Tải Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3343/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
3343/QĐ-UBND


Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT
NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ TRƯỜNG HỌC DO TỔ CHỨC HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO CHO TRẺ EM
VIỆT NAM (HSCV) TÀI TRỢ CHO UBND XÃ PHÚ SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày
22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính
phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày
22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính
phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số
225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối
với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước
đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách
nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày
09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng
nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của Công an thành phố Hà Nội tại
văn bản mật số 5297/CAHN-ANĐNg ngày 30/6/2020 và Sở Khoa học và Công nghệ tại
văn bản số 840/SKHCN-QLCN ngày 29/6/2020.

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Vì tại Tờ trình số
1094/TTr-UBND ngày 10/6/2020 đề nghị tiếp nhận Dự án Hỗ trợ trường học;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo
cáo thẩm định số 478/BC-KH&ĐT ngày 20/7/2020 về kết quả thẩm định nội dung
văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với những
nội dung chủ yếu sau:

– Tên Dự án: Dự án Hỗ trợ trường học.

– Tổ chức tài trợ: Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo
cho trẻ em Việt Nam (HSCV), quốc tịch Mỹ.

– Cơ quan chủ quản: UBND huyện Ba Vì.

– Chủ Dự án: UBND xã Phú Sơn.

– Mục tiêu Dự án: Hỗ trợ cơ sở vật chất,
trang thiết bị tại các trường học của xã Phú Sơn, cung cấp các khóa bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên nhằm tạo điều kiện cho các giáo viên và học
sinh trong việc giảng dạy và học tập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội.

– Nội dung chủ yếu của Dự án:

+ Cung cấp bồn chứa nước bằng inox, máy lọc nước,
máy bơm nước cho các trường học (toàn bộ bồn chứa nước, máy lọc nước, máy bơm
nước, hệ thống ống dẫn nước đi kèm là các sản phẩm được mua từ các nhà cung cấp
uy tín, được cấp phép trong nước và đảm bảo quy chuẩn quốc gia của Việt Nam).

+ Cung cấp sách vở, đồ chơi cho các trường mầm non.

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

+ Hoạt động thăm và hỗ trợ của nhà tài trợ và tình
nguyện viên.

– Thời gian thực hiện Dự án: Kể từ khi Dự án
được phê duyệt đến tháng 12/2024.

– Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Phú Sơn,
huyện Ba Vì.

– Tổng giá trị Dự án: 810.250.000VNĐ (tám
trăm mười triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam), tương đương 35.000USD
(ba mươi lăm nghìn đô la Mỹ) do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài
trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm UBND huyện Ba Vì:

– Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND
thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp
nhận Dự án.

– Chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng
đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân
thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước
ngoài, mua sắm trang thiết bị, quản lý chuyên gia và tình nguyện viên nước
ngoài và các quy định liên quan.

– Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy
định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Trách nhiệm của UBND xã Phú Sơn:

– Thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng,
đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các
quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

– Phối hợp nhà tài trợ làm rõ công nghệ sử dụng của
máy lọc nước được cung cấp; tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng hệ thống
cấp, lọc nước trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn
sức khỏe cho người dùng.

– Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị theo đúng
quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

– Đảm bảo việc tiếp nhận nhà tài trợ, tình nguyện
viên nước ngoài đến hỗ trợ cho Dự án tuân thủ quy định của Nghị định số
93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng
viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan về quản
lý chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài.

– Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

– Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy
định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn
chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện
trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án
thực hiện xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp
nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

5. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng
dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

6. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức
năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ
Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật
và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký,
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Ngoại vụ, Công an thành phố Hà Nội, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho
bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn và Thủ
trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
– Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý;
– VPUB: các PCVP, KGVX, TKBT, KT, NC;
– Lưu: VT, KT.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file