Tải Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3463/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ
CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
3463/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC CỦA THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC
MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4086/QĐ-BCT NGÀY
30 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số
05/2017/QH
14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP
ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BCT
ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Căn cứ Quyết định số 4086/QĐ-BCT
ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa
kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục
Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh
sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ (kèm theo
Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ thưởng Bộ Công
Thương)
, cụ thể như sau:

1. Đối với mặt hàng phôi thép: Loại
Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng
biện pháp tự vệ.

2. Đối với mặt hàng thép dài: Loại
Malaysia khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp
tự vệ.

Điều 2.
Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm
2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Điều 3.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1482/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4086/QĐ-BCT
ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Cục
trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị,
các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– Tổng cục Hải quan;
– Các Cục: CN, XNK;
– Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
– Lưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file