Tải Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 28/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
28/2019/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày
20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN
CÓ GIÁ TRỊ LỚN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ
NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19
tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29
tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị
định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và
đối tượng áp dụng

– Quyết định này quy định tài sản
có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh.

– Quyết định này không áp dụng đối
với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh Trà Vinh và các đơn vị sự nghiệp của Đảng.

Điều 2. Tài sản có giá trị lớn

Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào
mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập là tài sản có
nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (trừ cơ
sở hoạt động sự nghiệp).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2019

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ
trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Bộ Tài chính;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– LĐ VPUBND tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN
NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đồng Văn Lâm

 

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file