm:

– Đề nghị hỗ trợ chi phí
khám, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao động theo Mẫu 02 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 của Chính phủ đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc; hoặc
văn bản của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc theo Mẫu số 5 của Nghị định 88/NĐ-CP và bản
sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh nghề nghiệp, đối với trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho
người sử dụng lao động khác.

– Bản sao có chứng thực hồ sơ
bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp và bản sao có chứng
thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề
nghiệp.

– Bản sao giấy ra viện hoặc
trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp.

– Bản chính chứng từ thanh
toán các chi phí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định.

04 giờ

– Giấy hẹn và trả kết quả tại
bộ phận một cửa

– Mẫu số 02 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP
ngày 28/7/2020 của Chính phủ

– Mẫu số 5 của Nghị định 88/NĐ-CP ngày
28/7/2020 của Chính phủ

Bước 2

Sở Lao động – TB&XH

Lãnh đạo Phòng Việc làm – ATLĐ

Phân công xử lý hồ sơ

04 giờ

 

Chuyên viên phòng Việc làm – ATLĐ

– Kiểm tra, xử lý hồ sơ.

– Tham mưu dự thảo kết quả thủ
tục hành chính.

16 giờ

Quyết định việc hỗ trợ kinh
phí chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh
nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc
có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

Kiểm tra, ký nháy, trình lãnh
đạo Sở

04 giờ

Lãnh đạo Sở phụ trách

Ký duyệt

04 giờ

Chuyên viên phòng Việc làm – ATLĐ Văn thư

– Văn thư đóng dấu.

– Chuyên viên phòng chuyên
môn lưu và chuyển kết quả cho công chức phụ trách bộ phận một cửa của Sở tại
Trung tâm PVHCC

04 giờ

Bước 3

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở LĐTBXH

– Chuyển kết quả cho cơ quan
Bảo hiểm xã hội.

– Xác nhận trên phần mềm kết
thúc quy trình.

04 giờ

 

Bước 4

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Chi trả kinh phí hỗ trợ cho
người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản
cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

40 giờ

 

3. Thủ tục
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp.

– Mã số TTHC:
2.000111.000.00.00.H40

– Tổng thời gian thực hiện: 20
ngày bằng 160 giờ làm việc (trong đó: Giải quyết tại Sở LĐTBXH: 120 giờ, BHXH:
40 giờ)

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức Sở LĐTBXH tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận
hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức, phân loại theo quy định và cập
nhật vào phần mềm một cửa chuyển phòng Việc làm – ATLĐ.

* Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn
luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

– Bản sao các hồ sơ, chứng từ
chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí
thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối
tượng đề nghị hỗ trợ.

04 giờ

– Giấy hẹn và trả kết quả tại
bộ phận một cửa.

– Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020.

Bước 2

Sở Lao động – TB&XH

Lãnh đạo Phòng Việc làm – ATLĐ

Phân công xử lý hồ sơ

12 giờ

 

Chuyên viên phòng Việc làm – ATLĐ

Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Tham mưu dự thảo kết quả thủ
tục hành chính

72 giờ

Quyết định việc hỗ trợ kinh
phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện hỗ trợ kinh phí huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

Kiểm tra, ký nháy, trình lãnh
đạo Sở

12 giờ

Lãnh đạo Sở phụ trách

Ký duyệt

12 giờ

Chuyên viên phòng Việc làm – ATLĐ Văn thư

– Văn thư đóng dấu.

– Chuyên viên phòng chuyên
môn lưu và chuyển kết quả cho công chức phụ trách bộ phận một cửa của Sở tại
Trung tâm PVHCC

04 giờ

Bước 3

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở LĐTBXH

– Chuyển kết quả cho cơ quan
bảo hiểm xã hội.

– Xác nhận trên phần mềm kết
thúc quy trình.

04 giờ

 

Bước 4

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Chi trả kinh phí hỗ trợ cho
người sử dụng lao động hoặc người lao động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp
không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội và nêu rõ lý do.

40 giờ

 

Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file