Tải Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 34/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 30/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số:
34/2020/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày
30 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH
QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CÓ MỘT
PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DIỆN TÍCH NẰM TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN
CAO ÁP TRÊN KHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm
2019;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng
12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng
11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng
11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP
ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực
về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng
02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn
điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công
Thương tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở,
công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành
lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 và thay thế
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về các chính sách bồi thường,
hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây
điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ TN&MT, Bộ Công Thương;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Cổng TTĐT;
– HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn;
– Lưu: VT, KT, TH, XDCB, NC, TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

QUY ĐỊNH

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI
VỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CÓ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DIỆN TÍCH NẰM
TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN CAO ÁP TRÊN KHÔNG TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định bồi thường, hỗ trợ đối với
nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm
trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng
02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn
điện (gọi tắt là Nghị định số 14/2014/NĐ-CP) và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày
21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Điện lực về an toàn điện (gọi tắt là Nghị định số 51/2020/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn
giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ
chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất có nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt
trên đất bị hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt khi thực hiện
dự án, công trình đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng.

Điều 3. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công
trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang
bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không

1. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia
đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn
điện cao áp trên không điện áp đến 220kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định số
14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được bồi thường,
hỗ trợ một (01) lần do làm hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt
được thực hiện như sau:

a) Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần
hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện
cao áp trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo
quy định của pháp luật về đất đai trước ngày có thông báo thu hồi đất của cơ
quan có thẩm quyền thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được bồi thường,
hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp
trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị nhà ở, công trình phục vụ
sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn
điện cao áp trên không, theo đơn giá xây dựng của nhà ở, công trình phục vụ
sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn
giá chuẩn 1 m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt
được xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định
của pháp luật về đất đai thì được hỗ trợ bằng 70% giá trị nhà ở, công trình phục
vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn
điện cao áp trên không, theo đơn giá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng
trước ngày có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện bồi
thường, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP đã
được sửa đổi tại điểm b khoản 13 Điều 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số
51/2020/NĐ-CP .

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các dự án, công trình đã phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện xong việc bồi thường, hỗ
trợ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì điều chỉnh việc bồi thường,
hỗ trợ theo Quy định này.

2. Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các
sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức được
giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ dự án đầu tư chịu trách
nhiệm thi hành Quy định này.

3. Đối với các dự án, công trình xây dựng đường dây
dẫn điện cao áp trên không do các cơ quan Trung ương phê duyệt và có cơ chế đặc
thù riêng thì thực hiện theo cơ chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó
khăn, vướng mắc phát sinh, các ngành, các cấp phản ánh kịp thời về Sở Công
Thương để tổng hợp, nghiên cứu và có ý kiến đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của
pháp luật.

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file