Tải Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Số hiệu: 35/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 35/2020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09
tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2018/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY
BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành
chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng
11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng
6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP
ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh, khoáng sản
làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công
trình hạ tầng kỹ thuật kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng
nhà và công sở;

Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
9 năm 2020;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết
định sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg
ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý
trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại
thành phố Hà Nội.

Điều 1. Sửa đổi,
bổ sung
Điều 4 Quyết định số
26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy
ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

“Điều 4. Thời gian thực hiện thí
điểm

1. Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật
tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố
Hà Nội đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2023.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định
này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2023.”

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm
thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Xây dựng,
Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN;
– Lưu: VT, TCCV (2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file