Tải Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động – tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]



Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động – tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3096/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lâm Hải Giang
Ngày ban hành: 24/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động – tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động – tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3096/QĐ-UBND

Bình Định, ngày
24 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH
NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO
ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng
4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng
11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một
số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính
phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20
tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn
tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09
tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát
thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội tại Tờ trình số 181/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này
quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực
Việc làm, Lao động – tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định
số 1794/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Lao động – Thuong binh và Xã hội.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên
quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành
chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội
tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh;
– VNPT Bình Định;
– TTTH-CB, P.HC-TC;
– Lưu: VT, KSTT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN
THÔNG TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   /   /2021
của Chủ tịch UBND tỉnh)

I.
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ
SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực việc làm

STT 01, Phụ lục 2, Quyết định 1794/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(1.008362.000.00.00.H08)

09 ngày làm việc

03 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hóa – Xã
hội giải quyết: 01 ngày.

1.2. Niêm yết công khai: 01
ngày.

1.3. Lãnh đạo UBND cấp xã ký
duyệt: 0,5 ngày.

1.4. Văn thư vào sổ, chuyển
kết quả đến Chi cục Thuế cấp huyện: 0,5 ngày.

Quyết định số 3071/QĐ- UBND ngày 22/7/2021

02 ngày

Bước 2. Chi cục Thuế
cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND
cấp huyện tổng hợp.

02 ngày

Bước 3. UBND cấp
huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp
huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý:
02 giờ.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công
thụ lý: 02 giờ.

1.3. Chuyên viên giải quyết:
0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: 02 giờ.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện
ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển
kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 giờ.

0,5 ngày

Bước 4. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt danh
sách và kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND
tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển
kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI
QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI
BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN

STT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực Lao động – tiền
lương

1

STT 01, Phụ lục 1, Quyết định 1794/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

Hỗ trợ người lao động tạm
hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch
COVID-19

(1.008360.000.00.00.H08)

06 ngày làm việc

02 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo
hiểm xã hội cấp huyện xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao
động và gửi lại cho doanh nghiệp.

Quyết định số 3071/QĐ- UBND ngày 22/7/2021

02 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp
huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý: ¼
ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công
thụ lý: ¼ ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết:
0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: ¼ ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện
ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển
kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: ¼ ngày.

0,5 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt danh
sách và kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND
tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển
kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

2

Hỗ trợ người lao động ngừng
việc do đại dịch COVID-19

(2.002399.000.00.00.H08)

06 ngày làm việc

02 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo
hiểm xã hội cấp huyện xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao
động và gửi lại cho doanh nghiệp.

Quyết định số 3071/QĐ- UBND ngày 22/7/2021

02 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp
huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý: ¼
ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công
thụ lý: ¼ ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết:
0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: ¼ ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện
ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển
kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: ¼ ngày.

0,5 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt danh
sách và kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND
tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển
kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

Tổng cộng: 02 TTHC

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI
QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

TT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

I.Lĩnh vực việc làm

1

STT 02, Phụ lục 2, Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

Hỗ trợ người lao động chấm
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

(1.008363.000.00.00.H08)

05 ngày làm việc

0,5 ngày

Bước 1. Trước ngày 05
và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh rà soát, tổng hợp danh
sách người lao động gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ
sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định số 3071/QĐ- UBND ngày 22/7/2021

1,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và
Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: ¼ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết:
0,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: ¼ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: ¼ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển
kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ¼ ngày.

2,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND
tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND
tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho
người lao động do đại dịch COVID-19

(2.002398.000.00.00.H08)

09 ngày làm việc

02 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo
hiểm xã hội nơi người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận về việc
đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và
đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

6,5 ngày

Bước 3. Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và
Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết:
3,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua
kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển
kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Cơ quan bảo hiểm xã hội
cấp tỉnh: 0,5 ngày.

03 ngày

03 ngày

Bước 4. Cơ quan bảo
hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ

 

Tổng cộng: 02 TTHC

Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động – tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file