Tải Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3028/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3028/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày
30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO
ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan
đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BTP ngày 20/05/2020
của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong
lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư
pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ
trình số 445/TTr-STP ngày 29 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh
mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm
quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường xây
dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính gửi Sở Thông tin và
Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 14/8/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 QĐ;
– Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
– Chủ tịch UBND tỉnh(để b/c);
– Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng DVC tỉnh);
– Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
– Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ
SUNG

Sửa đổi 09/09 TTHC tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND
ngày 30/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành
chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

TT

Tên thủ tục
hành chính (Mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung sửa đổi

I

Lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm

 

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký
thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng
ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

(1.004583.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 80.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 100.000đ/hồ sơ

– Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với các trường hợp sau đây: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao
dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

– Căn cứ pháp lý

– Thành phần hồ sơ

– Cách thức thực hiện

– Mẫu đơn

– Kết quả

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà
ở hình thành trong tương lai

(1.004550.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

-Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 80.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 100.000đ/hồ sơ

– Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với các trường hợp sau đây: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao
dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

– Thành phần hồ sơ

– Mẫu kết quả

– Mẫu đơn

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không
phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở
hữu trên Giấy chứng nhận

(1.003862.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 80.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 100.000đ/hồ sơ

– Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với các trường hợp sau đây: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao
dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

– Thành phần hồ sơ

– Mẫu Kết quả

– Mẫu đơn

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua
bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

(1.003688.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời
hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận
hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo
cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 80.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 100.000đ/hồ sơ

– Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với các trường hợp sau đây: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao
dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

(1.003625.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 60.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 80.000đ/hồ sơ

– Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với các trường hợp sau đây: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao
dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

– Thành phần hồ sơ

– Mẫu Kết quả

– Mẫu đơn

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan
đăng ký

(1.003046.000.00.00.H56)

Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

Không

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

– Mẫu Kết quả

– Mẫu đơn

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản
thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(2.000801.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với tổ chức: 80.000đ/hồ sơ

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

– Mẫu Kết quả

– Mẫu đơn

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát
sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

(1.001696.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 80.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 100.000đ/hồ sơ

– Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với các trường hợp sau đây: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao
dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

– Căn cứ pháp lý

– Cách thức thực hiện

-Thành phần hồ sơ

– Mẫu Kết quả

– Mẫu đơn

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất

(1.000655.000.00.00.H56)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau
15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc
tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì
thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai
nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai (số 14 đường Hạc
Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường
hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực
tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp
bảo đảm theo thẩm quyền cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

– Đối với cá nhân: 20.000đ/hồ sơ

– Đối với tổ chức: 50.000đ/hồ sơ

– Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014;

– Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày
01/7/2015;

– Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2017;

– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của
Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở,
có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;

– Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

– Căn cứ pháp lý

– Thành phần hồ sơ

– Cách thức thực hiện

– Mẫu đơn

– Kết quả

 

Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file