Tải Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 2809/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2809 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010
của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát
thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà
Nẵng tại Tờ trình số 1773/TTr-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc công bố bộ
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
và thay thế cho Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chủ
tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

 

 

Nơi nhận:

Như điều 3;
– Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
– Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Sở GDĐT, KSTT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

PHẦN I.
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tthc)

I.
Danh mục TTHC ban hành mới

STT

Tên TTHC

Thẩm quyền

LĨNH VỰC VỀ GDĐT

1

Thủ tục số 19: Công nhận trường mầm
non đạt chuẩn quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố

2

Thủ tục số 20: Công nhận trường tiểu
học đạt chuẩn quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố

3

Thủ tục số 21: Công nhận trường trung
học đạt chuẩn quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố

II. Danh
mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa
đổi, bổ sung hoặc lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế

Thẩm quyền

I. LĨNH VỰC VỀ GDĐT

 

1

DNG-288308

Thủ tục số 01: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh dịch vụ tư vấn du học

Bổ
sung cách thức thực hiện.

Giám đốc Sở GDĐT

2

T-DNG-286989-TT

 

Thủ tục số 02: Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối
với giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng
giảng dạy các nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc
nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học
phổ thông trong các trường phổ thông, cơ sở dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà
trường.

– Thay đổi tên TTHC.

– Bổ sung cách thức thực hiện.

– Thay đổi thời gian thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

3

T-DNG-286990-TT

 

Thủ tục số 03: Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối
với giáo viên không giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng
dạy thêm nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc nhiều chương
trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông
trong các trường phổ thông, tại các cơ sở dạy thêm, học thêm.

– Thay đổi tên TTHC.

– Bổ sung cách thức thực hiện.

Giám đốc Sở GDĐT

4

T-DNG-286985-TT

 

Thủ tục số 04: Cấp phép tổ chức hoạt động dạy
thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học
thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều
chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ
thông.

– Thay đổi tên TTHC.

– Bổ sung cách thức thực hiện.

– Thay đổi thời gian thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

5

T-DNG-286988-TT

Thủ tục số 05: Cấp phép tổ chức hoạt động dạy
thêm, học thêm đối với các trường phổ thông trong các trường hợp tổ chức dạy
thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc
nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học
phổ thông.

– Thay đổi tên TTHC.

– Bổ sung cách thức thực hiện.

– Thay đổi thời gian thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

6

DNG-288334

Thủ tục số 06: Gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà
trường đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc
chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có
chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

– Thay đổi tên TTHC.

– Bổ
sung cách thức thực hiện.


Thay đổi thời gian thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

7

T-DNG-286756-TT

 

Thủ tục số 07: Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ
năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Bổ sung cách thức thực hiện.

Giám đốc Sở GDĐT

8

T-DNG-286993-TT

Thủ tục số 08: Thành lập Trung tâm
ngoại ngữ, tin học.

Bổ
sung cách thức thực hiện.

Giám đốc Sở GDĐT

9

DNG-288333

Thủ tục số 09: Thủ tục cho phép hoạt động giáo
dục

sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

Bổ sung cách
thức thực hiện.

Giám đốc Sở GDĐT

10

T-DNG-286991-TT

 

Thủ tục số 10: Cho phép thành lập
trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có có cấp học cao
nhất là trung học phổ thông loại hình tư thục.

Bổ sung cách
thức thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố

11

T-DNG-286995-TT

 

Thủ tục số 11: Thủ tục sát nhập, chia, tách trường trung học phổ
thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là
trung học phổ thông loại hình tư thục.

Bổ sung cách
thức thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố

12

T-DNG-286998-TT

 

Thủ tục số 12: Thủ
tục giải thể trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp
học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
loại hình tư thục.

Bổ sung cách
thức thực hiện`.

Chủ tịch UBND thành phố

II. LĨNH
VỰC VỀ QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

13

T-DNG-287141-TT

Thủ tục số 13: Thủ tục chuyển trường học sinh
THPT.

– Sửa đổi thành phần hồ sơ thực hiện TTHC.

– Bổ sung cách thức thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

14

T-DNG-287014-TT

Thủ tục số 14: Tiếp nhận học sinh người nước
ngoài cấp THPT.

Bổ sung cách thức thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

15

T-DNG-287013-TT

Thủ tục số 15: Tiếp
nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT.

Bổ sung cách thức thực hiện TTHC.

Giám đốc Sở GDĐT

III. LĨNH VỰC VỀ HỆ THỐNG VĂN BẰNG
CHỨNG CHỈ

16

T-DNG-286760-TT

Thủ tục số 16: Điều chỉnh nội
dung văn bằng, chứng chỉ.

– Bổ sung cách thức thực hiện TTHC.

– Bổ sung yêu cầu thực hiện TTHC

Giám đốc Sở GDĐT

17

T-DNG-286759-TT

Thủ tục số 17: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Bổ sung cách thức thực hiện TTHC

Giám đốc Sở GDĐT

18

T-DNG-287009-TT

Thủ tục số 18: Công nhận Bằng tốt nghiệp các cấp
học phổ thông của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Bổ sung cách thức thực hiện TTHC

Giám đốc Sở GDĐT

 

 

FILE ĐƯỢC
ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file