Tải Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 2019 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 2019 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 318/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đào Gia Vượng
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 2019 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 2019 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 318/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 21 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU
LỰC THI HÀNH CỦA NĂM 2019 VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phươ
ng ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư
pháp tại Tờ trình số 44/TTr-TP ngày 09/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay
công bố 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành của năm 2019; đồng thời công bố
33 văn bản quy phạm pháp luật hiện còn hiệu lực thi hành (có
Danh mục đính kèm)
.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn, phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Phòng Kiểm tra văn bản – Sở Tư pháp;
– Trung tâm công báo Tp. Hồ Chí Minh;
– Thường trực Quận y;
– Chủ tịch, các Phó Ch tịch
UBND quận;
– Ban Pháp chế – HĐND quận
– Lưu: VT, Tư pháp (02 bản).40.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Gia Vượng

Mẫu số: 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019: Tổng số 01 văn bản.

Số
TT

Tên
loại văn
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên
gọi của văn bản


do hết hiệu lực, ngưng hiệ
u lực

Ngày
hết hiệ
u lực, ngưng
hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết
định

16/2008/QĐ-UBND;
03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận 7

Thay
thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của
Ủy ban nhân dân Quận 7

09/10/2019

II.
VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

Không

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
TRƯỚC NGÀY 01/01/…

Số
TT

Tên
loại văn
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên
gọi của văn bản


do hết hiệu lực, ngưng hiệ
u lực

Ngày
hết hiệ
u lực, ngưng
hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

Không có

 

II.
VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

Không có

 

Mẫu số: 04

DANH MỤC

VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT
PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
7 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG
HIỆU LỰC
TOÀN BỘ NĂM
2019

Số
TT

Tên
loại văn
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy
định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực


do hết hiệu lực, ngưng hiệ
u lực

Ngày
hết hiệ
u lực, ngưng
hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không

 

II.
VĂN BẢN NGƯNG HIỆ
U LỰC
MỘ
T PHẦN

 

Không

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
TRƯỚC NGÀY 01/01/…

Số
TT

Tên
loại văn
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy
định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực


do hết hiệu lực, ngưng hiệ
u lực

Ngày
hết hiệ
u lực, ngưng
hiệu lực

I.
VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không

 

II.
VĂN BẢN NGƯNG HIỆ
U LỰC
MỘ
T PHẦN

 

Không

 

Mẫu số: 05

DANH MỤC

VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

Số
TT

Tên
loại văn bản

Số,
ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên
gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi
chú

I

VĂN BẢN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BAN HÀNH

 

 

1

Nghị
quyết

07/2001/NQ-HĐND;
11/5/2001

Về nhiệm vụ quốc phòng năm 2001 và
những năm tiếp theo

11/5/2001

 

2

Nghị
quyết

22/2006/NQ-HĐND;
25/10/2006

Về phân loại đơn vị hành chính 10
phường thuộc quận

01/11/2006

 

3

Nghị
quyết

04/2008/NQ-HĐND;
23/01/2008

Về quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) và định hướng sử
dụng đất đến năm 2020 của quận 7 – Tp.HCM

30/01/2008

 

4

Nghị
quyết

01/2016/NQ-HĐND;
20/12/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật.

27/12/2016

 

II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY
BAN NHÂN DÂN QUẬN BAN HÀNH

1

Quyết
định

111/2007/QĐ-UBND;
30/12/2007

Về việc tách
thành lập Tổ dân phố, khu phố thuộc phường Tân Phong

07/01/2008

 

2

Quyết
định

13/2008/QĐ-UBND;
17/9/2008

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

24/9/2008

 

3

Quyết
định

14/2008/QĐ-UBND;
03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận 7

10/11/2008

 

4

Quyết 
định

20/2008/QĐ-UBND;
03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của phòng Y tế quận 7

10/11/2008

 

5

Quyết
định

23/2008/QĐ-UBND;
19/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính Kế hoạch
quận 7

26/11/2008

 

6

Quyết
định

24/2008/QĐ-UBND;
19/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của phòng Nội vụ quận 7

26/11/2008

 

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND;
06/10/2009

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

13/10/2009

 

8

Quyết
định

06/2010/QĐ-UBND; 23/7/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

30/7/2010

 

9

Quyết
định

02/2011/QĐ-UBND;
04/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và
hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị quận 7.

11/3/2011

 

10

Quyết
định

03/2011/QĐ-UBND;
12/5/2011

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật.

19/5/2011

 

11

Quyết
định

06/2011/QĐ-UBND;
17/8/2011

Về việc hủy bỏ văn bản quy phạm
pháp luật.

24/8/2011

 

12

Quyết
định

07/2011/QĐ-UBND;
17/8/2011

Về việc bãi bỏ
văn bản quy phạm pháp luật.

24/8/2011

 

13

Quyết
định

08/2011/QĐ-UBND;
30/8/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số
24/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về quy chế tổ chức
và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7

07/9/2011

 

14

Quyết
định

09/2011/QĐ-UBND;
08/9/2011

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức
và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 7.

15/9/2011

 

15

Quyết
định

10/2011/QĐ-UBND;
20/9/2011

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

27/9/2011

 

16

Quyết
định

11/2011/QĐ-UBND;
24/10/2011

Ban hành quy định khu vực, đường
phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 7

01/11/2011

 

17

Quyết
định

03/2012/QĐ-UBND;
06/4/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

13/4/2012

 

18

Quyết
định

07/2012/QĐ-UBND;
17/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý
Đô thị quận 7 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011
của Ủy ban nhân dân quận 7

24/7/2012

 

19

Quyết
định

08/2012/QĐ-UBND;
31/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 7 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7.

07/8/2012

 

20

Quyết
định

09/2012/QĐ-UBND;
15/10/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

22/10/2012

 

21

Quyết
định

12/2012/QĐ-UBND;
22/10/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

29/10/2012

 

22

Quyết
định

02/2013/QĐ-UBND;
23/4/2013

Về hủy bỏ văn bản quy phạm pháp
luật.

30/4/2013

 

23

Quyết
định

01/2017/QĐ-UBND 25/5/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/6/2017

 

24

Quyết
định

02/2017/QĐ-UBND
26/5/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 7.

02/6/2017

 

25

Quyết
định

03/2017/QĐ-UBND
01/8/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 7.

08/8/2017

 

26

Quyết
định

01/2018/QĐ-UBND
28/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

09/4/2018

 

27

Quyết
định

02/2018/QĐ-UBND 28/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

09/4/2018

 

28

Quyết
định

03/2018/QĐ-UBND 09/4/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận

19/4/2018

 

29

Quyết
định

01/2019/QĐ-UBND;
30/9/2019

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận 7

09/10/2019

 

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 2019 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file