Tải Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 27/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phạm Văn Thiều
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2021/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26
tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ
QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY
ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG, HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI Ô THÀNH
PHỐ BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ
ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao
thông vận tải tại Tờ trình số 96/TTr-GTVT ngày 16 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi
bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận
tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu.

Điều 2. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các
Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và các
tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8
năm 2021.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông vận
tải;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư
pháp;
– Ban An toàn giao thông tỉnh;
– Sở Tư pháp (để tự kiểm tra);
– CVP các PCVP UBND tỉnh;
– Trung tâm CB-TH (đăng tải);
– Trưởng phòng KT;
– Lưu: VP, Khanh (352).

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thiều

 

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file