Tải Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh sách thủ tục hành chính áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn mẫu công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh sách thủ tục hành chính áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn mẫu công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 3343/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh sách thủ tục hành chính áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn mẫu công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh sách thủ tục hành chính áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn mẫu công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3343/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ
DUYỆT DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN QUA BỘ HỒ SƠ MẪU
VÀ VIDEO HƯỚNG DẪN MẪU CÔNG KHAI TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SÓC
TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê
duyệt danh sách thủ tục hành chính áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu
và video hướng dẫn mẫu công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc
Trăng (Chi tiết theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Các
Sở, ngành có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 và đơn vị có liên quan có trách
nhiệm:

1. Các Sở, ngành có thủ tục hành
chính thuộc danh sách xây dựng bộ hồ sơ mẫu: Hoàn chỉnh bộ hồ sơ mẫu theo hướng
dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, gửi về Trung tâm
Phục vụ hành chính công trước ngày 16 tháng 12 năm 2019 để công khai.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ
trì, phối hợp các Sở, ngành có thủ tục hành chính thuộc danh sách xây dựng
video hướng dẫn mẫu thực hiện việc xây dựng video hướng dẫn mẫu theo quy định
Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP đảm bảo tính thiết thực, khoa học,
hiệu quả; trình chiếu video hướng dẫn mẫu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, hoàn thành trong tháng 12 năm 2019.

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công
thực hiện việc công khai các bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn mẫu theo quy định.
Trong quá trình thực hiện có phát sinh các thủ tục hành chính cần thiết xây
dựng bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn mẫu, Trung tâm Phục vụ hành chính công phối
hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công
Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công
nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng và các cá nhân, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TTHC.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hoàng Nghiệp

DANH SÁCH

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN QUA BỘ HỒ SƠ MẪU VÀ VIDEO HƯỚNG DẪN
MẪU CÔNG KHAI TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày
20/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

I. DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP
DỤNG CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN QUA BỘ HỒ SƠ MẪU

STT

Tên
đơn vị

Tên
thủ tục hành chính

Lĩnh
vực

Mức
độ dịch vụ công

1

Sở
Công Thương

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến
thức an toàn thực phẩm

An
toàn thực phẩm

2

Thông báo hoạt động khuyến mại

Xúc
tiến thương mại

4

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo
hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

Xúc
tiến thương mại

4

2

Sở
Giáo dục và Đào tạo

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ
sổ gốc

Hệ
thống văn bằng, chứng chỉ

4

3

Sở
Giao thông vận tải

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao
thông vận tải cấp

Đường
bộ

3

4

Sở
Khoa học và Công nghệ

Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

3

5

Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng
liệt sĩ

Người
có công

2

6

Sở
Nông nghiệp và PTNT

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ
thuật tàu cá

Thủy
sản

3

7

Sở
Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công
dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam


lịch tư pháp

4

8

Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng
cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Văn
hóa

4

9

Sở Y
tế

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám
– chữa bệnh

4

10

Công
an tỉnh

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều
kiện về an ninh, trật tự

Quản
lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

2

Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Phòng
cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

2

II. DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ÁP DỤNG CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN QUA VIDEO HƯỚNG DẪN MẪU

STT

Tên
đơn vị

Tên
thủ tục hành chính

Lĩnh
vực

Mức
độ dịch vụ công

1

Sở
Công Thương

Thông báo hoạt động khuyến mại

Xúc
tiến thương mại

4

2

Sở
Nông nghiệp và PTNT

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng
cáo thuốc bảo vệ thực vật

Bảo
vệ thực vật

2

3

Sở
Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công
dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam


lịch tư pháp

4

Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh sách thủ tục hành chính áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn mẫu công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file