Tải Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 28/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
28/2019/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày
20 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
19/2018/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ HỖ
TRỢ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO KHÔNG CHUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công
nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số
13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số
08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số
19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở
giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán
và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân
sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung
một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày
16 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến khích
nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo
không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 “Điều kiện hỗ trợ”,
như sau:

“1. Sản phẩm từ hoạt động
nghiên cứu sáng tạo nêu tại Điều 13 Quy định này được xem xét hỗ trợ kinh phí
là một trong các đối tượng sau:

a) Sản phẩm tham gia Hội thi
sáng tạo kỹ thuật của tỉnh hoặc tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên
nhi đồng đạt giải từ cấp tỉnh trở lên.

b) Sản phẩm có khả năng xác lập
quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở kết quả tra cứu chuyên sâu”.

2.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 “Xác định
mức kinh phí hỗ trợ”, như sau:

“2. Khi mức đề nghị hỗ trợ đối
với sản phẩm sáng tạo đến 300 triệu đồng, việc thẩm định kinh phí hỗ trợ do Tổ
Thẩm định dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
thực hiện.

3. Khi mức đề nghị hỗ trợ đối với
sản phẩm sáng tạo trên 300 triệu đồng, việc thẩm định kinh phí hỗ trợ do Tổ Thẩm
định dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện.

4. Kinh phí làm việc và chế độ
thù lao cho Tổ Thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định
số 13/2016/UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 và Quyết định số 13/2018/UBND ngày 29
tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản bổ sung, sửa đổi (nếu
có).

5. Căn cứ kết quả làm việc của
Tổ Thẩm định dự toán, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thực hiện quy
trình hỗ trợ kinh phí theo phân cấp tại Điều 21 của Quy định này”.

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (I, II);
– Bộ Tài chính;
– Bộ tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
– TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
– CT và các PCT/UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– LĐVP/UBND tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, KT/NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file