Tải Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Số hiệu: 34/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Xuân Thu Vân
Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
34/2020/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC
LIÊU NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định
cho tổ chức, cá
nhân khai thác, sử dụng tài nguyên
biể
n;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức
thu, chế độ quả
n lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển;

Thực hiện Công văn số 299/HĐND-KTNS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý
kiến về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉ
nh Bạc Liêu năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài
chí
nh tại Tờ trình số 692/TTr-STC ngày 26 tháng 11
năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu tiền
sử dụng khu vực biển đối với tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc
Liêu giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của
pháp luật.

Mức thu này được áp dụng đến hết ngày
31/12/2021.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân
dân tỉnh Bạc Liêu giao khu vực biển để khai thác, sử dụng
tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân khác có liên quan.

Điều 3. Mức thu
tiền sử dụng khu vực biển

1. Mức thu tiền sử
dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên
địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020 được quy định như sau:

a) Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để
khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu: 3.000.000 đồng/ha/năm;

b) Nhóm 2: Sử dụng khu vực biển để
xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện: 4.000.000 đồng/ha/năm;

c) Nhóm 3: Sử dụng khu vực biển để
xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng
trên biển, các hoạt động lấn biển: 5.000.000 đồng/ha/năm;

d) Nhóm 4: Sử dụng khu vực biển để
làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác (gồm:
Vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu,
khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng
biển và các công trình phụ trợ khác), vùng nước phục vụ hoạt động cơ sở sửa chữa,
đóng mới tàu biển, xây dựng cảng cá, bến cá; vùng nước phục vụ hoạt động vui
chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch;
thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nước biển làm mát
cho các nhà máy; trục vớt hiện vật, khảo cổ: 6.000.000 đồng/ha/năm;

đ) Nhóm 5: Sử dụng khu vực biển để đổ
thải bùn nạo vét: 7.500.000 đồng/ha/năm;

e) Nhóm 6: Các hoạt động sử dụng khu
vực biển khác: 3.000.000 đồng/ha/năm.

2. Trường hợp trên cùng một không
gian biển có nhiều tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép khai thác,
sử dụng tài nguyên biển vào các hoạt động khác nhau theo quy định tại Khoản 1
Điều này thì việc thu tiền sử dụng khu vực biển được thực hiện đối
với từng tổ chức, cá nhân tương ứng với từng loại hoạt động sử dụng khu vực biển.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân được
giao khu vực biển sử dụng vào các hoạt động khác nhau theo quy định tại Khoản 1
Điều này thì việc thu tiền sử dụng khu vực biển được thực hiện tương ứng với từng
loại hoạt động sử dụng khu vực biển.

Điều 4. Tổ chức
thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối
hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển
khai thực hiện Quyết định này.

2. Các nội dung khác không quy định tại
Quyết định này, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có
liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để chủ trì, phối
hợp với các Sở, Ngành có liên quan báo cáo, đề xuất trình Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Điều khoản
thi hành

1. Quyết định
này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021.

2. Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ Tài chính (vụ pháp chế);
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – BTP (để kim
tra);
– TT: Tnh ủy,
HĐND tnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội (để giám sát);
– CT, các PCT UBND tnh;
– Văn phòng HĐND tnh (để chuyển cho các vị Đại biu
HĐND tỉnh);

– S Tư pháp (tự kiểm tra);
– Trung tâm Công báo – Tin học;
– Các Phó VP UBND tỉnh;
– Lưu: VT, MT, CH (QĐ 01).

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Xuân Thu Vân

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file